Verkoops- en facturatievoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van ESI. Deze voorwaarden moeten als geschreven worden aangezien en moeten worden beschouwd als in hun geheel zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst hebben genomen. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door ESI ondertekende geschreven overeenkomst. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Deze voorwaarden zijn toepasselijk met absolute uitsluiting van de voorwaarden vermeld op bestelbonnen, facturen of andere documenten uitgaande van de klant.

Artikel 2: Voorstellen en leveringstermijnen

Alle door ESI gedane voorstellen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geen enkele verbintenis door vertegenwoordigers van ESI of door personen in naam van ESI optredend, aangegaan is geldig zonder schriftelijke bevestiging door ESI.(Deze clausule geldt niet in het geval de koper een consument is). Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke bevestiging geeft klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen. Eventuele leveringstermijn en uitvoeringsdata worden slechts als richtlijn en dus bij benadering opgegeven. De niet-naleving van de opgegeven termijnen geeft de klant dus niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen te weigeren of enige schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: Aanvaarding

De bestelde goederen of diensten worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de klant respectievelijk op het ogenblik van de (op)levering van de diensten en indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde weigering tot aanvaarding of oplevering over te gaan wordt geformuleerd. In het geval van verkoop van onmiddellijk reproduceerbare producten, beschermd door de auteurswetgeving, staat de opening of het wijzigen van de veiligheidsverpakking gelijk met aanvaarding van de geleverde goederen.

Artikel 4: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Het risico in verband met de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige betaling. Bij gebrek aan betaling conform artikel 6 van deze voorwaarden verbindt de klant zich ertoe om de goederen bij het eerste verzoek aan ESI te restitueren. Tot op dat ogenblik kan ESI er vrij over beschikken en zal de klant de goederen niet verpanden, vervreemden of aan een derde één of ander recht daarop verlenen. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bevinden bij de klant, die zich ertoe verbindt de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ESI te bewaren. ESI behoudt zich het recht voor de opleidingsgetuigschriften, certificaten, diploma’s, verslagen dewelke verbonden zijn aan de geleverde prestaties niet af te leveren zolang alle openstaande facturen niet voldaan zijn.

Artikel 5: Subsidie

Wanneer de klant voor een opleiding in aanmerking komt voor en gebruik wil maken van bepaalde subsidiemogelijkheden (zoals o.a. kmo-portefeuille), dient hij hiervoor zelf de nodige handelingen te stellen en bijhorende aansprakelijkheden te aanvaarden.  Bovendien verbindt de klant er zich toe alle voorwaarden en verplichtingen van de geldende regelgeving hieromtrent volledig en correct na te leven.  ESI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-toegekende of geweigerde subsidies.

Artikel 6: Annulatie

Inschrijvingen voor een cursus van ESI kunnen door de klant geannuleerd worden mits dit schriftelijk gebeurt minimum twee werkdagen vóór de startdatum van de cursus. Bij annulering na die datum is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is de klant wel toegestaan om, mits voorafgaande mededeling, een collega te laten deelnemen in zijn plaats.

In de overige gevallen zal annulatie van de bestelling door de klant als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de overeengekomen verkoopprijs kunnen aangerekend worden door ESI, onverminderd het recht voor ESI om meerdere schade aan te tonen en te vorderen. ESI behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijk concordaat of staking van betaling. 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

De facturen van ESI zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel of door postassignatie, bankcheque, storting of overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer, netto zonder korting. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt elke betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, buiten een intrest van 8% per jaar bovendien ten titel van schadevergoeding en administratiekosten een vergoeding van 10 % op het bedrag van de factuur verschuldigd zijn, met een minimum van 150.00 Euro. Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. (In geval de klant een consument is geldt eenzelfde forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150,00 Euro voor de gevallen waar ESI in gebreke blijft onderhavige overeenkomst uit te voeren en dit niet te wijten is aan de klant of aan omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.) Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel ziet ESI daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Artikel 8: Waarborg, aansprakelijkheid

ESI geeft geen enkele andere waarborg en de aansprakelijkheid van ESI gaat in geen enkel geval verder dan de aanvulling van de ontbrekende goederen of diensten ingeval van onvolledige levering of dan de vervanging van de goederen of delen ervan, teruggestuurd binnen een termijn van 14 dagen na geldige formulering van een klacht. ESI kan kiezen voor het betalen van een equivalente schadevergoeding in plaats van voormelde aanvulling of vervanging. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor de door hem ontvangen goederen of geleverde prestaties in orde te stellen met de BTW-reglementering en deze als een goede huisvader in zijn land te verrekenen. 

Artikel 9: Overmacht

Gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van ESI in het kader van deze overeenkomst uit en ontslaan ESI van elke aansprakelijkheid of schade die hieruit zouden voorvloeien. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid waardoor ESI haar verplichtingen niet kan uitvoeren en die buiten de wil om van ESI plaatsvinden. Worden beschouwd als overmacht in hoofde van ESI zonder limitatief te zijn ondermeer: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand…

Artikel 10: Klachten

Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Onverminderd hetgeen bepaald is hiervoor, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of diensten, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding zoals bepaald in artikel 3 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per fax te geschieden binnen de 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van ESI zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering aan te nemen of deze onmogelijk maakt begint de termijn van 72 uur te lopen bij ontvangst van de leveringsbon of bij ontstentenis daarvan van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming zonder meer als een daad van goedkeuring of aanvaarding. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door ESI ontwikkelde, gebruikte en aangeboden producten en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot  tekeningen, schetsen, schema’s, software, teksten, cursussen, programma’s, tabellen, inhoudstafels, modellen enz., zijn en blijven ESI’s exclusieve eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESI noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden voor ander dan louter intern gebruik. Het is de klant bovendien niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten, programmatuur, de teksten, de cursussen, de ontwerpen, de software of andere materialen geleverd door ESI te verwijderen of enigszins te wijzigen. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 6500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van ESI, onverminderd het recht van ESI om meerdere schade aan te tonen en te eisen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is integraal van toepassing op alle overeenkomsten, facturen en mogelijke geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.   Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. (Ingeval de klant een in België wonende consument is geldt voormelde bevoegdheidsbeding niet.)

ESI heeft evenwel het recht om zich desgevallend te wenden tot de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de klant.