Landendocumentatie

Algemeen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement ook bijna integraal overgenomen voor het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, enz... toegevoegd aan het ADR.

Wij geven u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit waar meer informatie kan bekomen worden.

De volledig herwerkte, en meer uitgebreide landendocumentatie kan u niet raadplegen op onze site, maar werd integraal opgenomen in Hét ADR-boek 2017-2019.

Landenoverzicht

Albanië Azerbeidzjan België
Bosnië & Herzegovina Bulgarije Cyprus
Denemarken Duitsland Estland
Finland Frankrijk Griekenland
Groot-Brittannië Hongarije Ierland
Italië Kazachstan Kroatië
Letland Liechtenstein Litouwen
Luxemburg Macedonië Malta
Marokko Moldavië Montenegro
Nederland Noorwegen Oekraïne
Oostenrijk Polen Portugal
Roemenië Rusland Servië
Slovenie Slowakije Spanje
Tsjechië Tunesië Turkije
Wit Rusland Zweden ZwitserlandAbanië


1. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur, en buiten de bebouwde kom van 50 km/uur.


2. Meer informatie

 • Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication
  Transport of Dangerous Goods
  Sheshi Skenderby
  AL-Tirana

  Tel.: 00355/4/258.318
  Fax: 00355/4/258.319
  Email: ministri@mpptt.gov.al

Voor klasse 7:

 • Radiation Protection Commission (RPC)
  c/o Radiation Protection Office
  Institute of Public Health
  80 Alexander Moisinstreet
  AL-Tirana

  Tel.: 00355/4/262.731
  Fax: 00355/4/270.058

Controles op ADR-vervoer:

 • State Road Inspection
  Tel.: 00355/4/225.802

3. Noodnummer

 • Politie: 19 of 129
 • Brandweer: 18 of 128
 • Medische hulp: 17 of 127
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen: 00355/4/226.633

4. Taal

 • Albanees

Terug naar overzicht
Azerbeidzjan


1. Wegenbelasting

Over het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt wegenbelasting geheven die, afhankelijk van de goederen, kan oplopen tot 4x die van het normale transport.


2. Meer informatie

 • Azeravtonagliyyat
  Kvartal AL-1054
  Tbiliskiy Prospekt
  AZ-370062 Baku

  Tel.: 0089/12.38.500 of 0089/12.93.623
  Fax: 0089/12.98.3819

3. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03

4. Talen

 • Azerbeidjaans

Terug naar overzicht
België

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en voorzien zijn van oranje borden moeten, behalve in geval van noodzaak, gebruik maken van de autosnelwegen.

1. Verkeersborden


C24B:
Verbod voor goederen in colli of als voorwerpen in hoeveelheden die niet zijn vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR:

 • Voor klasse 1
 • Voor klasse 4.1D of DT of met UN-nummer 2956, 3221 tot en met 3242 en 3251
 • Voor klasse 4.2
 • Voor klasse 5.2

Verbod voor goederen in tanks of losgestort, indien op het voertuig volgens Bijlage 2 van Hét ADR-Boek 2009-2011 ten minste een etiket 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2 moet worden aangebracht.


C24C:

 • De goederen van klasse 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, ongeacht de vervoerswijze, doch niet in hoeveelheden vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR
 • De goederen van klasse 7: UN 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 en 3333, de niet-splijtstoffen van de nucleaire brandstofcyclus en de radioactieve afvalstoffen.
 • De goederen, vervoerd in tanks

Opmerking:

Bij de plaatsing van de borden wordt rekening gehouden met de werkelijke toestand ter plaatse, en in voorkomend geval zal de signalisatie worden aangevuld met een toelating tot gebruik voor "plaatselijk verkeer", ofwel een beperkende maatregel (bediening voor samenwonenden en/of leveranciers). In sommige gevallen zal een vermelding "behoudens vergunning" kunnen worden voorzien. Er kunnen tevens omleidingsroutes gesignaliseerd worden. De bewegwijzering zal in dit geval worden aangevuld met het symbool van het betrokken verkeersbord C24.


2. Tunnels

De volgende tunnelbeperkingen zijn van kracht:

Stad Tunnel Tunnel-
categorie
Antwerpen Kennedytunnel D
Antwerpen Waaslandtunnel E
Brugge Tunnel onder 't Zand E
Brussel De tunnels op de kleine ring E
Brussel De tunnel onder de Van Praetbrug E
Brussel Vierarmen E
Gent Zelzatetunnel C
Leuven De Bond E
Luik Tunnel van Cointe D

3. Liefkenshoektunnel (TOL)

Alle vervoer van ADR-producten door de Liefkenshoektunnel is toegelaten. Transporten die aan een vergunning en een opgelegde reisweg onderworpen zijn (vergunningsplichtige stoffen van klasse 1 en klasse 7), dienen te geschieden onder begeleiding.


4. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen van klasse 1 geldt, naast de voorschriften van het ADR, het Algemeen Reglement op de Springstoffen (ARS).

Het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen en gebruiken van springstoffen in België kan enkel mits een vergunning afgeleverd door:

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst der Springstoffen
  Gebouw North Gate III
  Koning Albert II-laan 16
  B-1000 Brussel

  Tel.: 0032/2.277.81.96
  Fax: 0032/2.277.54.14
  Email: explo@economie.fgov.be

Onder explosieven wordt verstaan:

 • Klasse 1:
  - ontplofbare stoffen of daarmee geladen voorwerpen
  - ontvlammingsmiddelen
  - pyrotechnische stoffen
  - enz.
 • Klasse 3:
  - Brandbare vloeistoffen met classificatiecode D
 • Klasse 4.1:
  - Brandbare vaste stoffen met classificatiecode D of DT
 • Klasse 5.1:
  - ammoniumnitraat van UN 3375
 • Klasse 9:
  - UN 3268

Uitzonderingen

 • Vuurwerk
 • Veiligheidsmunitie

4.1 Aanvraag


De aanvraag van de vergunning moet minimum acht dagen voor het geplande transport bij deze dienst ingediend worden.
In de aanvraag dient vermeld te worden:

 • De aard en hoeveelheid die in één keer vervoerd zullen worden;
 • De vervoerswijze;
 • De plaats van vertrek of van binnenkomst in België;
 • De bestemming. Indien dit in België is, moeten ook de magazijnen waar de producten opgeslagen zullen worden, vermeld worden. Deze opslagplaatsen moeten ook over een vergunning beschikken. In dit geval dient voor het spektakelvuurwerk een kopie van de vrachtbrief ten minste 2 jaar te worden bijgehouden in de opslagplaats van de leverancier.

De vergunningen worden verstrekt aan fysieke of rechtspersonen die hun verblijfplaats of zetel in België hebben. Buitenlanders dienen een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen met verblijfplaats in België. De aanduiding van deze persoon moet bij Ministrieel Besluit goedgekeurd worden. In deze vergunning wordt de te volgen reisweg vastgelegd, en de hoeveelheid gevaarlijke goederen die over de weg mag vervoerd worden.


4.2 Eisen gesteld aan de bemanning


Ook al verplicht het ADR dit niet, toch moeten bij het vervoer van springstoffen over de weg in België in vele gevallen twee personen van minstens 21 jaar aanwezig zijn in het voertuig. Eén van hen moet een beëdigd begeleider zijn.

De verplichting hangt af van de categorie en van de hoeveelheid springstoffen, en is terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Springstoffen.


4.3 Rijgedrag


Bij het doorkruisen van woonkernen moeten de chauffeurs de aanwijzingen van de lokale politie volgen.

De snelheid van transporteenheden die met oranje borden moeten uitgerust zijn overeenkomstig de bepalingen van het ADR, is beperkt als volgt:

 • Op gewone wegen: 70 km/uur
 • Op autosnelwegen: 85 km/uur
 • In de agglomeraties: 40 km/uur

Tijdens het laden en het lossen mag de motor niet draaien.

Indien het transport een verlengde halte ondergaat in geval van overmacht, dan moet de chauffeur de lokale politie verwittigen.


5. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 gelden, buiten de voorschriften van het ADR, een aantal aanvullende eisen.

5.1 Algemeen


Voor het vervoer van radioactieve stoffen is een voorafgaande vergunning vereist van de dienst Vergunningen invoer en vervoer bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Deze vergunning kan zowel algemeen (voor een vervoerder die regelmatig dergelijke transporten doet), particulier (voor occasioneel vervoer) als bijzonder zijn.

 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Dienst Vergunningen Invoer en Vervoer
  Ravensteinstraat 36
  B-1000 Brussel

  Tel.: 0032/2.289.21.11
  Fax: 0032/2.289.21.12
  Email: info@fanc.fgov.be

Uitzondering

 • Radioactieve stoffen in uitgezonderde colli zijn onbeperkt vrijgesteld.

5.2 Aanvraag van de vergunning


Een algemene of bijzondere vergunning moet minstens één maand voorafgaand aan het transport bij de FANC aangevraagd worden. Een particuliere vergunning moet slechts acht dagen op voorhand aangevraagd worden.

Volgende elementen moeten in de aanvraag vermeld staan:

 • Naam, voornamen, functie en woonplaats van de aanvrager, de firmanaam, de maatschappelijke zetel, de namen en voornamen van de bestuurders en de zaakvoerders van het bedrijf.
 • De aard van de aangevraagde vergunning:
  • Algemene vergunning
  • Particuliere vergunning
  • Bijzondere vergunning
 • De aard van de transporten, de bestemming, eventueel de voorziene datum of frequentie, de gebruikte voertuigen.
 • De kenmerken van de vervoerde radioactieve substanties:
  • Hoeveelheid.
  • Fysische of chemische toestand.
  • Verzegeld of niet verzegeld.
  • Conditionering.
  • Aard en intensiteit van de straling.
 • De colli:
  • Aantal
  • Aard van de binnen- of buitenverpakking.
  • Gewicht en afmetingen.
  • Weerstand tegen vuur, schokken, water, temperatuurschommelingen.
  • Inwendige druk.
  • Merken en etikettering.
 • De voertuigen:
  • Stuwen van de lading.
  • Afschermingsvoorzieningen.
  • Signalisatie.
  • Voorziene maatregelen in geval van ongevallen.
 • De voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de goederenbehandeling en bewaring.
 • De kwalificatie van de chauffeur en de begeleider en hun kennis van maatregelen te nemen bij ongeval.
 • De aanstelling van personen belast met de fysische controle.
 • De aanstelling van een persoon belast met het toezicht op de chauffeur(s), de naleving op de wettelijke en reglementaire verplichtingen, evenals de bijzondere voorwaarden eventueel opgelegd in de vergunning.
 • De verzekeringen afgesloten voor ongevallen te wijten aan de aard van de vervoerde goederen.
 • Voor buitenlandse vervoerders:
  • Verklaring van de autoriteiten van het land van verzending, waarin de juistheid van de meegedeelde gegevens geattesteerd worden

5.3 Maandelijkse inlichtingen


De vervoerder, houder van een algemene vergunning, deelt maandelijks aan het FANC het vervoer mee van radioactieve stoffen, tijdens de afgelopen maand gedaan.

Deze opgave vermeldt de datum van de leveringen en de adressen van de bestemmelingen, de aard en de hoeveelheid van de vervoerde stoffen, de genomen voorzorgsmaatregelen en de eventuele tijdens het vervoer voorgevallen incidenten. Deze opgave wordt gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door het FANC, en op eenvoudige aanvraag kan worden bekomen.


5.4 Informatie in geval van gevaar


Indien tijdens het vervoer van radioactieve stoffen blijkt dat een gevaar de veiligheid van de bevolking bedreigt, moet de aangestelde voor het vervoer van radioactieve stoffen onmiddellijk het coördinatie- en crisiscentrum van de regering en het territoriaal bevoegd eenvormig oproepstelsel 112 verwittigen. Deze centra verwittigen zo snel mogelijk het FANC.

Deze verwittiging ontslaat er de vervoerder niet van onmiddellijk de beschermingsmaatregelen te treffen die de omstandigheden vereisten.


6. Vervoer van gassen

Voor de gassen van klasse 2, wanneer het de voorschriften aangaande de houders betreft:

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  Ernest Blerotstraat 1
  B-1070 Brussel

  Tel.: 0032/2.233.45.11
  Fax: 0032/2.233.42.31
  Email: tww@werk.belgie.be

7. Alle andere gevaarlijke stoffen

Voor alle andere gevaarlijke stoffen:

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Vervoer te Land
  Directie Intermodaliteit
  Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen (ADR)
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  B-1210 Brussel

  Tel.: 0032/277.31.11
  Fax: 0032/277.40.05

8. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 0032/70.245.245
 • Pechdiensten:
  • Touring: 0032/70.344.777
  • VTB-VAB: 0032/70.344.666

9. Taal

 • Nederlands
 • Frans
 • Duits

Terug naar overzicht
Bosnië & Herzegovina

1. Meer informatie

 • Ministry of Communication and Transport of Bosnia and Herzegovina
  Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Trg BiH br. 1
  BIH-71 000 Sarajevo

  Tel.: 00387/33.284.750
  Fax: 00387/33.284.751

Voor klasse 7:

 • Ministry of Health & Social Justice
  Zdraska Korde 8
  BIH-51 000 Banja Luka

  Tel.: 00387/51.21.66.00
  Fax: 00387/51.21.66.01

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Bosnië en Herzegovina bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 123
 • Politie: 122
 • Medische hulp: 124
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 122

3. Taal

 • Bosnisch
 • Servisch
 • Kroatisch

Terug naar overzicht
Bulgarije

1. Algemeen

Voor de invoer van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig die moet worden aangevraagd door de invoerder van de goederen. Deze vergunning is niet nodig bij doorvoer. De vergunning moet reeds voor aanvang van het transport zijn aangevraagd. In principe hoeven transporten van gevaarlijke stoffen niet te worden begeleid, tenzij dit uitdrukkelijk staat vermeld in de instructies van de afzender.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden lagere maximum snelheden:

 • Binnen de bebouwde kom (dorpskernen): 40 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom (dorpskernen): 50 km/uur
 • Op autosnelwegen: 70 km/uur

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Executive Agency
  Road Transport Administration
  5, Gurko Street
  BG-1000 Sofia

  Tel.: 00359/2.930.88.40
  Fax: 00359/2.988.54.95
  Email: avto_a@rta.government.bg

Voor klasse 1:

 • Directorate of National Police
  Dept. KOS
  235 Slivnitsa Blvd
  BG-1202 Sofia

  Tel.: 00359/2.982.22.31
  Fax: 00359/2.983.56.77

Voor klasse 7:

 • Committee on the Use of Atomic energy for Peaceful Purposes
  69 Shipchensky Prokhod Blvd.
  BG-1574 Sofia

  Tel.: 00359/2.940.68.52
  Fax: 00359/2.940.68.89
  Email: rumig@bsna.bas.bg

3. Noodnummer

 • Brandweer: 160
 • Verkeerspolitie: 166
 • Politie: 180
 • Medische hulp: 150
 • Pechdienst: 146/148

4. Taal

 • Bulgaars

Terug naar overzicht
Cyprus

1. Meer informatie

 • Head of Foreign Relations Department
  Ministry of Communicatios and Works
  28 Acheon Street
  Ayios Andreas
  CY-1414 Nicosia

  Tel.: 00357/2.800.122
  Fax: 00357/2.575.462

Voor klasse 7:

 • Radiation Inspection & Control Service
  Dept. of Labour Inspection
  Ministry of Labour & Social Inspection
  12 Apellis Street
  CY-1493 Lefkosia(Nicosia)

  Tel.: 00357/22.40.56.30
  Fax: 00357/22.66.37.88

2. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Politie / Brandweer / Ambulance: 199

3. Taal

 • Grieks
 • Turks

Terug naar overzicht
Denemarken

1. Veren

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtauto's op Deense binnenlandse en enkele internationale veerboten is de chauffeur verplicht voor inscheping een verklaring (MultiModal Dangerous Goods Form) op te stellen waarin wordt aangegeven welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgegeven, wordt de betreffende vrachtwagen geweigerd op de veerboot. Voor het overige blijven de bestaande bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op veerboten onveranderd.

Dit voorschrift geldt voor de veerdiensten die geëxploiteerd worden door:

 • Deense Spoorwegen
 • GT-Link Line
 • Langeland-Kiel Linien IS
 • Faborg-Gelting Linien
 • Hundested-Sandjeford Linie
 • Mols Linien
 • Juelsmine-Kalundborg A/S
 • Grena-Hundested Linien
 • A/S Sydfyenske Dampskibselkab

2. Öresund brug

De tunnelcategorie van het tunnelgedeelte van de Öresund connectie tussen Kastrup (Denemarken) en Malmö (Zweden) is tijdsgebonden:

 • Van 06u00 tot 23u00: tunnelcategorie E.
 • Van 23u00 tot 06u00: tunnelcategorie B.

Voorts mag het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1.1 en 1.5 de totale netto hoeveelheid van 1.000 kg per vervoerseenheid niet overschrijden.


3. Meer informatie

 • Ministry of Justice
  Slotsholmsgade 10
  DK-1216 Copenhagen K

  Tel.: 0045/7226.84.00
  Fax: 0045/3395.69.48
  Email: jm@jm.dk

Voor klasse 7:

 • National Institute of Radiation Hygiene
  Knapholm 7
  DK-2730 Herlev

  Tel.: 0045/4454.34.54
  Fax: 0045/4454.34.50
  Email: sis@sis.dk

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Deens

Terug naar overzicht
Duitsland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van een aanzienlijk aantal gevaarlijke stoffen bestaat in Duitsland een bijzondere regeling voor het vervoer over de weg, meerbepaald met betrekking tot de te vervoeren hoeveelheden en vrijstellingsgrenzen.

Aangezien deze lijsten meer uitzonderingen dan regels kennen, en er bovendien regelmatig wijzigingen worden doorgevoerd, is het aangewezen om voor aanvang van de transportopdracht enkele zaken te controleren in de Duitse nationale GGVSE regelgeving, §7. Met name geldt dit voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die opgesomd worden in de tabellen 1, 2.1 en 2.2 van het GGVSE waarvoor, al dan niet boven een bepaalde hoeveelheid, een speciale vergunning is vereist, de zogenaamde Fahrwegbestimmung (zie punt 2).

Voor het vervoer over de weg, dat aansluit op het gecombineerd vervoer (ro/ro), moet de afzender in de vervoersdocumenten de naam van het station of de haven opgeven, en vermelden "Beförderung nach §35 Abs. 4 Nr. 2 GGVSE". Bovendien moet de chauffeur ook een bevestiging van reservering kunnen voorleggen van de Duitse Spoorwegen. Voor het vervoer na het spoor moet het gewone vervoersdocument kunnen worden getoond.

Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoersafstand in Duitsland minder dan 200 km bedraagt voor het transport in tanks of in grote containers, of minder dan 400 km voor het vervoer in colli, en als het grootste gedeelte van het traject niet via het spoor of het water kan gebeuren.

Indien spoor-/watervervoer niet mogelijk is, dient dat te worden aangetoond middels een verklaring van het Eisenbahn Bundesamt of van de Wasser- und Schiffahrtdirektion:

 • Eisenbahn-Bundesamt
  Heinemannstrasse 6
  D-53175 Bonn

  Tel.: 0049/22.89.82.60
  Fax: 0049/22.89.82.61.99
  Email: poststelle@eba.bund.de
 • Wasser- und Schiffahrtsdirektion
  • Nord
   Hindenburgufer 247, D-24043 Kiel
   Tel.: 0049/43.13.39.40
   Fax: 0049/43.13.39.46.399
  • Nordwest
   Postfach 2020, D-26590 Aurich
   Tel.: 0049/49.41.60.20
   Fax: 0049/49.41.60.23.78
  • Mitte
   Postfach 6307, D-30069 Hannover
   Tel.: 0049/51.19.11.50
   Fax: 0049/51.19.11.53.400
  • West
   Cheruskerring 11, D-48147 Münster
   Tel.: 0049/25.12.70.83.54
  • Südwest
   Postfach 310160, D-55062 Mainz
   Tel.: 0049/61.31.97.90
   Fax: 0049/61.31.97.91.55
  • Süd
   Postfach 6809, D-97018 Würzburg
   Tel.: 0049/93.14.10.50
   Fax: 0049/93.14.10.53.80
  • Ost
   Gerhart-Hauptmann-Strasse 16, D-39108 Magdeburg
   Tel.: 0049/39.12.88.70
   Fax: 0049/39.12.88.73.030

2. Aanvragen van een vergunning (overeenkomstig GGVSE §7)

Het te volgen traject moet vooraf door de vervoerder, de afzender, de verlader of de bestemmeling bij de bevoegde overheid worden aangevraagd. Zonder Fahrwegbestimmung mag de chauffeur niet vertrekken, omdat tijdens het transport deze op verzoek van de controlebeambten moet kunnen worden voorgelegd. Indien op het te volgen traject omleidingen voorkomen, dan mogen deze gevolgd worden zonder dat opnieuw een Fahrwegbestimmung moet worden gevraagd. De Fahrwegbestimmung wordt verleend voor één enkel traject of voor een beperkt of onbeperkt aantal ritten gedurende een termijn van maximum drie jaar. Ook kan de Fahrwegbestimmung door middel van een algemeen besluit worden vastgelegd. In de Fahrwegbestimmung kunnen eventueel nevenbestemmingen worden opgenomen.

De bevoegdheid om de Fahrwegbestimmung vast te leggen, behoort toe aan de overheid:

 • Bij internationaal vervoer naar de BRD in wiens district de plaats van grensovergang is gelegen
 • Bij internationaal vervoer vanaf de BRD in wiens district de plaats van lading is gelegen

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de eerder genoemde verklaring van de Deutsche Bundesbahn of van een Wasser- und Schiffahrtdirektion.

Wie lokaal bevoegd is, wordt bepaald door het Landesrecht.

2.1 Algemene informatie


Te verkrijgen bij de nationale dienst voor gevaarlijke stoffen:

 • Bundesministerium für Verkehr, Bau & Stadtentwicklung
  Robert Schuman Platz 1
  Postfach 200100
  D-53175 Bonn

  Tel.: 0049/2283.00.26.40
  Fax: 0049/2283.00.34.28
  Email: ref-UI33@bmvbs.bund.de

Voor klasse 7:

 • Bundesamt für Strahlenschutz
  Postfach 100149
  D-38201 Salzgitter

  Tel.: 0049/30.18.33.30
  Fax: 0049/30.18.33.31.885
  Email: info@bfs.be

2.2 Bevoegde autoriteiten om de Fahrwegbestimmung vast te stellen

De bevoegdheid ligt bij de provincies en de stadsarrondissementen. Een overzicht is verkrijgbaar door een mail te sturen naar ref-G24@bmvi.bund.de


3. Tunnels

Weg of tunnel Bijkomende informatie Categorie
Berlijn
A 113 Km 10,193 - 10,493
Berlijn,
district Treptow-Köpenick,
gemeentegebied Glienicke
B
A 113 Km 11,183 - 12,083
Berlijn,
district Treptow-Köpenick,
gemeentegebied Glienicke
B
Hamburg
Wallringtunnel Hamburg-Alstadt E
Tunnel Alsterkrugchaussee Hamburg,
Alsterkrugchaussee / Sengelmannstrasse
E
(van 06u00 tot 21u00)
C
(van 21u00 tot 06u00)
CCH tunnel Hamburg,
bij Congress-Centrum
E
A 7 - Elbetunnel Hamburg E
(van 05u00 tot 23u00)
C
(van 23u00 tot 05u00)
Krohnstiegtunnel Hamburg - Niendorf E
(van 06u00 tot 21u00)
C
(van 21u00 tot 06u00)
Niedersachsen
A 38 - Heidkopftunnel   E
A 31 - Emstunnel   B
Noord-Rijland-Westfalen
B 9 - Tunnel Bad Godesberg Bonn - Bad Godesberg E
Thüringen
A 71 - Tunnel Alte Burg Km 112,3 - 113,2 E
A 71 - Tunnel Rennsteig Km 114,8 - 122,7 E
A 71 - Tunnel Hochwald Km 123,6 - 124,3 E
A 71 - Tunnel Berg Bock Km 126,4 - 129,0 E

4. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Dit verkeersteken duidt op een algemeen verbod van alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden.


5. Vervoer van stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en het grondwater

      Verbodsbord                         Waarschuwingsbord

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwater, vallen onder dit verbod:

 • Aardolieproducten:
  • Lichte stookolie
  • Benzine
  • Kerosine
  • ...
 • Zuren
 • Toxische stoffen

6. Weeromstandigheden

Als het zicht door de weersomstandigheden < 50 meter, of als het glad is door sneeuw of ijzel, moeten de bestuurders van ADR-transporten (die voorzien zijn van oranje borden) zich zo gedragen dat ieder gevaar wordt uitgesloten. Indien nodig, moet op de eerstvolgende geschikte parkeerplaats gewacht worden op een weersverbetering.


7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

8. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Estland

1. Rijverboden

Er geldt een rijverbod voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren in Tallin, op weekdagen van 07.00 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.


2. Meer informatie

 • Ministery of Economic Affairs and Communications
  Road and Railways Department
  11 Harju
  EE-15072 Tallinn

  Tel.: 00372/625.6342
  Fax: 00372/631.3660
  Email: info@mkm.ee

Voor klasse 7:

 • Radiation Safety Department
  Environmental Board
  Kopli Street 76
  EE-10416 Tallinn

  Tel.: 00372/664.4900
  Fax: 00372/664.4901
  Email: info@keskkonnaamet.ee

3. Aanvragen voor vergunningen en ontheffingen

 • Road Administration
  Pärnu Road 463a
  EE-10916 Tallinn

  Tel.: 00372/6.119.300
  Fax: 00372/6.119.360
  Email: info@mnt.ee

4. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Estland bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Politie: 110
 • Europees hulpnummer: 112

5. Taal

 • Ests

Terug naar overzicht
Finland

1. Verbod van vervoer

Onderstaand verkeersbord legt een verbod op aan de in Groep A vermelde gevaarlijke stoffen boven de vermelde limietwaarde. Hiervan mag enkel afgeweken worden voor laden/lossen van deze goederen, doch enkel indien deze lokatie door middel van wegmarkeringen is aangegeven en de korste weg wordt gevolgd. Na belading dient een voertuig zo snel mogelijk uit de verboden zone verwijderd te worden.

Dezelfde verbodsregels gelden voor de gevaarlijke stoffen en voorwerpen vermeld in Groep B en vallen onder onderstaand verkeersbord.

Verkeersbord Groep A Verkeersbord Groep B

1.1 Tabel Groep A


Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
1 Alle    > 50 kg
2 Tanks   (*)   > 1.000 kg
3 Alle I en II (**)   > 5.000 kg
Tanks I en II > 1.000 kg
4.1 Alle I > 500 kg
II > 2.000 kg
III > 5.000 kg
4.2 Alle I > 10.000 kg
4.3 Alle I > 10.000 kg
5.1 Tanks I > 1.000 kg
5.2 Alle I, II en III (***)   > 500 kg
I, II en III (****) > 2.000 kg
6.1 Alle I > 1.000 kg
II > 5.000 kg
8 Tanks I > 1.000 kg
9 Alle II > 5.000 kg

(*) Niet voor gassen van A en O
(**) Enkel wanneer gevaarsetiket 3 en 6.1 moeten worden aangebracht
(***) Enkel wanneer gevaarsetiket 5.1 en 1 moeten worden aangebracht
(****) Niet wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht

1.2 Tabel Groep B


Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
1 Alle   > 50 kg
2 Tanks   (*)   > 1.000 kg
(**) > 10.000 kg
3 Alle I en II (***) > 5.000 kg
Tanks I en II > 10.000 kg
4.1 Alle I > 500 kg
II > 2.000 kg
III > 5.000 kg
4.2 Alle I > 10.000 kg
4.3 Alle I > 10.000 kg
5.1 Tanks I > 10.000 kg
5.2 Alle I, II en III (****) > 500 kg
I, II en III (*****)>2.000kg
6.1 Alle I > 1.000 kg
II > 5.000 kg
8 Tanks I > 10.000 kg
9 Alle II > 5.000 kg

(*) Enkel voor giftige gassen (T, TF, TC, TO, TFC en TOC)
(**) Niet van toepassing voor giftige gassen en gassen van A en O
(***) Enkel wanneer gevaarsetiket 3 en 6.1 moeten worden aangebracht
(****) Enkel wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht
(*****) Niet wanneer gevaarsetiket 5.2 en 1 moeten worden aangebracht

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in een aantal steden verboden, o.a.:

 • Helsinki
 • Usikaupunki
 • Turku
 • Tampere
 • Vantaa-Porvoo
 • Närpiö

Vrijgestelde routes worden ter plaatse aangegeven d.m.v. het volgende verkeersbord:2. Veren

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert en voorzien is van oranje borden zonder cijfers, mag aansluitend op het wegvervoer via het veer worden vervoerd, samen met andere voertuigen. Tijdens het transport zal het voertuig voortdurend onder toezicht blijven.

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, en voorzien is van oranje borden met cijfers, zal vervoerd worden met een apart veer, zonder dat passagiers of andere voertuigen aan boord mogen zijn.

Een tankvoertuig, geladen met UN 1202 dieselolie, gasolie of licht/zware stookolie, mag getransporteerd worden met andere voertuigen mits een voortdurend toezicht plaatsvindt.


3. Meer informatie

 • Ministery of Transport and Communications
  Unit for Transport of Dangerous Goods
  POB 31
  FIN-00023 Helsinki

  Tel.: 00358/9.160.28563
  Fax: 00358/9.160.28597
  Email: seija.miettinen@mintc.fi

Voor klasse 7:

 • Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
  P.O. Box 14
  FIN-00881 Helsinki

  Tel.: 00358/9.759.881
  Fax: 00358/9.759.885.00
  Email: stuk@stuk.fi

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Fins
 • Zweeds

Terug naar overzicht
Frankrijk

1. Rijverboden Parijs

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere de Boulevard Périphérique, de A14 en de Boulevard des Maréchaux in Parijs is verboden, evenals op andere wegen waar tunnels zijn.

De verkeersborden (zie punt 8, punt 9 en punt 10) geven aan welke routes wel en welke routes niet verboden zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.


2. Rijverbod Franse Alpenpassen

Op sommige passen in de Franse Alpen (Col de Montgenèvre, Col de Lautaret, Col de Larche), die een alternatief vormen voor de Fréjustunnel, is een rijverbod van toepassing voor het transport van gevaarlijke stoffen:

 • Col de Larche - RD 900:
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Col de Montgenèvre - RN94:
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op zaterdag van 08.00 uur tot maandag 06.00 uur.
 • Col de Lautaret RN 91:
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

3. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtwagens met een MTM > 12 ton gelden de volgende maximum snelheden:

 • Secundaire wegen: 60 km/uur.
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur indien het voertuig is uitgerust met ABS zoniet geldt een maximum snelheid van 60 km/uur.
 • Snelwegen: 80 km/uur.

4. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van catergorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Direction de la Communication
  Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
  100 Avenue de Suffren
  F-75015 Paris

  Tel.: 0033/1.40.61.70.00
  Fax: 0033/1.40.61.70.01
  Email: contact@atmb.net

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

 • Tunnel du Mont Blanc
  Tel.: 0033/4.50.55.55.00

5. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 2O, 3A of 3O/
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

 • Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
  Direction d'exploitation
  Plate-form du Tunnel de Fréjus - BP 30
  F-73500 Modane

  Tel.: 0033/4.7920.2600
  Fax: 0033/4.7920.2610

6. Eurotunnel (Calais - Dover)

Op basis van het ADR worden er bepaalde producten toegelaten, en andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan bekomen worden via freight@eurotunnel.com.

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.

 • Eurotunnel France
  Le Shuttle Freight Division
  Eurotunnel
  Operating Headquarters Calais
  BP 69
  F-62904 Coquelles

  Tel.: 0033/321.00.64.65
  Fax: 0033/321.00.61.59
  Email: freight@eurotunnel.com

 • Eurotunnel UK
  Freight Commercial Department
  UK Terminal
  Ashford Road
  GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)

  Tel.: 0044/1303.28.2244
  Fax: 0044/1303.28.3500
  Email: freight@eurotunnel.com

7. Tendetunnel

De Tendetunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E.


8. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare producten

B18a:

 • Verbod voor vervoerseenheden die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren.
 • Verbod voor vervoerseenheden die een lading gevaarlijke stoffen vervoeren in tanks of losgestort, en die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2.
 • Verbod voor vervoerseenheden die een (bruto-)lading gevaarlijke stoffen > 3 ton vervoeren in colli - van één bepaalde klasse - die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2.

9. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwater

B18b:

Verbod voor alle vervoerseenheden die oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren


10. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

B18c:

Dit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.


11. Meer informatie

Voor klasse 7:

 • Autorité sz sûreté nucléaire
  6, Place du Colonel Bourgoin
  F-75572 Paris-Cédex 12

  Tel.: 0033/143.19.70.20
  Fax: 0033/143.19.70.27

12. Noodnummer

 • Brandweer: 18
 • Politie: 17
 • Medische hulp: 15
 • Europees hulpnummer: 112

13. Taal

 • Frans

Terug naar overzicht
Griekenland

1. Ro/Ro-verkeer

Bij ro/ro-verkeer wordt aangeraden de verantwoordelijke vooraf in te lichten over de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke lading, daar deze vaak slechts in beperkte mate mag worden verscheept.


2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de volgende maximum snelheden:

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
 • Secundaire wegen: 70 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
 • Snelwegen: 80 km/uur

3. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  2, Anastaseos Street & Tsigante
  GR-10191 Athene

  Tel.: 0030/210.65.08.000
  Fax: 0030/210.65.08.088
  Email: press@yme.gov.gr

Voor de klasse 7:

 • Greek Atomic Energy Commission
  P.O. Box 60092
  GR-153 10 Aghia paraskevi

  Tel.: 0030/210.65.06.700
  Fax: 0030/210.65.06.748
  Email: info@eeae.gr

4. Noodnummer

 • Brandweer: 199
 • Politie: 100
 • Medische hulp: 166
 • Europees hulpnummer: 112
 • Pechdiensten: 104

5. Taal

 • Grieks

Terug naar overzicht
Groot-Brittannië

1. Vervoer van goederen van klasse 1

Het vervoer van gevaarlijke stoffen en voorwerpen van klasse 1 is onderworpen aan specifieke voorschriften. Alle voertuigen die stoffen en voorwerpen van de klasse 1 vervoeren moeten een 2e bestuurder aan boord hebben behalve:

 • Als het voertuig deel uitmaakt van een konvooi van meer dan twee voertuigen en waar een bijrijder aanwezig is in het eerste en laatste voertuig.
 • Als het voertuig ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoert van 1.4S.
 • Bij transport onder vrijstelling van 1.1.3.6 van het ADR.

2. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Tunnel Categorie
Dartford C
Mensey D
Clyde D
Limehouse E
Rotherhithe E
Blackwall E
East India Dock Road E
Tyne D
Heathrow Airport Tunnel E (van 04u00 tot 23u00)
C (van 23u00 tot 04u00)

3. Eurotunnel (Dover-Calais)

Op basis van het ADR worden bepaalde producten toegelaten, andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan bekomen worden via freight@eurotunnel.com.

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.

Nuttige adressen:

 • Le shuttle Freight Division
  Eurotunnel
  Operating Headquarters Calais
  BP 69
  F-62904 Coquelles

  Tel.: 0033/321.00.64.65
  Fax: 0033/321.00.61.59
  Email: freight@eurotunnel.com

 • Eurotunnel UK
  Freight Commercial Department
  Ashford Road
  UK Terminal
  GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)

  Tel.: 0044/1303.28.2244
  Fax: 0044/1303.28.3500
  Email: freight@eurotunnel.com

4. Meer informatie

 • Department for Transport, Local Government & the Regions
  Dangerous Goods by Road and Rail
  Great Minister House, Zone 2/34
  76 Marsham Street
  GB-London SW1P 4DR

  Tel.: 0044/20.79.44.27.83
  Fax: 0044/20.79.44.21.74
  Email: dgsecurity@dft.gsi.gov.uk

Voor de klasse 1:

 • Her Majesty's Chief Inspector of Explosives
  Health & Safety Executive
  1st Floor St. Anne's House
  University Road
  Stanley Precinct

  Tel.: 0044/151.951.4025
  Fax: 0044/151.951.3891

Voor de klasse 7:

 • Transport Radiological Advisor
  Radioactive Materials Transport Division
  Zone 2/33
  Great Minister House
  76 Marsham Street
  GB-London SW1P 4DR

  Tel.: 0044/20.7944.5768
  Fax: 0044/20.7944.2187
  Email: ca@dft.gsi.gov.uk

5. Noodnummer

 • Algemeen: 999
 • Europees hulpnummer: 112

6.Taal

 • Engels

Terug naar overzicht
Hongarije

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van bepaalde (zeer) gevaarlijke stoffen boven een (gering) vrijgesteld gewicht, is een speciale vergunning vereist, waarin de te volgen route verplicht wordt voorgeschreven, alsook de te gebruiken grensovergang(en) en eventuele gewichtsbeperkingen. De onder deze regeling vallende gevaarlijke stoffen (en hun afval) zijn bepaalde goederen uit de ADR klasse 1.

Aanvragen voor een vergunning dienen schriftelijk te gebeuren, door gebruik te maken van een speciaal aanvraagformulier, en moeten ingediend worden bij:

 • Magyou Kozut
  Pf 749
  H-1535 Budapest

  Tel.: 0036/1.81.99.034
  Fax: 0036/1.33.68.778

Ofwel bij de vertegenwoordiging aan de grenzen:

 • Voor Oostenrijk: Rábafüzes en Hegyeshalom
 • Voor Slowakije: Rusovce/Rajka en Parassapuszta
 • Voor Servië: Röszke
 • Voor Kroatië: Letenye
 • Voor Roemenië: Nagylak
 • Voor Oekraïne: Záhony

Op deze adressen zijn ook de aanvraagformulieren te verkrijgen in de Franse, Duitse, Engelse, Hongaarse en Russische taal. De vergunning kan worden aangevraagd voor één enkel transport of voor meerdere identieke transporten. In dat laatste geval is de vergunning geldig voor maximaal één kalenderjaar.

Opmerking:

Vervoerseenheden die vergunningsplichtig zijn, dienen gebruik te maken van de voornoemde grensovergangen.


2. Meer informatie

 • Ministry of Transport, Telecommunications and Energy
  P.O. Box 1
  H-1440 Budapest

  Tel.: 0036/1.471.83.63
  Fax: 0036/1.471.83.72

Voor klasse 7:

 • Hungarian Atomic Energy Authority
  P.O. Box 676
  H-1539 Budapest

  Tel.: 0036/1.436.48.00
  Fax: 0036/1.436.48.43
  Email: szcrkeszto@haca.gov.hu

3. Noodnummer

 • Politie: 107
 • Brandweer: 105
 • Medische hulp: 104
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 105/107
 • Pech: 188

4. Talen

 • Hongaars

Terug naar overzicht
Ierland

1. Dublin Port Tunnel

De Dublin Port Tunnel is geclassificeerd als een tunnel van catergorie C.

Voor de meest gevaarlijke producten die zijn toegelaten, zijn er bijkomende voorschriften van toepassing, zoals het verbod om gebruik te maken van de rechterrijstrook, een minimale afstand van 200 meter bewaren ten opzichte van de voorligger, enz.

Meer informatie kan gevonden worden op www.dublinporttunnel.ie/hauliers.

 • Dublin Port Tunnel
  East Wall Road
  EI-Dublin 3

  Tel.: 00353/1.861.32.00

2. Meer informatie

 • Head of ADR Policy Unit
  Health & Safety Authority
  Metropolitan Building
  James Joyce Street
  IE-Dublin 1

  Tel.: 00353/1.614.70.15
  Fax: 00353/1.614.71.53
  Email: blaithin-tarpey@hsa.ie

Voor klasse 1:

 • Chief Government Inspector of Explosives
  Department of Justice Equality and Law Reform
  94 St. Stephens Green
  IE-Dublin 2

  Tel.: 00353/1.602.83.43
  Fax: 00353/1.602.83.74
  Email: jkcoates@justice.ie

Voor klasse 7:

 • Manager, Industrial Section
  Regulatory Services Division
  Radiological Protection Institute of Ireland
  3 Clonskeagh Square
  Clonskeagh Road
  IE-Dublin 14

  Tel.: 00353/1.269.77.66
  Fax: 00353/1.269.74.37

3. Noodnummer

 • Noodnummer: 999
 • Europees hulpnummer: 112

4. Taal

 • Engels
 • Iers

Terug naar overzicht
Italië

1. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn de algemene rijverboden van toepassing.
 • Voor klasse 1 geldt tevens een extra rijverbod van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur, vanaf 1 juni tot en met 19 september.

2. Maximum snelheid

Voor vervoerseenheden die geladen zijn met gevaarlijke stoffen en voorwerpen geldt, ongeacht het gewicht, een maximum snelheid:

 • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
 • Secundaire wegen: 50 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
 • Op autosnelwegen: 80 km/uur

3. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Direction de la Communication
  Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
  100 Avenue de Suffren
  F-75015 Paris

  Tel.: 0033/1.40.61.70.00
  Fax: 0033/1.40.61.70.01
  Email: contact@atmb.net

Voor alle inlichtingen ter plaatse:


4. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 20, 3A of 3O
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die zijn vrijgesteld volgens hoofdstuk 1.1.3.6 van het ADR, dienen zich aan te melden vóór het inrijden van de tunnel. Het volledige reglement kan men bekijken op http://www.tunneldufrejus.com/doc/general/reglementcirculationtunnel2.pdf.

 • Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
  Direction d'exploitation
  Plate-forme du Tunnel de Fréjus
  BP 30
  F-73500 Modane

  Tel.: 0033/4.79.20.26.00
  Fax: 0033/4.79.20.26.10

5. Grote Sint-Bernardtunnel

De grote Sint-Bernardtunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het transport van alle gevaarlijke goederen verboden is, behalve voor de stoffen met UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Sisex sa.
  Casello Traforo
  I-11100 Saint-Rhémy-en-Bosses

  Tel.: 0039/1.65.78.09.49
  Email: info@letunnel.com

6. Meer informatie

 • Ministero dei Transporti
  Dipartimento Trasporti Terrestri
  Direzione Generale per la Mototrizzazione
  Via G. Caraci 36
  I-00157 Roma

  Tel.: 0039/6.4158.62.36
  Fax: 0039/6.4158.62.03
  Email: dgmot.segr@mit.gov.it

Voor klasse 7:

 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IPSRA)
  Via V. Brancati 48
  I-00144 Roma

  Tel: 0039/6.50.07.29.78
  Fax: 0039/6.50.07.29.41
  Email: sandro.trivelloni@isprambiente.it

7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Brandweer: 115
 • Medische hulp: 118
 • Europees noodnummer: 112
 • Pechdiensten: 116

8. Talen

 • Italiaans
 • Duits (enkel in Alto Adige)

Terug naar overzicht
Kazachstan

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport & Communication
  49, Abai prospect
  KZK-473000 Astana

  Tel.: 007/3172.32.63.36
  Fax: 007/3172.32.86.55
  Email: suleimenov@mail.ru

Voor klasse 7:

 • Atomic Energy Agency of the Republic of Kazakstan
  Nuclear Safety Division
  Lisa Chailina Street 4
  KZK-Almaty 480020

  Tel.: 007/327.26.33.356
  Fax: 007/327.26.37.613
  Email: adm@atom.almaty.kz

2. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03

3. Taal

 • Kazachstaans
 • Russisch

Terug naar overzicht
Kroatië

1. Rijverboden

Transitvervoer met gevaarlijke stoffen van de klassen 1, 2, 3, 6.1, 7 of 8 mag in Kroatië enkel via bepaalde wegen worden gereden:

 • D4 Bregana - Zagreb ringweg - Stara Gradiska - Zupanja - Bajakovo
 • D1 Macelj - Zagreb ringweg - Karlovac
 • Gorican - Cakovec - Zagreb ringweg
 • Donji Miholjac - Nasice
 • Rupa - D8 - Rijeka
 • Dubrava Krizovljanska - Varazdin - Zagreb ringweg (mag ook worden gebruikt voor klasse 3)

Vervoer van en naar havens, olieraffinaderijen en vrije zones is toegestaan indien onderstaande instructies worden nageleefd:

 • wegen van de haven van Ploce naar Mali Prolog voor klasse 1, 2, 3 en 8
 • De weg Split - Klis - D1 - Brazne - D60 - Trilj - 220 - Kamensko voor klasse 1, 2, 3, 6.1, 7 en 8 van de havens Split en Solin.
 • D3 - Karlovac - D1 (d3) Zagreb ringweg mag worden gebruikt voor de transit van gevaarlijke stoffen van de haven en de reffinaderij van Rijeka
 • D36 - Popovaca mag worden gebruikt voor de transit van gevaarlijke stoffen van de havens en de raffinaderij van Sisak.
 • Gevaarlijke stoffen van de haven van Zadar dient te gaan via de kruising met de D8 - D502 Smilcic - enkovac - D56 - Bribir - D509 - Knin - Sinj (D1) - Trilj (D60) - D220 Kamensko.

2. Vergunningsplicht

 • Voor het vervoer van klasse 7 is een speciale Kroatische vergunning vereist, die wordt afgegeven door het Ministry of Interior:
  Tel.: 00385/1.612.22.73
  Fax: 00385/1.612.24.52
 • Voor radioactieve ladingen wordt de vergunning afgegeven door het Ministry of Health:
  Tel.: 00385/1.459.13.33
  Fax: 00385/1.492.25.79
 • De minimum leeftijd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is 21 jaar

3. Maximum snelheden

 • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
 • In de nabijheid van scholen: 30 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom:
  • Vrachtwagens <= 7.5 ton: 65 km/uur
  • Vrachtwagens > 7.5 ton: 55 km/uur

4. Parkeermogelijkheden

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen niet overal parkeren. Het is enkel toegestaan te parkeren op de voorgeschreven parkeerplaatsen:

 • Bij Jezevo (D4)
 • Tussen Mala Subotica en Sefance (D3)
 • Bij de plaats Skrad (D3)
 • Tussen Prkos en Kolkocevi (D53)
 • Bij Grabovac (D1)
 • Aan de Solin ringweg (D8)

5. Meer informatie

 • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure
  Road Transport Directorete
  Prisavlje 14
  HR-10000 Zagreb

  Tel.: 00385/1.616.90.50
  Fax: 00385/1.619.59.41
  Email: ante.nevescanin@mmpi.hr

Voor klasse 7

 • Ministry of Health of the Republic of Croatia
  Department of Sanitary Inspection
  Baruna Trenka 6
  HR-10000 Zagreb

  Tel.: 00385/4591.333 of 00385/4591.454
  Fax: 00385/431.067 of 00385/434.422

6. Noodnummer

 • Politie: 92
 • Brandweer: 93
 • Medische hulp: 94
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 92/93

7. Taal

 • Kroatisch

Terug naar overzicht
Letland

1. Meer informatie

 • Division of Dangerous Goods Transport and Environmental Protection
  3 Gogola Street
  LV-1743 Riga

  Tel.: 00371/67.02.83.12
  Fax: 00371/67.21.71.80
  Email: marianna.heislere@sam.gov.lv

Voor klasse 7:

 • Radiation Safety Centre of the State Environmental Service
  23 Rupniecibas Street
  LV-1045 Riga

  Tel.: 00371/67.084.305
  Fax: 00371/67.084.299
  Email: andrejs.salmins@rdc.vvd.gov.lv

2. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Lets

Terug naar overzicht
Liechtenstein

1. Algemeen

Voor transporten naar, van en door het Vorstendom Liechtenstein gelden vrijwel dezelfde regels als voor het vervoer naar, van en door Zwitserland.


2. Rijverbod

Op zon- en feestdagen geldt een rijverbod van 00.00 uur tot 24.00 uur voor combinaties met MTM > 5 ton en voor voertuigen zonder aanhangwagen met een MTM > 3.5 ton. Dit rijverbod geldt ook voor transitovervoer.

Tevens geldt een nachtelijk rijverbod van 22.00 uur tot 05.00 uur voor dezelfde categorieën voertuigen.

ntheffingen van het rijverbod op zon- en feestdagen en van het nachtelijk rijverbod worden slechts in zeer dringende gevallen verleend o.a. vervoer van bederfelijke levensmiddelen, levende dieren of vervoer ten behoeve van manifestaties op sportief, cultureel of economisch vlak.

Verzoeken om ontheffing dienen voor aanvraag van het transport te worden ingediend bij:

 • Motorfahrzeugkontrolle in Vaduz

  Tel.: 0042/3.236.75.02/3/4
  Fax: 0041/75.236.75.09

3. Meer informatie

 • Amt für Handel und Transport
  Postfach 684
  FL-9490 Vaduz

  Tel.: 00423/236.69.04
  Fax: 00423/236.69.07
  Email: info@aht.llv.li

Voor de klasse 7:

 • Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI)
  Industriestrasse 19
  CH-5200 Brugg

  Tel.: 0041/56.460.84.00
  Fax: 0041/56.460.84.99
  Email: info@ensi.ch

4. Noodnummer

Europees hulpnummer: 112


5. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Litouwen

1. Algemeen

Voor klasse 1 en 7, zowel voor bestemmingstransport als voor transitvervoer, dient men een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Defensie.

De overige klassen mogen vrij in transit doorheen Litouwen worden vervoerd. Als bestemmingstransport kan een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Milieubescherming.

Voor het ADR-vervoer is het verplicht om de dimlichten te ontsteken.


2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications of Lithuania
  Gedimino Avenue 17
  LT-01505 Vilnius

  Tel.: 00370/5.239.38.26
  Fax: 00370/5.212.43.35
  Email: trans@transp.lt

Voor de explosieven van de klasse 1:

 • Weaponry Fund of the Republic of Lithuania
  Linkmenu Street 26
  LT-08217 Vilnius

  Tel.: 00370/5.275.61.62
  Fax: 00370/5.273.35.55
  Email: info@lgf.lt

Voor de pyrotechnische voorwerpen van de klasse 1:

 • Police Department under the Minitry of Interior
  Saltoniskiu Street 19
  LT-08105 Vilnius

  Tel.: 00370/5.271.97.31
  Fax: 00370/5.271.99.78
  Email: info@policija.lt

Voor de splijtbare stoffen van de klasse 7:

 • State Nuclear Power Safety Inspectorate
  under the Government of the Republic of Lithuania
  A. Gostauto Street 12
  LT-01108 Vilnius

  Tel.: 00370/5.262.41.41
  Fax: 00370/5.261.44.87
  Email: atom@vatesi.lt

Voor de niet-splijtbare stoffen van de klasse 7:

 • The Lithuanian Radiation Protection Centre
  Kalvariju Street 153
  LT-08221 Vilnius

  Tel.: 00370/5.236.19.36
  Fax: 00370/5.276.36.33
  Email: rsc@rsc.lt

3. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Litouws

Terug naar overzicht
Luxemburg

1. Algemeen

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren (uitgezonderd de vrijgestelde hoeveelheden) geldt binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 40 km/uur. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 60 km/uur, alsook op de autosnelwegen.

Deze voertuigen moeten in de bebouwde kom een minimale afstand van 50 meter op hun voorligger bewaren. Buiten de bebouwde kom moet dit minstens 100 meter zijn.

's Nachts en wanneer de weersomstandigheden het zicht beperken < 200 meter, is het verboden deze transporteenheden langs de openbare weg te stationeren. Indien dit toch dient te gebeuren, bij pech e.d., dan dient het voertuig ten minste geïsoleerd te worden door twee waarschuwingstekens, geplaatst op 10 meter vóór en 10 meter achter het voertuig. Tijdens de dag mogen deze transporteenheden niet stationeren binnen de bebouwde kom, behalve andersluidend bericht van de ordediensten.


2. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 is een toelating vereist van het Ministère de la Santé, Service de la Radio-Protection.

 • Direction de la Santé
  Division de la Radio-Protection
  Villa Louvigny
  Allée Marconi
  L-2120 Luxembourg

  Tel.: 00352/247.855.00
  Email: info@ms.public.lu

3. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van wapens, munitie en explosieven van klasse 1 is de specifieke reglementering van toepassing van het Ministerie van Justitie.

 • Ministère de la Justice
  16 Rue Erasme
  L-2934 Luxembourg

  Tel.: 00352/247.845.37
  Fax: 00352/266.848.61
  Email: info@mj.public.lu

4. Vervoer van toxisch en gevaarlijk afval

Voor het vervoer van toxisch en gevaarlijk afval moet de vervoerder erkend worden door het Ministerie van Leefmilieu. Een speciaal vervoersdocument is hiervoor nodig, eveneens te verkrijgen bij het Ministerie van Leefmilieu.


5. Vervoer van goederen van de andere klassen

 • Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
  19/21 Boulevard Royal
  L-2938 Luxembourg

  Tel.: 00352/247.844.00
  Fax: 00352/22.85.68
  Email: info@mt.public.lu

6. Beperkingen voor ADR-transporten

 • De weg CR126 (richting Waldhaff) vanaf het knooppunt met de CR119 (richting Larochette) en tot het knooppunt met de N11-E29 (naar Echternach) wordt aanbevolen voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • De tunnel van Saint-Esprit met de Côte d'Eich in Luxemburg stad is verboden voor vervoerseenheden die gevaarlijke goederen vervoeren.
 • Rijverbod op het grondgebied van de gemeente Wolferdange op de CR124 en de CR125.
 • Rijverbod bij het vervoer van koolwaterstoffen in tankwagens of in vaten op de:
  • N26 (tussen kilometerpaal 9.540 en 12.335)
  • N27 (tussen kilometerpaal 32.750 en 36.675)
  • N27c (volledig)
  • C.R. 314 (tussen kilometerpaal 12.500 en 17.442)
   (tussen kilometerpaal 17.800 en 18.280)
  • C.R. 316 (tussen kilometerpaal 4.520 en 7.540)
  • C.R. 318 (tussen kilometerpaal 0.000 en 0.680)
  Dit rijverbod is niet van toepassing op LPG-transporten.
 • Het transport van koolwaterstoffen in tankwagens met een effectieve lading > 7500 liter is in bepaalde delen van Luxemburg (partie 2 de la zone de protection sanitaire) onderhevig aan een toelating van het Ministerie van Gezondheid.
 • Maximum snelheden:
  • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
  • Buiten de bebouwde kom: 60 km/uur (ook op autosnelwegen)

7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Europees hulpnummer : 112

8. Taal

 • Luxemburgs
 • Duits
 • Frans

Terug naar overzicht
Macedonië

1. Klasse 1

Het transport van klasse 1, ontplofbare stoffen en voorwerpen, is enkel toegelaten overdag tijdens weekdagen.


2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Division Transportation of Dangerous Goods
  Ul. Vasil Djorgov br. 35
  MK-91000 Skopje

  Tel.: 00389/23.14.54.97
  Fax: 00389/23.12.62.28

3. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Macedonië bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 93
 • Politie: 92
 • Medische hulp: 94
 • Pechdiensten: 987

4. Taal

 • Macedonisch

Terug naar overzicht
Malta

1. Meer informatie

 • Dangerous Goods Office
  Sa' Maison Road
  MT-Floriana CMR 02

  Tel.: 00356/25.60.80.00
  Fax: 00356/21.25.57.40
  Email: info.tm@transport.gov.mt

Voor klasse 7:

 • Radiation Protection Board
  c/o Occuptional Health & Safety Authority
  Triq Edgar Ferro 17
  MT-Pieta'PTA 1533

  Tel.: 00356/21.24.76.77
  Fax: 00356/21.23.29.09
  Email: ohsa@hov.mt

2. Noodnummer

 • Politie: 191
 • Brandweer: 199
 • Ambulance: 196

3. Taal

 • Maltees
 • Engels

Terug naar overzicht
Marokko

1. Meer informatie

 • Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  Avenue Roosevelt
  MA-Rabat

  Tel.: 0037/76.28.41 of 0037/76.11.23 of 0037/76.15.83
  Fax: 0037/76.55.08 of 0037/76.46.79

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Marokko bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 15
 • Politie: 19
 • Medische hulp: 15
 • Rijkswacht/hulpdiensten (buiten bewoonde gebieden): 177

3. Taal

 • Arabisch
 • Frans

Terug naar overzicht
Moldavië

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  108 Burebista Street
  MD-2032 Chisinau

  Tel.: 0037/222.11.17
  Fax: 0037/254.65.64

2. Noodnummer

 • Brandweer: 901
 • Politie: 902
 • Medische hulp: 903

3. Talen

 • Moldavisch
 • Russisch

Terug naar overzicht
Montenegro

1. Meer informatie

 • Ministry Maritime Affairs, Transportation & Telecommunication
  Rinshi trg 46
  YU-81000 Podgovica

  Tel.: 00382/81.234.179
  Fax: 00382/81.234.331/342

2. Noodnummer

 • Brandweer: 93
 • Politie: 92
 • Medische hulp: 94

3. Talen

 • Montenegrijns

Terug naar overzicht
Nederland

Behoudens het hieronder bepaalde wordt een éénmaal aangevangen transport zonder noodzaak niet onderbroken en zo spoedig mogelijk voltooid.


1. Toestemming laden of lossen

Er zijn verschillende stoffen, waarvoor beperkingen bestaan in verband met laden of lossen.

Het is verboden met een tankwagen, afneembare tank, batterijwagen, tankcontainer, MEGC, mobiele tank of containers voor losgestort vervoer, gevaarlijke stoffen te laden en te lossen elders dan op het adres van de afzender, vuller, belader of de ontvanger, alsmede op plaatsen waar gevaarlijke stoffen worden aangewend (bv. tankstations)

Het laden of lossen van ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6., alsmede vuurwerk met van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kilogram dient te gebeuren onder toezicht van een deskundige.


2. Tunnels

In Nederland zijn de volgende tunnelcategorieën van kracht:

2.1 Tunnelcategorie C

De categorie C werd toegekend aan de volgende tunnels:

 • Beneluxtunnel
 • Coentunnel
 • Drechttunnel
 • Kiltunnel
 • Noordtunnel
 • Sytwendetunnel
 • Thomassentunnel
 • Vlaketunnel
 • Waterwolftunnel
 • Westerscheldetunnel
 • Wijkertunnel
 • Zeeburgertunnel

2.2 Tunnelcategorie D

Categorie D werd toegekend aan de volgende tunnels:

 • Botlektunnel
 • Heienoordtunnel
 • Hubertustunnel
 • IJtunnel
 • Koningstunnel
 • Maasboulevardtunnel
 • Piet-Heintunnel
 • Velsertunnel

2.3 Tunnelcategorie E

Enkel de Arenatunnel werd geclassificieerd als een tunnel van categorie E


3. Routeplichtige stoffen

De stoffen die onder tunnelcategorie C vallen, zoals vermeld in 1.9.5.2.2 van het ADR, zijn routeplichtig.

De routes waarover gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd, kunnen worden aangewezen door de minister, de provinciale staten en de gemeenteraad van een betokken gemeente.

De wegen of weggedeelten die deel uitmaken van routering, moeten zijn aangeduid door borden volgens onderstaand model (oranje achtergrond met zwarte tekens):

(pijl geeft de te volgen richting aan) (afrit van auto(snel)weg die aansluit op route gevaarlijke stoffen)

3.1 Er is geen route gevaarlijke stoffen aanwezig

De bebouwde kom moet worden vermeden, ongeacht de hoeveelheid en soort van de vervoerde gevaarlijke stoffen, behalve:

 • Voor laden en/of lossen binnen de dorpskernen
 • Als redelijkerwijze geen andere route beschikbaar is

Dit geldt ook voor vrijgestelde en beperkte hoeveelheden.

3.2 Er is wél een route gevaarlijke stoffen aanwezig

 • Wanneer stoffen en/of voorwerpen, genoemd in hoofdstuk 3, in grotere hoeveelheden worden vervoerd, moet de route worden gevolgd. Afwijkingen voor laden en/of lossen zijn enkel toegestaan met een ontheffing.

Opmerking

De door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen autoriteit kan ontheffing verlenen van het verbod om in een bepaalde gemeente van een aangeduide route af te wijken. Een dergelijke ontheffing kan voor de duur van 1 jaar of voor een kortere periode worden vertrekt.


4. Vervoer bij slecht weer

Het vervoer van gevaarlijke stoffen met transporteenheden mag niet geschieden indien het zicht door weersomstandigheden (mist, sneeuw en regen) beperkt is.

4.1 Zicht < 200 meter

Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen < 200 meter, geldt een vervoersverbod voor:

 • Gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit > 3.000 liter is
 • Vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6, alsook vuurwerk van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kg

4.2 Zicht < 50 meter of glad wegdek

Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen < 50 meter, of bij een glad wegdek, geldt een vervoersverbod voor:

 • Gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, boven de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6
 • Vuurwerk van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kg

4.3 Ontheffing

 • De minister kan ontheffing verlenen van het verbod bij glad wegdek, indien:
  • Sprake is van langdurige gladheid
  • Het spoedeisende karakter van het vervoer naar zijn oordeel genoegzaam is aangetoond (de afdeling Gevaarlijke Stoffen en Advies van de Toezichteenheid Goederenvervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verleent de ontheffing - voor informatie over de wegen en de weersomstandigheden kan men zich wenden tot het Korps Landelijke Politiediensten)

5. Zoutveer

5.1 Definitie en plaatsen

Op het vervoer van gevaarlijke stoffen met veren zijn speciale regels van toepassing. Onder zoutveer verstaat men: schip waarmee tegelijkertijd voertuigen en andere passagiers dan de bemanning van de voertuigen worden vervoerd over de volgende trajecten:

 • Den Helder - Texel
 • Harlingen - Vlieland
 • Harlingen - Terschelling
 • Holwerd - Ameland
 • Lauwersoog - Schiermonnikoog

5.2 Voorschriften

5.2.1 Nooit toegestaan

Tabel 1 (zie hieronder) vermeldt de stoffen, wijze van vervoer en hoeveelheden waarvan het vervoer verboden is met een zoutveer.

Klasse Vervoer in tanks Losgestort vervoer Collivervoer
> 1.1.3.6
1 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen en vuurwerk van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kg
2 Alle gassen die voorzien zijn van etiket 2.1 en/of 2.3   Alle gassen die voorzien zijn van etiket 2.1
3 Alle stoffen van verpakkingsgroep I en II die 6.1 en/of 8 als bijkomend etiket hebben   Alle stoffen van verpakkingsgroep I of II die 6.1 en/of 8 als bijkomend etiket hebben
4.1     Zelfontledende stoffen met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket volgens model 4.1 en 1 is voorgeschreven
4.2 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
4.3 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
5.2 Alle stoffen   Alle stoffen
6.1 Bij inademen giftige stoffen van verpakkingsgroep I, in ieder geval UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1695, 1752, 1809, 1810, 1834, 1838, 1892, 1994, 2232, 2334, 2337, 2382, 2407, 2474, 2477, 2480 tot en met 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2646, 2668, 3023, 3079, 3246, 3381 tot en met 3390, 3483, 3488 tot en met 3493 en stoffen van verpakkingsgroep I met UN-nummers 2929 en 3279   Bij inademen giftige stoffen van verpakkings-groep I, in ieder geval UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1541, 1580, 1595, 1605, 1647, 1670, 1695, 1752, 1809, 1810, 1834, 1838, 1892, 1994, 2232, 2334, 2337, 2382, 2407, 2474, 2477, 2480 tot en met 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2646, 2668, 3023, 3079, 3246, 3381 tot en met 3390, 3483, 3488 tot en met 3493 en stoffen van verpakkingsgroep I met UN-nummers 1051, 1614, 2929 en 3279
6.2 UN 2814 en 2900   UN 2814 en 2900
8 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
Lege, ongereinigde tanks, voertuigen of containers van de hierboven genoemde stoffen  

 • Het vervoer van andere gevaarlijke stoffen dan vermeld in Tabel 1 is slechts toegestaan indien het betreft:
  • Ten hoogste twee transporteenheden, als laatste geplaatst op een open rijdek
  • Ten hoogste één transporteenheid, als laatste geplaatst op een gesloten rijdek
 • Op een gesloten rijdek van een zoutveer wordt geen transporteenheid geplaatst die beladen is met stoffen van klasse 3, verpakkingsgroep I en II
 • Rondom de transporteenheden, beladen met gevaarlijke stoffen worden in horizontale richting een vrije ruimte aangehouden van ten minste twee meter en een afstand van ten minste 5 meter ten opzichte van de passagiers.
 • De bestuurder of bijrijder van een transporteenheid met gevaarlijke stoffen blijft tijdens de vaart bij zijn voertuig
 • De bestuurder van een transporteenheid beladen met andere gevaarlijke stoffen dan die zijn vermeld in Tabel 1, verstrekt, alvorens een zoutveer op te rijden, aan de schipper dan wel aan een daartoe aangewezen personeelslid van de waldienst de nodige informatie omtrent de aard en hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen.
 • Rederijen kunnen aanvullende of beperkende maatregelen treffen

6. Ponten over binnenwateren

Bij het kruisen van een binnenwater zijn volgende voorschriften van toepassing op het vervoer van voertuigen op schepen, anders dan bedoeld bij een zout veer:

 • Transporteenheden geladen met ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 moeten op het schip worden toegelaten met voorrang op andere voertuigen en/of personen. Tegelijkertijd mogen er zich geen andere voertuigen en/of personen op de pont bevinden, tenzij deze personen behoren tot de bemanning van de transporteenheid of nodig zijn voor de bediening van de pont.
 • Transporteenheden met tanks die geladen zijn met ADR-producten, en ook zo zijn gekenmerkt, moeten zodanig op de pont worden geplaatst, dat zij snel kunnen worden verwijderd, indien nodig.
 • De bestuurder van een transporteenheid geladen met gevaarlijke stoffen is verplicht, alvorens het schip op te rijden, aan de schipper of aan een daartoe aangeduid personeelslid van de waldienst de nodige informatie te verstrekken omtrent de aard en de hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen.

Deze voorschriften gelden ook voor het vervoer van lege, ongereinigde verpakkingen, tankwagens, tankcontainers, enz.


7. Individuele ontheffing in Nederland

Wordt afgegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat, gemandateerd aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, VervoersInformatieCentrum (VIC) en de Toezichteenheid Goederenvervoer. De vervoerder of de afzender kan afwijkingen aanvragen. Deze ontheffing kan verschillende vormen aannemen: van één bepaald transport tot één jaar.


8. Consent van invoer, uitvoer of doorvoer en vergunning in Nederland

Bij in-, uit- of doorvoer van munitie van klasse 1 moet er een consent zijn, verleend door de korpschef van de desbetreffende Regiopolitie.

Bij vervoer van explosieven, met uitzondering van munitie en pyrotechnische stoffen voor civiel gebruik, moeten vervoerder en ontvanger beschikken over een vergunning, afgeleverd door de politie.

Er moet ook een vergunning zijn afgeleverd door het College van Burgemeester en Wethouders van de bestemming in het binnenland of, indien het vervoer eindigt in het buitenland, een goedkeuring door het ministerie van VROM.


9. Meer informatie

 • Inspectie Verkeer & Waterstaat
  Postbus 90653
  NL-2509 LR Den Haag

  Tel.: 0031/70.456.26.66
  Fax: 0031/70.456.27.77
  Email: www.ivw.nl

Voor radioactieve stoffen kan u terecht bij:

 • Ministerie van VROM
  Directie Milieuveiligheid en Gevaarmanagement
  Postbus 30940
  NL-2500 GX Den Haag

  Tel.: 0031/70.339.49.10
  Fax: 0031/70.339.12.86

Vergunningen en goedkeuringen radioactieve stoffen:

 • Agentschap NL
  Team Stralingsbescherming
  Postbus 93144
  NL-2509 AC Den Haag

  Tel.: 0031/88.602.58.12
  Fax: 0031/88.602.51.00

10. Noodnummer

 • Europees hulpnummer: 112

11. Taal

 • Nederlands

Terug naar overzicht
Noorwegen

1. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Stad Tunnel Uren Categorie
Oslo Festningstunnel, E18 van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Valerengtunnel,
Rv 190
van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Hammersborgtunnel, Rv 162 van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Oslo Vaterlandstunnel,
Rv 162
van 07u00 tot 09u00 en
van 14u00 tot 18u00
C
Alesund Ellingsoytunnel en Valderoytunnel,
Rv 658
van 06u00 tot 24u00 C
Bergen Knappetunnel,
Fv557
van 07u00 tot 10u00 en
van 14u00 tot 17u00
D

2. Rijverbod voor vervoer van gevaarlijke stoffen

2.1 Tunnelsambandet Alesund-Valderox (Rv 658)

Het transport van de volgende gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn verboden op de Rv 658, op het deel tussen de kruising met de E69 in Alesund en Ytterland, Valderoy in Giske, tussen 06u00 en 24u00:

 • Brandbare vloeistoffen met een vlampunt < 23°C in hoeveelheden > 3000 liter per transporteenheid.
 • Samengeperste of vloeibaar gemaakte gassen in hoeveelheden > 200 kg per transporteenheid.
 • Ontplofbare stoffen van klasse 1, divisie 1.1 in hoeveelheden > 25 kg netto massa ontplofbare stof per transporteenheid.

De verkeersadministratie van More en Romsdal mag, in coördinatie met de lokale brandweer, voor individuele gevallen afwijken van deze regels.

2.1 Hvalertunnelen (Rv108)


Het transport van gevaarlijke goederen, met de uitzondering van UN 1202, 1223 en 1779, is niet toegelaten als er ander verkeer in de tunnel aanwezig is

De doorgang van gevaarlijke goederen moet worden gecoördineerd met de Toll-plaza operator.


3. Meer informatie

 • Directorate for Civil Protection and Emergency Planning
  Postbus 2014
  N-3101 Tonsberg

  Tel.: 0047/33.41.25.00
  Fax: 0047/33.31.06.60
  Email: postmottak@dsb.no

Voor klasse 7:

 • Norwegian Radiation Protection Authority
  PO-Box 55
  N-1345 Osteras

  Tel.: 0047/67.16.25.00

4. Noodnummer

 • Politie: 112
 • Brandweer: 110
 • Medische hulp: 113

5. Taal

 • Noors

Terug naar overzicht
Oekraïne

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communication
  Main Department of Safety
  Schorsa Street 7/9
  UKR-09688 Kyiv 6

  Tel.: 00380/44.269.40.33
  Fax: 00380/44.269.45.31

2. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03

3. Taal

 • Oekraïens
 • Russisch

Terug naar overzicht
Oostenrijk

1. Rijverboden en beperkingen

Voertuigen met een MTM > 3.5 ton mogen in de periode van 1 november tot 15 april enkel rijden in Oostenrijk wanneer geschikte sneeuwkettingen aanwezig zijn voor minstens 2 wielen.

Voor vrachtwagens met een MTM > 7.5 ton is er een nachtelijk rijverbod tussen 22.00 en 05.00 uur tenzij de voertuigen "schoon" zijn (<= 9 NOx) en geluidsarm volgens §8b van het Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967.

Er is tevens een rijverbod van zaterdagmiddag 15.00 uur tot en met zondagavond 22.00 uur voor voertuigen met een MTM > 7.5 ton. Op algemeen erkende feestdagen is dit verbod van kracht van 00.00 tot 22.00 uur.


2. Tunnels

Transporteenheden die volgens het ADR oranje borden moeten voeren, moeten voor bepaalde tunnels voldoen aan bijkomende voorwaarden.

2.1 Tunnels op autosnelwegen

2.1.1 Voorwaarden

De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 1 volgen.

 1. De transporteenheden moeten van minstens één amberkleurig waarschuwingslicht voorzien zijn. Dit waarschuwingslicht moet voor de ingang van de tunnel ontstoken worden en tijdens de gehele rit door de onderstaande tunnels blijven branden.
 2. De transporteenheid moet door minstens één begeleidingsvoertuig worden vergezeld.

2.1.2 Tabel 1

Tunnelroute Staat Transporteenheden Voorwaarden (zie 2.1.1)
A2
Herzogberg
Steiermark Alle 1
A2
Mitterberg
Steiermark Alle 1
A2
Kalcherkogel
Steiermark + Kärnten Alle 1
A2
Gräbern
Kärnten Alle 1
A2
Ehrentalerberg
Kärnten Alle 1
A2
Falkenberg
Kärnten Alle 1
A7
Bindermichl
Oberösterreich Alle 1
A8
Steinhaus
Oberösterreich Alle 1
A8
Noitzmühle
Oberösterreich Alle 1
A9
Ottsdorf Überdeckung
Oberösterreich Alle 1
A9
Kienberg
Oberösterreich Alle 1
A9
Klaus
Oberösterreich Alle 1
A9
Spering
Oberösterreich Alle 1
A9
Lainberg
Oberösterreich Alle 1
A9
Bosruck
Oberösterreich + Steiermark Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A9
Selzthal
Steiermark Alle 1
A9
Wald
Steiermark Alle 1
A9
Gleinalm
Steiermark Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A9
Schartnerkogel
Steiermark Alle 1
A9
Plabutsch
Steiermark Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A10
Ofenauer
Salzburg Alle 1
A10
Hiefler
Salzburg Alle 1
A10
Tauern
Salzburg Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A10
Katschberg
Salzburg + Kärnten Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A10
Oswaldiberg
Kärnten Alle 1
A11
Karawanken
Kärnten Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A12
Mils
Tirol Alle 1
A12
Roppen
Tirol Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A12
Landeck
Vorarlberg Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A14
Amberg
Vorarlberg Alle 1
A14
City
Vorarlberg Alle 1
A14
Pfänder
Vorarlberg Alle

Hoog risico *
1

1 + 2
A22
Kaisermühlen
Wien Alle 1
S1
Rannersdorf
Niederösterreich Alle 1
S1
Tradenberg
Niederösterreich Alle 1
S1
Stetten
Niederösterreich Alle 1
S1
Kreuzenstein
Niederösterreich Alle 1
S6
Semmering
Niederösterreich + Steiermark Alle 1
S6
Steinhaus
Steiermark Alle 1
S6
Spital
Steiermark Alle 1
S6
Tanzenberg
Steiermark Alle 1
S6
Bruck
Steiermark Alle 1
S6
Nikilasdorf
Steiermark Alle 1

* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:

 • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
 • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
 • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X243)

2.2 Tunnels niet op autosnelwegen

2.2.1 Voorwaarden

De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 2 volgen:

 1. De transporteenheden moeten van minstens één amberkleurig waarschuwingslicht voorzien zijn. Dit waarschuwingslicht moet voor de ingang van de tunnel ontstoken worden en tijdens de gehele rit door de ondestaande tunnels blijven branden.
 2. De chauffeur moet de tunnelbeambte inlichten over de aard en de hoeveelheid van de vervoerde producten.
 3. De transporteenheid moet door minstens één begeleidingsvoertuig worden vergezeld.
 4. De chauffeur moet toestemming krijgen van de tunnelbeambte om het transport uit te voeren.
 5. Er moet een minimale afstand in acht worden genomen ten opzichte van de voorligger.

2.2.2 Tabel 2

Tunnelroute Staat Transport-eenheden Voorwaarden (zie 2.1.1)
S6
Ganzstein
Steiermark Alle 3
S16
Strenger
Tirol Alle 3
S16
Perjen
Tirol Alle 3
S16
Pians/Quasratsch
Tirol Alle 3
S16
Arlberg
Tirol + Vorarlberg Hoog risico *
(uitgez. leeg, niet gereinigd)

Andere
3 + 4 + 5 + 63 + 4
S16
Langen
Vorarlberg Alle 3
S16
Dalaas
Vorarlberg Alle 3
B1
Eglsee
Oberösterreich Alle 3
B1
Henndorf
Umfahrungstunnel
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B108
Felbertauern
Salzburg + Tirol Hoog risico *
(uitgez. leeg, niet gereinigd)

Andere
3 + 4 + 5 + 63 + 4
B115
Burg
Oberösterreich Alle 3
B140
Grünberg
Oberösterreich Alle 3
B145
Geisswand
Oberösterreich Alle 3
B145
Franz-Joseph
Oberösterreich Alle 3
B145
Sonnstein I
Oberösterreich Alle 3
B145
Bartlkreuz
Sonnstein II
Oberösterreich Alle 3
B156
Göming
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B158
Kaiserpark
Oberösterreich Alle 3
B159
Pass Lüg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B165
Umfahrung Wald
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Gigerach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Klamm
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Klammstein
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B169
Brettfall
Tirol Alle 3 + 6
B169
Harpfnerwand
Tirol Alle 3
B170
Kirchberg
Unterflurstrasse
Tirol Alle 3
B170
Kitzbühl
Lebenberg
Tirol Alle 3
B171
Stadtberg
Tirol Alle 3
B178
Umfahrung
Bruckhäusl
Tirol Alle 3
B178
Lärchberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B178
Achberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B179
Lermoos
Tirol Alle 3
B310
Neumarkt
Oberösterreich Alle 3
B311
Unterflurstrasse
Kirchham
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Schönberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Schmitten
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Trattenbach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Mauth
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L101
Wartstein
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L109
Alte Wacht
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L109
Schappach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L197
Passür/Ralegg
Vorarlberg Alle 3
L198
Flexengalerien
Vorarlberg Alle 3
L200
Achrain
Vorarlberg Alle 3
L215
Schaufelberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L330
Brandberg
Tirol Alle 3
L546
St. Wolfgang
Oberösterreich Alle 3
L547
Hallstatt
Oberösterreich Alle 3
Tomitssstrassentunnel Oberösterreich Alle Snelheid maximum 30 km/uur

* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:

 • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
 • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
 • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X243)

2.3 Kiefersfelden/Brennerpas

Op de grensovergang Autobahn Kiefersfelden/Brennerpas wordt door de coltrolebeambten bij vervoer van gevaarlijke stoffen gevraagd een kopie van de CMR-vrachtbrief af te geven. Deze vrachtbrief wordt bewaard als hulpmiddel voor de hulpdiensten die ingezet worden bij ongevallen met gevaarlijke goederen.


3. Meer informatie

 • Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
  Abteilung II/ST8
  Postfach 201
  Radetzkystrasse 2
  A-1030 Wien

  Tel: 0043/62.65.5723
  Fax: 0043/62.65.5725
  Email: st8@bmvit.gv.at

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Polen

1. Algemene informatie

 • Ministry of Infrastructure
  Chalubinskiego Street 4-6
  PL-00-928 Warsaw

  Tel.: 0048/22.630.12.40
  Fax: 0048/22.621.02.02

Voor klasse 7:

 • National Atomic Energy
  ul. Krucza 36
  PL-00-921 Warsaw

  Tel.: 0048/22.628.27.22
  Fax: 0048/22.629.01.64

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Polen bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 998
 • Politie: 997
 • Medische hulp: 999
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Pools

Terug naar overzicht
Portugal

1. Algemeen

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen steeds te rijden met de lichten aan.


2. Rijverboden

2.1 Algemeen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met voertuigen met een MTM > 3.5 ton geldt een nationaal rijverbod op volgende wegen, op vrij-, zon- en feestdagen en dagen die een feestdag voorafgaan van 18.00 tot 21.00 uur:

Weg nummer Van - Naar
EN 6 Lisboa - Cascais
EN 10 Infantado - Vila Franca de Xira
EN 12 Randweg Porto
EN 14 Porto - Braga
EN 15 Porto - Campo (A4)
EN 105 Porto - Alfena (knooppunt IC 24)
EN 109 Coimbrões - Miramar
EN 208 Alto da Maia - Valongo
EN 209 Porto - Grondomar - Valongo
EN 1 Vila Franca de Xira - Vila Nova de Gaia
EN 4 Pegões - Miontemor-o-Novo
EN 13 Porto - Viana do Castelo
EN 101 Braga - Vila Verde
EN 247 Cascais - Carvoeira
EN 109 Miramar - Leiria
EN 125 Lagos - Vila Real de St. António
EN 222 Porto - Crestuma
EN 366 Aveiras de Cima - Alcoentre
EN V.366 Alcoentre - Quebradas (aansluiting IC 2)
EN IC1 Alcácer do Sal - N.125

Tevens geldt er een verbod voor het vervoer van gevaarlijke goederen van 5 uur 's ochtends tot 2 uur 's ochtends, alle dagen via de Pont 25 Abril (Lissabon).

Een volledig verbod is van toepassing op de tunnels op de A23, Barracãotunnel, Ramelatunnel en de Gardunhatunnel.

Voorts geldt er een rijverbod voor voertuigen met een MTM> 3,5 ton die gevaarlijke stoffen vervoeren, op maandagen van 07.00 tot 10.00 uur (behalve tijdens de maande juli en augustus), op de toegangswegen tot Lissabon en Porto, en op de volgende wegen:

 • A1 - Tussen Alverca en Lisboa
 • A2 - Tussen Almada en Lisboa
 • A5 - Van de kruising met de CREL tot Lisboa
 • A8 - Tussen Loures en Lisboa
 • IC19 - Tussen Crel en Lisboa
 • EN6 - Tussen Lisboa en Cascais
 • EN10 - Tussen Vila Franca en Xira en Lisboa
 • A3 - Vanaf de aansluiting met IC 24 tot Porto
 • A4 - Tussen knooppunt A3 en Porto
 • EN13 - Tussen Moreira en Porto
 • EN105 - Tussen Alfena en Porto
 • IC1 - Tussen Marimar en Porto
 • EN209 - Tussen Gondomar en Porto
 • EN222 - Tussen Avintes en Porto

2.2. Uitzonderingen

Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van gevaarlijke stoffen ten bate van ziekenhuizen, politie of leger en vervoer van brandstof voor zeehavens en luchthavens, en vervoer van gevaarlijke stoffen als lading voor een schip of als lading gelost uit een schip.

2.3. Ontheffingen

In de volgende gevallen kan een ontheffing van rijverbod worden gevraagd:

 • Indien tijdens het rijverbod moet worden geladen bij een bedrijf dat slechts via een verboden weg bereikbaar is, met dien verstande, dat deze weg direct toegang biedt tot een weg waar wel mag worden gereden.
 • Vervoer ten bate van continu werkende fabrieken.

Ontheffingen moeten van tevoren worden aangevraagd bij:

 • Ministério dos Transportes e Communicacões
  Direcção General de Viação
  Tel.: 00351/21.3122.100

Een aanvraag om ontheffing dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam transportbedrijf
 • Kopie kentekenbewijs
 • ADR-certificaat voor voertuig, indien noodzakelijk
 • Stofnaam, ADR-klasse en UN-nummer van de te vervoeren stof(fen).
 • Voorziene dag, tijdstip en route

3. Meer informatie

 • Direcção-Geral de Transportes Terrestres
  Avenida das Forcas Armadas 40
  P-1649-022 Lisboa

  Tel.: 00351/21.794.90.00
  Fax: 00351/21.797.37.77
  Email: imtt@imtt.pl

Voor klasse 7:

 • Direcção-Geral de saúde
  Alameda D. Afonso Henriques, 45
  P-1049-005 Lisboa

  Tel.: 00351/21.843.05.87
  Fax: 00351/21.843.06.00

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Portugees

Terug naar overzicht
Roemenië

1. Algemeen

Het is verboden voor bestuurders van transporteenheden met gevaarlijke goederen:

 • Om te roken tijdens het rijden of om een vlam te ontsteken in een straal van 50 meter rond het voertuig.
 • Om het voertuig te verlaten en onbeheerd achter te laten.
 • Om een ander voertuig te slepen.
 • Om andere wegen te gebruiken of om op andere plaatsen te stoppen dan deze die aangeduid zijn voor gevaarlijke stoffen.
 • Om 's nacht op de rijweg te stoppen.
 • Om andere stoffen te laden, die door hun eigenschappen het gevaar kunnen vergroten.
 • Om andere passagiers dan de tweede bestuurder of begeleider of lader/losser aan boord van het voertuig toe te laten.
 • Om brandstof aan boord te hebben in recipiënten die daarvoor niet ontworpen zijn.

2. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van radioactieve stoffen dient men een transportvergunning te hebben, die afgegeven wordt door de National Commission for Nuclear Activities. Voor het verkrijgen van deze transportvergunning dient de verpakking van de goederen te worden goedgekeurd.

Voor het vervoer van deze stoffen dient er belasting te worden betaald, waarbij het bedrag afhankelijk is van de aard van de verpakking en het type voertuig. De belasting dient betaald te worden voor aanvang van het transport.

De nationale Commissie voor Nucleaire Activiteiten, het Ministerie van Vervoer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken stellen gezamelijk de route op voor het transport.


3. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

Voor bestuurders die minder dan 1 jaar hun rijbewijs hebben, bedraagt de maximum snelheid 20 km/uur minder.


4. Meer informatie

 • Ministry of Transport, Construction and Tourism
  Blvd. Dinicu Golescu 38 - Sector 1
  RO-010873 Bucarest

  Tel.: 0040/21.313.99.54
  http://www.mt.ro

Voor klasse 7:

 • National Commission for Nuclear Activities Control
  Bulevardul Libertãtii Nr. 14
  Sector 5
  RO-761062 Bucarest

  Tel.: 0040/1.410.34.93 (of 337.38.07)
  Fax: 0040/1.411.14.36 (of 337.38.77)
  http://www.cncan.ro

5. Noodnummer

 • Brandweer: 981
 • Politie: 955
 • Medische hulp: 961

6. Taal

 • Roemeens

Terug naar overzicht
Rusland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar of van de Russische Federatie worden sinds enige tijd de bepalingen van het ADR toegepast. Algemeen geldt dat voor elk transport van gevaarlijke stoffen een speciale vergunning nodig is.

De vergunningen moeten minimaal 3 weken vóór het transport aangevraagd worden bij:

 • Sovinteravtoservice
  Institutsky Perevlok 2/1
  RUS-101496 Moskow

  Tel.: 007/0.495.207.12.60
  Fax: 007/0.495.688.95.75

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Office of International Relations
  Sadovaja-Samotechnaja Str. 10
  RUS-109012 Moscow

  Tel.: 007/0.495.200.14.85

Voor klasse 7:

 • Sate Atomic Energy Corporation "Rosatom"
  Bolshaya Ordynka Street 24 Bld.
  RUS-119017 Moscow

  Tel.: 007/0.499.949.40.83
  Fax: 007/0.499.949.22.63
  Email: rosatom@skc.ru

3. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03

4. Taal

 • Russisch

Terug naar overzicht
Servië

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Bulevar Mihajla Pupina 2
  SCG-11070 Novi Belgrado

  Tel.: 00381/11.311.76.08
  Fax: 00382/11.311.70.03

2. Noodnummer

 • Brandweer: 93
 • Politie: 92
 • Medische hulp: 95

3. Taal

 • Servisch

Terug naar overzicht
Slovenië

1. Rijverboden

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, is het verboden te rijden bij winterse omstandigheden. Ook al is het voertuig voorzien van sneeuwkettingen (en een schop), dan nog is het verboden voor buitenlandse voertuigen, geladen met gevaarlijke stoffen, om Slovenië binnen te rijden. Voertuigen met een Sloveens kenteken mogen het land wel inrijden, maar moeten zich naar de dichtst bijzijnde geschikte parkeerplaats bij de grens begeven om betere weerstomstandigheden af te wachten.


2. Karawankentunnel

Het transport van gevaarlijke goederen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De transporteenheid moet voorzien zijn van een oranje/geelkleurige waarschuwingslamp die 50 meter vóór het tolstation in werking moet worden gesteld.
 • De bestuurder moet een minimale afstand van 150 meter op de voorligger bewaren.
 • Begeleiding doorheen de tunnel is verplicht voor transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:
  • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
  • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
  • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X423)
 • Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het vervoer volgens 1.1.3.6 van het ADR.

3. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van stoffen van klasse 1 en klasse 7 mag alleen worden gedaan wanneer de bestuurder van het voertuig in bezit is van een vergunning. De vergunning is geldig voor één rit, en wordt afgegeven binnen de 24 uur nadat alle inlichtingen zijn verstrekt.

Opmerking:

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen minstens 21 jaar oud te zijn.


4. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

5. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Langusova 4
  SL-1000 Ljubljana

  Tel.: 00386/1.478.82.94
  Fax: 00386/1.478.87.54
  Email: aloiz.habic@gov.si

6. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Politie: 113
 • Brandweer: 112
 • Medische hulp: 112

7. Taal

 • Sloveens

Terug naar overzicht
Slowakije

1. Meer informatie

 • Ministry of Transports, Post and Telecommunications
  P.O. Box 100
  Nám. Slobody 6 SK-81005 Bratislava

  Tel.: 00421/2.594.94.716
  Fax: 00421/2.524.42.202
  Email: miroslav.goga@telecom.gov.sk
 • Nuclear Regulatory Authority
  Bajkalská 27
  P.O. Box 24
  SK-820 07 Bratislava

  Tel.: 00421/2.58.22.11.11
  Fax: 00421/2.58.22.11.66
  Email: info@ujd.gov.sk

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Slowakije bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 150
 • Politie: 158 /159 (stad)
 • Medische hulp: 155
 • Pech: 123/154

3. Taal

 • Slowaaks

Terug naar overzicht
Spanje

1. Algemeen

In Spanje dient bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruik te worden gemaakt van autosnelwegen of autowegen (RIMP-traject/kaart). Deze mogen slechts worden verlaten indien dit noodzakelijk is om de plaats van lading of lossing te bereiken. Dit is niet door borden aangegeven. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over secundaire wegen in gebieden waar autosnelwegen aanwezig zijn, is dus strafbaar en er kunnen hoge boetes voor worden opgelegd.

Voor het transport van klasse 1 goederen dient vooraf een speciale vergunning te worden aangevraagd bij de I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos).


2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden volgende maximum snelheden:

 • Bebouwde kom: 40 km/uur
 • Secundaire wegen: 60 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
 • Snelwegen: 80 km/uur (met aanhangwagen: 70 km/uur)

3. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare productenVerboden voor vervoerseenheden die

 • stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren
 • een lading gevaarlijke stoffen vervoeren die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2
 • een (bruto-)lading gevaarlijke stoffen > 3 ton vervoeren in colli - van één bepaalde klasse - die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.1 of 5.2

4. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwaterVerbod voor alle vervoerseenheden die volgens 5.3.2 oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren.


5. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffenDit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.


6. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden, geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 08.00 tot 24.00 uur. Op de vooravonden van feestdagen (niet zaterdagen) geldt een rijverbod van 13.00 tot 24.00 uur
 • Tevens geldt een rijverbod voor dit vervoer op 30 juli, van 13.00 tot 24.00 uur, en op 31 juli van 08.00 uur tot 15.00 uur.
 • In Baskenland geldt een rijverbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op 31 juli tussen 08.00 en 24.00 uur.
 • In Catalonië geldt het rijverbod op de vooravond van feestdagen, telkens van 17.00 tot 24.00 uur.

Opmerking:

Deze rijverboden gelden niet voor:

 • Het vervoer van LPG en stookolie voor huishoudelijk gebruik naar distributiepunten of verbruikers.
 • Het vervoer van producten voor het bevoorraden van tankstations.
 • Het vervoer van gassen voor ziekenhuizen en particulieren, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de gezondheid.
 • Het vervoer van brandstof voor luchthavens en havens voor de bevoorrading van vliegtuigen en schepen.
 • Het vervoer van brandstof voor de bevoorrading van het treinverkeer

Tevens kan voor een ander transport een speciale toegelating bekomen worden, wanneer het vervoer noodzakelijk is en de noodzaak kan worden gerechtvaardigd.


7. Tunnels

7.1 Malmasin Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden door de tunnel, behalve wanneer het transport onder een vrijstelling valt, zoals voorzien in het ADR.

7.2 Del Cadi Tunnel

Er geldt een volledig verbod voor het transport van gevaarlijke goederen, ongeacht de vervoerde hoeveelheid, op de volgende dagen:

 • Van vrijdag om 14.00 uur tot zondag om 24.00 uur.
 • Op de vooravond van feestdagen, telkens van 14.00 tot 24.00 uur.
 • Op feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.

7.3 Vielha Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden, ongeacht de vervoerde hoeveelheden.


8. Meer informatie

 • Ministerio de Fomento
  Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes
  Comision para la Coordinacion del transporte de Mercancias Peligrosas
  (8° planta)
  Paseo de la Castellana 67
  E-28071 Madrid

  Tel.: 0034/91.597.75.48
  Fax: 0034/91.597.50.27
  http://www.fomento.es

Voor klasse 7:

 • Consejo de Seguridad Nuclear
  Pedro Juste Dorado Delmans 11
  E-28040 Madrid

  Tel.: 0034/91.346.01.00
  Fax: 0034/91.346.05.88
  Email: comunicaciones@csn.es

Voor klasse 1:

 • I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos)

  Tel.: 0034/91.514.24.00
  Fax: 0034/91.514.24.11

9. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

10. Taal

 • Spaans

Terug naar overzicht
Tsjechië

1. Tunnels

De volgende tunnels zijn geklasseerd als tunnels van categorie A, en hebben dus geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

 • Klimkovice
 • Valik
 • Libouchec
 • Panenská
 • Jihlava
 • Liberec
 • Hrebec

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport & Communications
  Nábr. Ludvika Svobody 12
  P.O. Box 9
  CZ-110 15 Praha 1

  Tel.: 00420/225.131.112
  Fax: 00420/225.131.184
  Email: posta@mdcr.cz

Stoffen van de klasse 7:

 • State office for Nuclear Safety
  Senovázné námesti 9
  CZ-110 00 Praha 1

  Tel.: 00420/221.624.111

3. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

4. Talen

 • Tsjechisch

Terug naar overzicht
Tunesië

1. Meer informatie

 • Ministère du Transport
  Boulevard 7 Novembre 1987
  TN-2035 Tunis

  Tel.: 00216/71.772.110
  Fax: 00216/71.807.203
  Email: mtr@ministeres.tn

Voor klasse 7:

 • Centre National de Radio-Protection
  Hôpital d'Enfants Bab Saadoun
  TN-1006 Tunis

  Tel.: 00216/71.571.630
  Fax: 00216/71.571.630

2. Noodnummer

 • Brandweer: 198
 • Politie: 197
 • Medische hulp: 190

3. Talen

 • Arabisch
 • Frans

Terug naar overzicht
Turkije

1. Algemeen

Bij het vervoer van gevaarlijke goederen dient men aan de voor- en achterzijde van de vervoerseenheid de woorden Gevaarlijke Goederen in de Franse, Engelse of Duitse taal aan te brengen, of in het Turks: Tehlikeli Madde. Dit dient te gebeuren in witte letters van 20 cm hoog en 2,5 cm breed op een rode achtergrond.

Tevens dient men aan de voor- en achterzijde van de transporteenheid oranje borden aan te brengen. Op de verpakking of tank moet de benaming van de gevaarlijke stoffen worden vermeld.

Aan boord van het voertuig mag zich enkel de bemanning (of de eigenaar) bevinden.

Voor transporten van de klasse 7(radioactieve stoffen) dient men een speciale vergunning aan te vragen bij de Turkse Commissie van Atoomenergie.


2. Verkeersvoorschriften

 • Voor het vervoer van klasse 1 en klasse 7 is een speciale vergunning vereist.
 • De maximum snelheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen bedraagt:
  • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
  • Secundaire wegen: 30 km/uur
  • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
  • Snelwegen: 60 km/uur

3. Rijverboden

 • Er geldt een rijverbod op de begin- en einddag van de Ramadan en het Schapenfeest.
 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de 2e Bosphorusbrug Fati Sultan Mehmet dient men toelating te vragen aan één van de loketten aan beide zijden van de brug. Het transport van klasse 1 en klasse 2 is niet toegestaan, met uitzondering van enkele gassen (stikstof, koolstofdioxide en argon). Over de toelating wordt ter plaatse beslist of het vervoer via de brug kan geschieden, of dat het via de veerdienst Sirkeci-Harem dient plaats te vinden. Voor de gevaarlijke stoffen die wel via de brug mogen vervoerd worden, geldt wel een hoger toltarief.

4. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communication
  Hakki Turay liç Caddesi 5
  TR-Emek-Ankara

  Tel.: 0090/312.203.11.16
  Fax: 0090/312.212.49.30
  Email: okm@ubak.gov.tr

Voor klasse 7:

 • Turkish Atomic Energy Authority
  Eskisehir Yolu 9 km
  06530 Lodumlu
  TR-Ankara

  Tel.: 0090/312.295.87.00
  Fax: 0090/312.287.87.61

5. Noodnummer

 • Brandweer: 110
 • Politie: 155
 • Medische hulp: 112

6. Taal

 • Turks

Terug naar overzicht
Wit Rusland

1. Algemeen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar, van en door Wit-Rusland, onafhankelijk van het gewicht, is een speciale vergunning vereist. Deze moet minstens 3 weken vóór aanvang van het transport worden aangevraagd bij Promatomnadzor:


2. Meer informatie

 • Committee of the Republic
  for ensuring the safe performance of work
  in Industry and Atomic Energy (Promatomnadzor)
  Ul. Kazintsa 86/1
  BY-220108 Minsk

  Tel.: 00375/17.278.43.95
  Fax: 00375/17.277.44.60

 • Inter-Branch Inspectorate for the Safe Carriage of
  Dangerous Goods by Motor Vehicule

  Tel./Fax: 00375/172.78.43.45

3. Noodnummer

 • Brandweer: 101
 • Politie: 102
 • Medische hulp: 103

4. Taal

 • Wit-Russisch

Terug naar overzicht
Zweden

1. Algemeen

In Zweden gelden per graafschap aparte bepalingen in verband met het transport van gevaarlijke stoffen (verplichte routes, parkeerplaatsen, enz...). Deze bepalingen zijn van toepassing als de vervoerseenheid oranje borden moet voeren.

Een verbod wordt aangegeven door onderstaand verkeersbord:2. Verkeersvoorschriften

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen op wegen met 1 rijstrook per rijrichting niet uitwijken naar rechts, dit in tegenstelling met de algemene uitwijkregel, waarbij de rechterstrook als een soort vluchtstrook wordt gebruikt om het achteropkomend verkeer te laten inhalen.


3. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Stad Tunnel Categorie
Göteborg Tingstad Tunnel E
Göta Tunnel E
Lundby Tunnel E
Stockholm Blekholm Tunnel E
Hundra Knutars Backe E
Klara Tunnel E
Muskö Tunnel E
Söderleds Tunnel E
Södra Lönken Tunnel B (van 07u00 tot 19u00)
A (van 19u00 tot 07u00)

4. Öresund connectie

De Öresund connectie bestaat uit een brug en een tunnel die Zweden en Denemarken verbinden. Doordat de Zweedse brug rechstreeks aansluit op de Deense tunnel, is het Deense tunnelverbod ook van toepassing op de brug, wat betekent :

 • Categorie E (van 06u00 tot 23u00)
 • Categorie B (van 23u00 tot 06u00)

Voorts mag het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1.1 en 1.5 de totale hoeveelheid van 1000 kg per transporteenheid niet overschrijden.

Meer informatie in verband met de Öresundbrug is verkrijgbaar bij:

 • Öresund Customer Service:
  Tel.: 0045/70.23.90.60

5. Veerboot

Volgende goederen mogen niet per veerboot worden vervoerd:

 • Alle goederen van klasse 1 (behalve deze met classificatiecode 1.4S en 1.69N).
 • De goederen van klasse 4.3 met verpakkingsgroep I.
 • De UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112.
 • De goederen van klasse 6.1 met verpakkingsgroep I.

Voor de andere goederen kunnen er speciale eisen van toepassing zijn.


6. Meer informatie

 • The Swedish Cicil Contingencies Agencies
  Norra Klaragatan 18
  S-651 81 Karlstad

  Tel.: 0046/771.240.240
  Fax: 0046/10.240.56.00
  Email: registrator@msb.se

Voor klasse 7:

 • Swedish Radiation Safety Authority
  Stralsäkerhetsmyndigheten
  S-171 16 Stockholm

  Tel.: 0046/8.799.40.00
  Fax: 0046/8.799.40.10
  Email: registrator@ssm.se

7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

8. Taal

 • Zweeds

Terug naar overzicht
Zwitserland

1. Tunnels

Voertuigen die gekenmerkt zijn voor het ADR (oranje borden) moeten in de tunnels de rechterzijstrook gebruiken.

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Kanton Wegen Tunnels Tunnelcategorie
NW-UR N2:
Stans - Flüelen
Seelisberg E a)
UR-TI N2:
Göschenen - Airolo
Saint-Gotthard E
TI N2:
Col du Saint-Gotthard - Airolo
Costoni di Fieud E a)
GL N3:
Weesen - Murg
Kerenzer E a)
GR N13:
Thusis - San Bernardino
Via Mala E
N13:
Thusis - San Bernardino
Bärenburg E
N13:
Thusis - San Bernardino
Rofla E
N13:
Thusis - Tessin
San Bernardino E
VS (Italië) RC:
Martigny - Aoste
Grand-Saint-Bernard E
GR RC:
Thusis - San Bernardino
Rongellen II E
RC:
Thusis - Tiefencastel
Solis E
RC:
Thusis - Tiefencastel
Alvaschein E
RC:
Tiefencastel - Davos
Landwasser E
TI RC:
Bellinzona - Brissago
Mappo/Morettina E
VD RC:
Crissier
Galerie du Marcolet E

a)  Dit geldt op zater-, zon- en feestdagen, en op overige dagen van 17.00 - 07.00 uur


2. Milieugevaarlijke stoffen

Op de volgende trajecten geldt een verbod voor transporteenheden met milieugevaarlijke stoffen:

Kanton Gemeente, Wegen Opmerking
BE Belp, Gürbebrücke - Splitsing Auhaus/Giessenhof  
BE RC 1315, Gimmiz-Aarberg  
BE Neuenegg, Süri - Matzenried  
BE Seedorf, RC Räbhalen - splitsing Holteren/Ruchwil  
BS Bâle en Riehen, Riehenstrasse - Äussere Baselstrasse  
BS Riehen, Äussere Baselstrasse (het stuk tussen de Rauracherstrasse en de Bäumlihofstrasse Omwonenden toegelaten
BS Riehen, Rauracherstrasse Omwonenden toegelaten
BS Riehen, Weilstrasse  
BL Muttenz, Rheinfelderstrasse  
BL Sissach, Grienmattweg  
BL Itingen, Sonnenbergweg/Weiermattweg  
AG Baden/Dättwil, RC Täfernstrasse  
AG Frick-Oeschgen, RC Oeschergerstrasse  
AG Reinach, RC Brüggelmoosstrasse  
AG Spreitenbach, RC Müslistrasse  
AG RC 335, Brunnenrainstrasse  
AG RC 420, gedeelte tussen Mülligen en Birmenstorf Omwonenden toegelaten
VD RC 289, Orny - Bavois via Entreroches  
VD RC 26, Le Brassus - kruispunt van Grand-Fuey Omwonenden toegelaten
NE RC 414, Saint-Martin  
NE RC 2233, van het zuiden van Boveresse tot het noorden van Môtiers Omwonenden toegelaten
GE Fontenette brug Alleen verboden in tanks
GE Val d'Arve brug Alleen verboden in tanks
GE Vessy brug Alleen verboden in tanks
GE Weg van Boute du Monde Alleen verboden in tanks
GE Weg langs de linkeroever van de Rhône, van de stuwdam van Verbois in de richting van Moulin-de-Vert Alleen verboden in tanks
GE RC 75, weg van Bois de Bay-Peney-Dessous Alleen verboden in tanks
GE RC 80, route van Veyrier - hameau de Vessy Omwonenden toegelaten

Alleen verboden in tanks
GE Weg langs de rechteroever van de Rhône, de route van Verbois Omwonenden toegelaten

Alleen verboden in tanks
GE RC 75, weg van de Greube Omwonenden toegelaten

Alleen verboden in tanks
GE Weg gaande van de route de Peney tot de plaats Maison Carrée Omwonenden toegelaten

Alleen verboden in tanks

3. Verbod van vervoer

Voor enkele producten is het transport enkel toegelaten als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u de lijst van die producten.

UN-nr Productnaam Voorwaarde
1017 Chloor Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
1076 Fosgeen Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
1079 Zwaveldioxide Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
3375 Ammoniumnitraat in emulsie, suspensie of gel Transport op MEMU in stalen tanks conform punt 6.12 van het ADR:
 • niet toegelaten met een capaciteit 1000 l
 • wel toegelaten met een capaciteit ‹ 1000 l, op voorwaarde dat de ventilatieinrichtingen zwanenhalzen zijn, conform 6.12.4.4 van het ADR
Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
1942 Ammoniumnitraat Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
  Slagpijpjes / slagpijpjes, samengesteld Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
  Ontplofbare stoffen van compatibiliteits-groep D / voorwerpen van compatibiliteitsgroep D Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR

4. Meer informatie

 • Office Fédéral des Routes
  Affaires Internationales, Prévention des Accidents
  Mühlestrasse 2
  CH-3003 Bern

  Tel.: 0041/31.322.94.11
  Fax: 0041/31.323.23.03
  Email: info@astra.admin.ch

Voor klasse 7:

 • Office Fédéral de L'Energie
  Section de l'Energie Nucléaire
  CH-3003 Bern

  Tel.: 0041/31.322.56.32
  Fax: 0041/31.322.00.78

5. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Zwitserland bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 118
 • Politie: 117
 • Medische hulp: 144
 • Europees noodnummer: 112
 • Pechdiensten: 140

6. Taal

 • Duits
 • Frans
 • Italiaans
 • Retroromaans

Terug naar overzicht