Landendocumentatie

Algemeen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement ook bijna integraal overgenomen voor het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, enz... toegevoegd aan het ADR.

Wij geven u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit waar meer informatie kan bekomen worden.

Landenoverzicht

Albanië Andorra Azerbeidzjan
België Bosnië & Herzegovina Bulgarije
Cyprus Denemarken Duitsland
Estland Finland Frankrijk
Georgië Griekenland Groot-Brittannië
Hongarije Ierland IJsland
Italië Kazachstan Kroatië
Letland Liechtenstein Litouwen
Luxemburg Macedonië Malta
Marokko Moldavië Montenegro
Nederland Noorwegen Oekraïne
Oostenrijk Polen Portugal
Roemenië Rusland San Marino
Servië Slovenie Slowakije
Spanje Tadzjikistan Tsjechië
Tunesië Turkije Wit Rusland
Zweden ZwitserlandAbanië

1. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur, en buiten de bebouwde kom van 50 km/uur.

2. Meer informatie

Controles op ADR-vervoer:

 • State Road Inspection
  Tel.: 00355/4/225.802

3. Noodnummer

 • Politie: 129
 • Brandweer: 128
 • Medische hulp: 127
 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Albanees

Terug naar overzicht
Andorra

1. Meer informatie

 • Ministère de l'Economie et des Finances
  C. Prat de la Creu 62-64
  AD-500 Andorra la Vella
  Tel.: 00376/875.700
  E-mail: finances.gov@andorra.ad

2. Noodnummer

 • Politie: 110
 • Brandweer: 118
 • Medische hulp: 116
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Catalaans

Terug naar overzicht
Azerbeidzjan

1. Wegenbelasting

Over het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt wegenbelasting geheven die, afhankelijk van de goederen, kan oplopen tot 4x die van het normale transport.

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Tbilisi avc. 1054
  AZ-1122 Baku
  Tel.: 00994/12.430.99.41
  Fax: 00994/12.430.99.42

3. Noodnummer

 • Brandweer: 101
 • Politie: 102
 • Medische hulp: 103
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen: 101
 • Europees noodnummer: 112

4. Talen

 • Azerbeidjaans

Terug naar overzicht
België

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en voorzien zijn van oranje borden moeten, behalve in geval van noodzaak, gebruik maken van de autosnelwegen.

1. Verkeersborden


C24B:
Verbod voor goederen in colli of als voorwerpen in hoeveelheden die niet zijn vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR:

 • Voor klasse 1
 • Voor klasse 4.1D of DT of met UN-nummer 2956, 3221 tot en met 3242 en 3251
 • Voor klasse 4.2
 • Voor klasse 5.2

Verbod voor goederen in tanks of losgestort, indien op het voertuig volgens Bijlage 2 van Hét ADR-Boek 2019-2021 ten minste een etiket 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2 moet worden aangebracht.


C24C:

 • De goederen van klasse 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, ongeacht de vervoerswijze, doch niet in hoeveelheden vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR
 • De goederen van klasse 7: UN 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 en 3333, de niet-splijtstoffen van de nucleaire brandstofcyclus en de radioactieve afvalstoffen en de goederen, vervoerd in tanks

Opmerking:

Bij de plaatsing van de borden wordt rekening gehouden met de werkelijke toestand ter plaatse, en in voorkomend geval zal de signalisatie worden aangevuld met een toelating tot gebruik voor "plaatselijk verkeer", ofwel een beperkende maatregel (bediening voor samenwonenden en/of leveranciers). In sommige gevallen zal een vermelding "behoudens vergunning" kunnen worden voorzien. Er kunnen tevens omleidingsroutes gesignaliseerd worden. De bewegwijzering zal in dit geval worden aangevuld met het symbool van het betrokken verkeersbord C24.

2. Tunnels

De volgende tunnelbeperkingen zijn van kracht:

Tunnel/Weg Tunnel-
categorie
Kennedytunnel D
Waaslandtunnel E
Hoge Mouwtunnel E
Zelzatetunnel C
De Bond, Leuven E
Vierarmen E
Tunnel onder 't Zand, Brugge E
Tunnel van Cointe D
Tunnels van de kleine ring, Brussel stad E
Tunnel onder de Van Praetbrug, Brussel E
Navo-tunnel, Brussel E

3. Liefkenshoektunnel (TOL)

Alle vervoer van ADR-producten door de Liefkenshoektunnel is toegelaten. Transporten die aan een vergunning en een opgelegde reisweg onderworpen zijn (vergunningsplichtige stoffen van klasse 1 en klasse 7), dienen te geschieden onder begeleiding.

4. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen van klasse 1 geldt, naast de voorschriften van het ADR, het Algemeen Reglement op de Springstoffen (ARS).

Het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen en gebruiken van springstoffen in België kan enkel mits een vergunning afgeleverd door:

 • Federale Overheidsdienst Economie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst Centrale Springstoffen
  Koning Albert II-laan 16
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.277.77.12
  Fax: 0032/2.277.54.14
  E-mail: explo@economie.fgov.be

Onder explosieven wordt verstaan:

 • Klasse 1:
  • ontplofbare stoffen of daarmee geladen voorwerpen
  • ontvlammingsmiddelen
  • pyrotechnische stoffen
  • enz.
 • Klasse 3:
  • Brandbare vloeistoffen met classificatiecode D
 • Klasse 4.1:
  • Brandbare vaste stoffen met classificatiecode D of DT
 • Klasse 5.1:
  • Ammoniumnitraat van UN 3375
 • Klasse 9:
  • UN 3268

Uitzonderingen

 • Vuurwerk
 • Veiligheidsmunitie

4.1 Aanvraag

De aanvraag van de vergunning moet minimum acht dagen voor het geplande transport bij deze dienst ingediend worden.
In de aanvraag dient vermeld te worden:

 • De aard en hoeveelheid die in één keer vervoerd zullen worden;
 • De vervoerswijze;
 • De plaats van vertrek of van binnenkomst in België;
 • De bestemming. Indien dit in België is, moeten ook de magazijnen waar de producten opgeslagen zullen worden, vermeld worden. Deze opslagplaatsen moeten ook over een vergunning beschikken. In dit geval dient voor het spektakelvuurwerk een kopie van de vrachtbrief ten minste 2 jaar te worden bijgehouden in de opslagplaats van de leverancier.

De vergunningen worden verstrekt aan fysieke of rechtspersonen die hun verblijfplaats of zetel in België hebben. Buitenlanders dienen een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen met verblijfplaats in België. De aanduiding van deze persoon moet bij Ministrieel Besluit goedgekeurd worden. In deze vergunning wordt de te volgen reisweg vastgelegd, en de hoeveelheid gevaarlijke goederen die over de weg mag vervoerd worden.

4.2 Eisen gesteld aan de bemanning

Ook al verplicht het ADR dit niet, toch moeten bij het vervoer van springstoffen over de weg in België in vele gevallen twee personen van minstens 21 jaar aanwezig zijn in het voertuig. Eén van hen moet een vooraf door de Dienst der Springstoffen aangenomen begeleider zijn.

De verplichting hangt af van de categorie en van de hoeveelheid springstoffen, en is terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Springstoffen.

4.3 Rijgedrag

Bij het doorkruisen van woonkernen moeten de chauffeurs de aanwijzingen van de lokale politie volgen.
De snelheid van transporteenheden die met oranje borden moeten uitgerust zijn overeenkomstig de bepalingen van het ADR, is beperkt als volgt:

 • Op gewone wegen: 70 km/uur
 • Op autosnelwegen: 85 km/uur
 • In de agglomeraties: 40 km/uur

Tijdens het laden en het lossen mag de motor niet draaien.

Indien het transport een verlengde halte ondergaat in geval van overmacht, dan moet de chauffeur de lokale politie verwittigen.

5. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 gelden, buiten de voorschriften van het ADR, een aantal aanvullende eisen.

5.1 Algemeen

Vooraleer een vervoerder gevaarlijke goederen van klasse 7 mag vervoeren, dient hij een erkenning te bekomen.

Er kan ook een erkenning worden aangevraagd voor een éénmalig vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7. Deze éénmalige vergunning kan slechts worden aangevraagd voor één transport per glijdend jaar.

 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Departement Beveiliging en Vervoer
  Dienst Invoer en Vervoer
  Ravensteinstraat 36
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.289.21.11
  Fax: 0032/2.289.21.12
  E-mail: transport@fanc.fgov.be

5.2 Aanvraag van de vergunning

Een vergunningsaanvraag of een goedkeuringscertificaat voor verzending moet ingediend worden door een erkende vervoerder, behalve wanneer het gaat om een vergunningsaanvraag voor een éénmalig transport.

De aanvraag moet gebeuren met een formulier dat terug te vinden is op de website van het FANC (https://fanc.fgov.be).

De vergunning wordt beperkt tot de periode waarin het (de) tranport(en) plaatsvind(t)(en), met een maximale periode van 5 jaar.

In de vergunning kan het FANC voorwaarden opleggen om de veiligheid te verhogen, meerbepaald betreffende:

 • De verantwoordelijkheden van de houder van de vergunning.
 • De minimale kwalificaties van het personeel.
 • De procedures en communicatiekanalen bij noodgevallen.
 • De te volgen werkprocedures.
 • De stralingsbescherming.
 • Het beheerssysteem.

De voorwaarden die door het FANC worden opgelegd, kunnen afhankelijk zijn van welke gevaarlijke goederen van klasse 7 vervoerd worden en de manier van vervoer waarvoor de vergunning wordt verleend.

5.3 Maandelijkse inlichtingen

Ten laatste 21 kalenderdagen na het einde van elke maand moet elke vervoerder een overzicht van het uitgevoerde vervoer van de afgelopen maand bezorgen aan het FANC.

Voor dit overzicht moet het formulier gebruikt worden dat door het FANC ter beschikking wordt gesteld op hun website (https://fanc.fgov.be)

5.4 Informatie in geval van gevaar

Indien tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 blijkt dat de veiligheid van de bevolking, de werknemers of het leefmilieu wordt bedreigd, moet de aangestelde voor het vervoer onmiddellijk het FANC verwittigen en duidelijk informatie geven over onder meer:

 • De locatie van het ongeval: zo exact mogelijk, bv. met vermelding van de rijrichting in geval van een ongeval op de autosnelweg.
 • De omstandigheden: verkeersproblemen, gekwetsten, de nabijheid van publieke plaatsen, enz.
 • De aard en de hoeveelheden van de gevaarlijke goederen van klasse 7.
 • De ernst van de beschadiging aan het vervoersmiddel en/of aan de colli.
 • Brand of risico op brand.
 • Het al dan niet aanwezig zijn van andere gevaarlijke goederen in de nabijheid van het ongeval.
 • Eventuele resultaten van eerste metingen.

Deze verwittiging betekent echter niet dat de vervoerder niet onmiddellijk de beschermingsmaatregelen moet treffen die de omstandigheden vereisen.

5.5 De te nemen acties bij incident of ongeval

Bij een incident of ongeval tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 krijgen de volgende acties voorrang:

 • Het verwittigen van het FANC (zie punt 5.4).
 • Iedereen op afstand houden, een veiligheidsperimeter instellen, en eventueel een evacuatie organiseren.
 • Het helpen en eventueel medische assistentie verlenen aan mogelijk slachtoffers.
 • Het trachten te blussen van een beginnende brand.

Alle verdere acties worden enkel genomen in samenspraak met de aanwezige deskundigen en de hulpdiensten, zoals onder meer:

 • Het controleren en blussen van een eventuele brand.
 • De inperkingen van het stralingsrisico en het voorkomen van eventuele verspreiding van radioactieve besmetting.
 • De contaminatie van het personeel, het vervoersmiddel en de omgeving van het ongeval.
 • De recuperatie, het eventueel herverpakken van de radioactieve stoffen of de beschadigde colli en het verder vervoeren naar een veilige plaats.

6. Alle andere gevaarlijke stoffen

6.1 Multimodale aspecten

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit & Spoorbeleid
  Directie Mulitmodaliteit Gevaarlijke Goederen
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  B-1210 Brussel
  Tel.: 0032/277.39.04 of 0032/277.30.34
  E-mail: gevaarlijkegoederen@mobilit.fgov.be

6.2 Modale aspecten wegvervoer

Een aantal activiteiten behoren sinds 1 januari 2015 tot de bevoegdheid van de gewesten, waaronder:

 • Afgifte ADR-chauffeurscertificaten en -duplicaten.
 • Afgite van ADR-veiligheidsadviseurcertificaten.
 • Aanmelding en afmelding voor ADR-veiligheidsadviseurs.
 • Ongevallenrapportering in het kader van ADR.
 • Afgifte van ad hoc- en lokale afwijkingen op het ADR.

Waals gewest:

 • Service Public de Wallonnie
  DRIGM - ADR/ADN
  15 Avenue Prince de Liège
  B-5100 Namur
  Tel.: 0032/81.33.66.60
  Fax: 0032/81.33.65.44
  E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be

Vlaams gewest:

 • Vlaamse Overheid
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
  Koning Albert II-laan 20 - bus 2
  Graaf de Ferraris-gebouw
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.253.71.24
  E-mail: mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Brussel Mobiliteit
  CCN
  Vooruitgangstraat 80/1
  B-1035 Brussel
  Tel.: 0032/800.94.001 (enkel vanuit België)
  E-mail:mobielbrussel@gob.brussels

7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 0032/70.245.245
 • Pechdiensten:
  • Touring: 0032/70.344.777
  • VTB-VAB: 0032/70.344.666

8. Taal

 • Nederlands
 • Frans
 • Duits

Terug naar overzicht
Bosnië & Herzegovina

1. Meer informatie

1.1 Bosnië en Herzegovina

 • Ministry of Interior of Federation of Bosnia and Herzegovina
  Mehmeda Spahe 7
  BIH-71 000 Sarajevo
  Tel.: 00387/33.280.020
  Fax: 00387/33.280.020

1.2 Servische Republiek

 • Ministry of Interior of Republic of Srpska
  Trg Republike Srpske br. 1
  BIH-78 000 Banja Luka
  Tel.: 00387/51.338.478
  Fax: 00387/51.338.844
  E-mail: mup@mup.vladars.net

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Bosnië en Herzegovina bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Politie: 122
 • Brandweer: 123
 • Medische hulp: 124
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 122
 • Europees Noodnummer: 112

3. Taal

 • Bosnisch
 • Servisch
 • Kroatisch

Terug naar overzicht
Bulgarije

1. Algemeen

In principe hoeven transporten van gevaarlijke stoffen niet te worden begeleid, tenzij dit uitdrukkelijk staat vermeld in de instructies van de afzender.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden lagere maximum snelheden:

 • Binnen de bebouwde kom (dorpskernen): 40 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom (dorpskernen): 50 km/uur
 • Op autosnelwegen: 90 km/uur

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Executive Agency
  Road Transport Administration
  5, Gurko Street
  BG-1000 Sofia
  Tel.: 00359/2.930.88.40
  Fax: 00359/2.988.54.95
  E-mail: avto_a@rta.government.bg

Voor klasse 1:

 • Chief Directorate of "Protection Police"
  Ministry of Interior
  Knyaginya Maria Luisa Blvd. 114
  BG-1233 Sofie
  Tel.: 00359/2.982.22.31
  Fax: 00359/2.983.56.77
  E-mail: bvasilev.150@mbr.bg

Voor klasse 7:

 • Nuclear Regulatory Agency
  69 Shipchensky Prokhod Blvd.
  BG-1574 Sofia
  Tel.: 00359/2.940.68.00
  Fax: 00359/2.940.69.19
  E-mail: mail@brna.bg

3. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Bulgaars

Terug naar overzicht
Cyprus

1. Meer informatie

 • Head of Foreign Relations Department
  Ministry of Transport, Communicatios and Works
  28 Acheon Street
  Ayios Andreas
  CY-1414 Nicosia
  Tel.: 00357/22.800.100
  Fax: 00357/22.776.266

Voor klasse 7:

 • Radiation Inspection & Control Service
  Dept. of Labour Inspection
  Ministry of Labour, Welfare & Social Insurance
  12 Apellis Street
  CY-1493 Lefkosia(Nicosia)
  Tel.: 00357/22.40.56.30
  Fax: 00357/22.66.37.88
  E-mail: director@dli.mlsi.gov.cy

2. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Politie / Brandweer / Ambulance: 199

3. Taal

 • Grieks
 • Turks

Terug naar overzicht
Denemarken

1. Veren

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtwagens op veerboten is het Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in the Baltic Sea van toepassing.

Dit betekent dat de gevaarlijke stoffen overeenkomstig de ADR-bepalingen kunnen geclassificeerd, verpakt, gemarkeerd, gedocumenteerd, geladen en gelost worden wanneer ze vervoerd worden in specifieke gebieden in de Oostzee, de zogenoemde Low Wave Height Areas.

Meer info kan verkregen worden bij de bevoegde overheid.

2. Öresund brug

De tunnelcategorie van het tunnelgedeelte van de Öresund connectie tussen Kastrup (Denemarken) en Malmö (Zweden) is tijdsgebonden:

 • Van 06u00 tot 19u00: tunnelcategorie D.
 • Van 19u00 tot 06u00: tunnelcategorie B.

3. Meer informatie

 • Ministry of Justice
  Slotsholmsgade 10
  DK-1216 Copenhagen K
  Tel.: 0045/7226.84.00
  Fax: 0045/3393.35.10
  E-mail: jm@jm.dk

Voor klasse 7:

 • National Institute of Radiation Protection
  Knapholm 7
  DK-2730 Herlev
  Tel.: 0045/4454.34.54
  Fax: 0045/7222.74.17
  E-mail: sis@sis.dk

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Deens

Terug naar overzicht
Duitsland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van een aanzienlijk aantal gevaarlijke stoffen bestaat in Duitsland een bijzondere regeling voor het vervoer over de weg, meerbepaald met betrekking tot de te vervoeren hoeveelheden en vrijstellingsgrenzen.

Aangezien deze lijsten meer uitzonderingen dan regels kennen, en er bovendien regelmatig wijzigingen worden doorgevoerd, is het aangewezen om voor aanvang van de transportopdracht enkele zaken te controleren in de Duitse nationale GGVSEB regelgeving. Met name geldt dit voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen waarvoor, al dan niet boven een bepaalde hoeveelheid, een speciale vergunning is vereist, de zogenaamde Fahrwegbestimmung (zie punt 2).

Voor het vervoer over de weg, dat aansluit op het gecombineerd vervoer (ro/ro), moet de afzender in de vervoersdocumenten de naam van het station of de haven opgeven, en vermelden "Beförderung nach §35 Abs. 4 Nr. 2 GGVSEB". Bovendien moet de chauffeur ook een bevestiging van reservering kunnen voorleggen van de Duitse Spoorwegen. Voor het vervoer na het spoor moet het gewone vervoersdocument kunnen worden getoond.

Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoersafstand in Duitsland minder dan 200 km bedraagt voor het transport in tanks of in grote containers, of minder dan 400 km voor het vervoer in colli, en als het grootste gedeelte van het traject niet via het spoor of het water kan gebeuren.

Indien spoor-/watervervoer niet mogelijk is, dient dat te worden aangetoond middels een verklaring van het Eisenbahn Bundesamt of van de Generaldirektion Wasserstrassen- und Schiffahrt:

 • Eisenbahn-Bundesamt
  Heinemannstrasse 6
  D-53175 Bonn
  Tel.: 0049/22.89.82.60
  Fax: 0049/22.89.82.61.99
  E-mail: poststelle@eba.bund.de

 • Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt:
  • Algemeen:
   Ulrich-von-Hassel-Strasse 76, D-53123 Bonn
   Tel.: 0049/228.429.680
   Fax: 0049/228.429.681.155
   E-mail: gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Aurich:
   Schlossplatz 9, D-26603 Aurich
   Tel.: 0049/49.41.60.20
   Fax: 0049/49.41.60.23.78
   E-mail: aurich.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Hannover:
   Am. Waterlooplatz 5, D-30169 Hannover
   Tel.: 0049/51.19.11.50
   Fax: 0049/51.19.11.53.400
   E-mail: hannover.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Kiel:
   Kiellinie 247, D-24106 Kiel
   Tel.: 0049/43.13.39.40
   Fax: 0049/43.13.39.46.33.99
   E-mail: kiel.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Münster:
   Cheruskerring 11, D-48147 Münster
   Tel.: 0049/25.12.70.80
   Fax: 0049/25.12.70.81.15
   E-mail: muenster.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Mainz:
   Bruckner Strasse 2, D-55127 Mainz
   Tel.: 0049/61.31.97.90
   Fax: 0049/61.31.97.91.55
   E-mail: mainz.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Würzburg:
   Worthstrasse 19, D-97028 Würzburg
   Tel.: 0049/93.14.10.50
   Fax: 0049/93.14.10.53.80
   E-mail: wuerzburg.gdws@wsv.bund.de
  • Afdeling Magdeburg:
   Gerhart-Hauptman-Strasse 16, D-39108 Magdeburg
   Tel.: 0049/39.12.88.70
   Fax: 0049/.39.12.88.73.030
   E-mail: magdeburg.gdws@wsv.bund.de

2. Aanvragen van een vergunning (overeenkomstig GGVSEB)

Het te volgen traject moet vooraf door de vervoerder, de afzender, de verlader of de bestemmeling bij de bevoegde overheid worden aangevraagd. Zonder Fahrwegbestimmung mag de chauffeur niet vertrekken, omdat tijdens het transport deze op verzoek van de controlebeambten moet kunnen worden voorgelegd. Indien op het te volgen traject omleidingen voorkomen, dan mogen deze gevolgd worden zonder dat opnieuw een Fahrwegbestimmung moet worden gevraagd. De Fahrwegbestimmung wordt verleend voor één enkel traject of voor een beperkt of onbeperkt aantal ritten. Ook kan de Fahrwegbestimmung door middel van een algemeen besluit worden vastgelegd. In de Fahrwegbestimmung kunnen eventueel nevenbestemmingen worden opgenomen.

De goederen waarvoor een Fahrwegbestimmung nodig is, zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Klasse of
subklasse
Producten Vervoer in colli Vervoer in tanks
1.1 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto explosieve massa n.v.t.
1.2 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto explosieve massa n.v.t.
1.5 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto explosieve massa > 1000 kg netto explosieve massa
2 Brandbare gassen (classificatiecodes die alleen de letter F bevatten) n.v.t. > 9000 kg netto massa
Giftige gassen (classificatiecodes die de letters T, TF, TC, TO, TFC of TOC bevatten) n.v.t. > 1000 kg netto massa
3 Brandbare vloeistoffen van verpakkingsgroep I en verpakkingsgroep II (uitgezonderd UN 1093, 1099, 1100, 1131 en 1921) n.v.t. > 3000 liter voor verpakkingsgroep I
> 6000 liter voor verpakkinsgroep II
UN 1093, 1099, 1100, 1131 en 1921 met verpakkingsgroep I n.v.t. > 3000 liter
4.1 Gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen van UN 3364, 3365, 3367 en 3368 > 1000 kg netto massa n.v.t.
4.2 UN 3394 n.v.t. > 3000 liter
4.3 UN 1928 en 3399 n.v.t. > 3000 liter
5.1 Oxiderende vloeibare stoffen van verpakkingsgroep I van UN 1745, 1746, 1873 en 2015 n.v.t. > 3000 liter
6.1 Giftige vloeistoffen van verpakkingsgroep I n.v.t. > 3000 liter
8 Bijtende vloeistoffen van verpakkingsgroep I van UN 1052, 1739, 1744, 1777, 1790, 1829 en 2699 n.v.t. > 3000 liter

De bevoegdheid om de Fahrwegbestimmung vast te leggen, behoort toe aan de overheid:

 • Bij internationaal vervoer naar de BRD in wiens district de plaats van grensovergang is gelegen
 • Bij internationaal vervoer vanaf de BRD in wiens district de plaats van lading is gelegen

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de eerder genoemde verklaring van de Deutsche Bundesbahn of van een Generaldirektion Wasserstrassen und Schiffahrt.

Wie lokaal bevoegd is, wordt bepaald door het Landesrecht.

2.1 Algemene informatie

Te verkrijgen bij de nationale dienst voor gevaarlijke stoffen:

 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure
  Division "Transport of Dangerous Goods" (G24)
  Robert Schuman Platz 1
  D-53175 Bonn
  Tel.: 0049/228.300.25.50
  Fax: 0049/228.300.80.72.550
  E-mail: ref-G24@bmvi.bund.de

Voor klasse 7:

 • Bundesamt für Strahlenschutz
  Postfach 100149
  D-38201 Salzgitter
  Tel.: 0049/30.18.33.30
  Fax: 0049/30.18.33.31.885
  E-mail: info@bfs.de

2.2 Bevoegde autoriteiten om de Fahrwegbestimmung vast te stellen

De bevoegdheid ligt bij de provincies en de stadsarrondissementen. Een overzicht is verkrijgbaar door een mail te sturen naar ref-G24@bmvi.bund.de

3. Tunnels

Weg of tunnel Bijkomende informatie Categorie
Baden-Württemberg
B38
Saukopftunnel
Weinheim E
B312
Luchthaven van Stuttgart
Onder de start- en landingsbaan E
Schlossbergtunnel Heidelberg E
B10
Westringtunnel
Ulm
E
Wagenburgtunnel Stuttgart E
Bayern
Pferseertunnel Centrum Augsburg B
Berlijn
BAB A100
(AS Schmargendorf)
Km 1,4 - 1,931
tussen de op- en afritten van de Mecklenburgische Strasse en de Schildhornstrasse
E
Hamburg
Wallringtunnel Hamburg - Altstadt E
Tunnel
Alsterkrugchaussee
Hamburg,
Alsterkrugchaussee / Sengelmannstrasse
E
(06u00 - 21u00)
C
(21u00 - 06u00)
A7
Tunnel Stellingen
Hamburg E
A7
Elbetunnel
Hamburg E
(05u00 - 23u00)
C
(23u00 - 05u00)
Krohnstiegtunnel Hamburg - Niendorf E
(06u00 - 21u00)
C
(21u00 - 06u00)
Niedersachsen
A 31
Emstunnel
B
Nordrein-Westfalen
B9
Tunnel
Bad Godesberg
Bonn - Bad Godesberg E
B61n
Weserauentunnel
Van Station 177bis tot Station 1910 E
Thüringen
A 71
Tunnel Alte Burg
Km 112,3 - 113,2 E
A 71
Tunnel Rennsteig
Km 114,8 - 122,7 E
A 71
Tunnel Hochwald
Km 123,6 - 124,3 E
A 71
Tunnel Berg Bock
Km 126,4 - 129,0 E

4. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Dit verkeersteken duidt op een algemeen verbod van alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden.

5. Vervoer van stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en het grondwater

      Verbodsbord                         Waarschuwingsbord

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwater, vallen onder dit verbod, zoals onder andere:

 • Aardolieproducten:
  • Lichte stookolie
  • Benzine
  • Kerosine
  • ...
 • Zuren
 • Toxische stoffen

6. Weeromstandigheden

Als het zicht door de weersomstandigheden < 50 meter, of als het glad is door sneeuw of ijzel, moeten de bestuurders van ADR-transporten (die voorzien zijn van oranje borden) zich zo gedragen dat ieder gevaar wordt uitgesloten. Indien nodig, moet op de eerstvolgende geschikte parkeerplaats gewacht worden op een weersverbetering.

7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

8. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Estland

1. Rijverboden

Er geldt een rijverbod voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren in Tallin, op weekdagen van 07.00 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.

2. Meer informatie

 • Ministery of Economic Affairs and Communications
  Suur-Ameerika 1
  EE-10122 Tallinn
  Tel.: 00372/625.63.42
  Fax: 00372/631.36.60
  E-mail: info@mkm.ee

Voor klasse 7:

 • Environmental Board
  Department of Radiation
  Kopli Street 76
  EE-10416 Tallinn
  Tel.: 00372/664.49.00
  Fax: 00372/664.49.01
  E-mail: info@keskkonnaamet.ee

3. Aanvragen voor vergunningen en ontheffingen

 • Estonian Road Administration
  Teelise 4
  EE-10916 Tallinn
  Tel.: 00372/6.119.300
  Fax: 00372/6.119.360
  E-mail: info@mnt.ee

4. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Estland bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Politie: 110
 • Europees hulpnummer: 112

5. Taal

 • Ests

Terug naar overzicht
Finland

1. Verbod van vervoer

Onderstaand verkeersbord legt een verbod op aan de in Groep A vermelde gevaarlijke stoffen boven de vermelde limietwaarde. Hiervan mag enkel afgeweken worden voor laden/lossen van deze goederen, doch enkel indien deze lokatie door middel van wegmarkeringen is aangegeven en de korste weg wordt gevolgd. Na belading dient een voertuig zo snel mogelijk uit de verboden zone verwijderd te worden.

Dezelfde verbodsregels gelden voor de gevaarlijke stoffen en voorwerpen vermeld in Groep B en vallen onder onderstaand verkeersbord.

Verkeersbord Groep A Verkeersbord Groep B

1.1 Tabel Groep A

Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
(kg of liter)
1 Alle  > 50
2 Tanks (*)   > 1.000
3 Colli I en II (**)   > 5.000
Tanks I en II > 1.000
4.1 Alle (***)  > 500
> 2.000
4.2 Alle I > 10.000
4.3 Alle I > 10.000
5.1 Tanks I > 1.000
5.2 Alle (***)   > 500
> 2.000
6.1 Tanks I en II > 1.000
8 Tanks I > 1.000
9 Alle II > 5.000
(*)  Niet voor gassen van A en 0.
(**)  Enkel wanneer bijkomend gevaarsetiket 6.1 moet worden aangebracht.
(***)  Enkel wanneer bijkomend gevaarsetiket 1 moet worden aangebracht.

1.2 Tabel Groep B

Klasse Transport-
wijze
Verpakkings-
groep
Hoeveelheid
1 Alle > 50
2 Tanks (*)   > 1.000
(**) > 10.000
3 Colli I en II (***) > 5.000
Tanks I en II > 10.000
4.1 Alle (****) > 500
> 2.000
4.2 Alle I > 10.000
4.3 Alle I > 10.000
5.1 Tanks I > 10.000
5.2 Alle (****) > 500
> 2.000
6.1 Tanks I en II > 1.000
8 Tanks I > 10.000
9 Alle II > 5.000
(*)  Enkel voor giftige gassen (T, TF, TC, TO, TFC en TOC).
(**)  Niet van toepassing voor giftige gassen, noch voor gassen van A en O.
(***)  Enkel wanneer bijkomend gevaarsetiket 6.1 moet worden aangebracht.
(****)  Enkel wanneer bijkomend gevaarsetiket 1 moet worden aangebracht.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in een aantal steden beperkt, o.a.:

 • Helsinki
 • Usikaupunki
 • Turku
 • Tampere
 • Vantaa
 • Närpiö
 • Eurajoki
 • Kotka
 • Lahti
 • Ulvila
 • Pori
 • Porvoo
 • Sastamala
 • Tarvasjoki-Marttila

Vrijgestelde routes worden ter plaatse aangegeven d.m.v. het volgende verkeersbord:


2. Veren

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert en voorzien is van oranje borden zonder cijfers, mag aansluitend op het wegvervoer via het veer worden vervoerd, samen met andere voertuigen. Tijdens het transport zal het voertuig voortdurend onder toezicht blijven.

Een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, en voorzien is van oranje borden met cijfers, zal vervoerd worden met een apart veer, zonder dat passagiers of andere voertuigen aan boord mogen zijn.

Een tankvoertuig, geladen met UN 1202 dieselolie, gasolie of licht/zware stookolie, mag getransporteerd worden met andere voertuigen mits een voortdurend toezicht plaatsvindt.

3. Meer informatie

 • Finnish Transport Safety Agency Trafi
  PO Box 320
  FIN-00101 Helsinki
  Tel.: 00358/29.534.50.00
  Fax: 00358/29.534.50.95
  E-mail: kirjaarno@trafi.fi

Voor klasse 7:

 • Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
  P.O. Box 14
  FIN-00811 Helsinki
  Tel.: 00358/9.759.881
  Fax: 00358/9.759.885.00
  E-mail: stuk@stuk.fi

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Fins
 • Zweeds

Terug naar overzicht
Frankrijk

1. Rijverboden Parijs

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over bepaalde delen van de Boulevard Périphérique, de Boulevard des Maréchaux, de weg Georges Pompidou, de weg op de linkeroever en intermuraal Parijs is verboden.

De verkeersborden (zie punt 8, punt 9 en punt 10 verderop in dit hoofdstuk) geven aan welke routes wel en welke routes niet verboden zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

2. Andere rijverboden

 • Op de N7 bij de tolpoort van Roussillon.
 • Op de Boulevard Périphérique ten noorden van Lyon.
 • Op de A8, tussen de tolpoort van Antibes en Italië (enkel voor vervoer van ethyleenoxyde).
 • Op de N88 en N102 bij het doorkruisen van Puy en Velay.

3. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtwagens met een MTM > 12 ton gelden de volgende maximum snelheden:

 • Secundaire wegen: 60 km/uur.
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur indien het voertuig is uitgerust met ABS zoniet geldt een maximum snelheid van 60 km/uur.
 • Snelwegen: 80 km/uur.

4. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van catergorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Direction de la Communication
  Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
  100 Avenue de Suffren
  F-75015 Paris
  Tel.: 0033/1.40.61.70.00
  E-mail: contact@atmb.net

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

 • Tunnel du Mont Blanc
  Tel.: 0033/4.50.55.55.00

5. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 2O, 3A of 3O.
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.
 • De voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die zijn vrijgesteld volgens hoofdstuk 1.1.3 van het ADR, behalve de voertuigen die het kenmerk, volgens hoofdstuk 3.4.13 van het ADR dragen, zijn toegelaten door de tunnel, maar ze dienen zich echter wel aan te melden voor het inrijden van de tunnel. Het volledige reglement is terug te vinden op https://www.sftrf.fr

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

 • Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
  Direction d'exploitation
  Plate-form du Tunnel de Fréjus - BP 30
  F-73500 Modane
  Tel.: 0033/4.7920.2600
  Fax: 0033/4.7920.2610

6. Eurotunnel (Calais - Dover)

Op basis van het ADR worden er bepaalde producten toegelaten, en andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan bekomen worden via https://www.eurotunnelfreight.com/uk/safety-and-security/dangerous-goods bij "Dangerous Goods Policy".

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.

 • Eurotunnel France
  Service Commercial Fret
  Siège d'Exploitation
  BP 69
  F-62904 Coquelles
  Tel.: 0033/321.00.64.65
  Fax: 0033/321.00.62.32
  E-mail: freight@eurotunnel.com

 • Eurotunnel UK
  Freight Commercial Department
  UK Terminal
  Ashford Road
  GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)
  Tel.: 0044/1303.28.2244
  Fax: 0044/1303.28.3500
  E-mail: freight@eurotunnel.com

7. Ander tunnels

 • De Tendetunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E.
 • De tunnel onder Fourvière wordt ook geklasseerd als een tunnel van categorie E.

8. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare producten

B18a:

 • Verbod voor vervoerseenheden die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren.
 • Verbod voor vervoerseenheden die een lading gevaarlijke stoffen vervoeren in tanks of losgestort, en die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2.

9. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwater

B18b:

Verbod voor alle vervoerseenheden die oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren

10. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

B18c:

Dit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.

11. Parkeren

11.1 Algemeen

Wanneer het transport niet vrijgesteld is volgens 1.1.3.6 van het ADR, moet het voertuig zo geparkeerd worden, dat het risico om door andere voertuigen beschadigd te worden, minimaal is. Het voertuig moet ook kunnen geëvacueerd worden zonder manoeuvres te moeten uitvoeren.

Wanneer de chauffeur zijn geparkeerd voetuig achterlaat, moet hij in de cabine een bord plaatsen dat zichtbaar is vanaf de buitenkant, met daarop de volgende gegevens:

 • De naam van het bedrijf, het telefoonnumer en, in voorkomend geval, het adres waar te allen tijde contact kan opgenomen worden met een verantwoordelijke van de onderneming die het transport uitvoert. Wanneer één van deze gegevens op het voertuig wordt vermeld, moet de chauffeur dit niet vermelden op het bord.
 • De naam van de chauffeur, zijn telefoonnummer en, in voorkomend geval, het adres van de plaats waar hij kan gecontacteerd worden.

11.2 Parkeren voor een duur van 2 tot 12 uur.

Voertuigen die goederen vervoeren van Klasse 1, andere dan die van subklasse 1.4, of gevaarlijke stoffen in tanks met een totale capaciteit > 3000 liter, moeten parkeren op een geschikte vrije ruimte, meer dan 10 meter verwijderd van woningen of publiek toegankelijke instellingen.

11.3 Parkeren voor een duur > 12 uur

 • Voertuigen die goederen vervoeren van Klasse 1, andere dan die van subklasse 1.4, of meer dan 3000 kg goederen van subklasse 1.4, of gevaarlijke goederen in tanks met een totale capaciteit > 3000 liter, mogen niet meer dan 12 uur parkeren binnen de bebouwde kom.
 • Buiten de bebouwde kom:
  • Voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen moeten een minimale afstand van 50 meter respecteren ten opzicht van woningen en publiek toegankelijke instellingen.
  • Er moet minstens 50 meter afstand bewaard worden tussen voertuigen die goederen vervoeren van Klasse 1 en die voorzien zijn van grote etiketten 1 of 1.5.
  • Tankvoertuigen, batterijvoertuigen, afneembare tanks, tankcontainers, mobiele tanks en MEGC's die voorzien zijn van een groot etiket 2.1 of 3 moeten parkeren op minstens 10 meter afstand van andere voertuigen van hetzelfde type die voorzien zijn van een groot etiket 2.1, 2.3, 3 of 6.1, of van andere voertuigen die voorzien zijn van een groot etiket 1 of 1.5.

12. Meer informatie

Voor klasse 7:

 • Autorité de sûreté nucléaire
  15, Rue Louis Lejeune
  CS 70013
  F-92541 Montrouge Tel.: 0033/146.16.40.00
  Http://www.asn.fr

13. Noodnummer

 • Brandweer: 18
 • Politie: 17
 • Medische hulp: 15
 • Europees hulpnummer: 112

14. Taal

 • Frans

Terug naar overzicht
Georgië

1. Meer informatie

 • Ministry of Economy and Sustainable Development
  12, G. Chanturia Street
  GE-0108 Tbilisi
  Tel.: 00995/32.299.1105
  Fax: 00995/32.292.1534
  E-mail: ministry@economy.ge

Voor de klasse 7:

 • Ministry of Environment and Natural Resources Protection
  Gulia Street 6
  GE-0114 Tbilisi
  Tel.: 00995/32.272.72.34
  E-mail: pr@moe.gov.ge

2. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Georgisch

Terug naar overzicht
Griekenland

1. Ro/Ro-verkeer

Bij ro/ro-verkeer wordt aangeraden de verantwoordelijke vooraf in te lichten over de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke lading, daar deze vaak slechts in beperkte mate mag worden verscheept.

2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de volgende maximum snelheden:

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
 • Secundaire wegen: 70 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
 • Snelwegen: 80 km/uur

3. Meer informatie

 • Ministry of Infrastructure, Transport & Networks
  Directorate of Road Freight Transport
  2, Anastaseos Street & Tsigante
  GR-10191 Athens
  Tel.: 0030/210.65.08.123
  Fax: 0030/210.65.08.491
  E-mail: dem@yme.gov.gr

Voor de klasse 1:

 • Ministry of Citizen Protection
  State Security Division
  3rd Department of Weapons and Explosives
  Pan. Kanelopoulou 4
  GR-10177 Athens
  Tel.: 0030/213.15.20.505
  Fax: 0030/210.69.29.764

Voor de klasse 7:

 • Greek Atomic Energy Commission
  P.O. Box 60092
  GR-153 10 Aghia paraskevi
  Tel.: 0030/210.65.06.700
  Fax: 0030/210.65.06.748
  E-mail: info@eeae.gr

4. Noodnummer

 • Politie: 100
 • Brandweer: 199
 • Medische hulp: 166
 • Europees hulpnummer: 112

5. Taal

 • Grieks

Terug naar overzicht
Groot-Brittannië

1. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Tunnel Categorie
Dartford C
Mensey D
Clyde D
Limehouse E
Rotherhithe E
Blackwall E
East India Dock Road E
Tyne D
Heathrow Airport Tunnel E (van 04u00 tot 23u00)
C (van 23u00 tot 04u00)

2. Eurotunnel (Dover-Calais)

Op basis van het ADR worden bepaalde producten toegelaten, andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan gevonden worden op https://www.eurofreight.com/uk/safety-and-security/dangerous-goods/ bij "Dangerous Goods Policy".

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.

Nuttige adressen:

 • Eurotunnel France
  Service Commercial Fret
  Siège d'Exploitation
  BP 69
  F-62904 Coquelles
  Tel.: 0033/321.00.64.65
  Fax: 0033/321.00.61.59
  E-mail: freight@eurotunnel.com

 • Eurotunnel UK
  Freight Commercial Department
  Ashford Road
  UK Terminal
  GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)
  Tel.: 0044/1303.28.2244
  Fax: 0044/1303.28.3500
  E-mail: freight@eurotunnel.com

3. Meer informatie

 • Department for Transport
  Dangerous Goods Unit
  Great Minister House 3/26
  33 Horseferry Road
  GB-London SW1P 4DR
  Tel.: 0044/20.79.44.61.53
  Fax: 0044/20.79.44.96.43
  E-mail: dangerousgoods@dft.gsi.gov.uk

Voor de klasse 1:

 • Health & Safety Executive
  Explosives Inspectorate
  Redgrave Court
  Merton Road
  Bootle
  GB-Merseyside L20 7HS
  Tel.: 0044/845.408.9566
  E-mail: explosive_enquities@hse.gov.uk

Voor de klasse 7:

 • Office for Nuclear Regulation
  Building 4 Redgrave Court
  Merton Road
  GB-Bootle L20 7HS
  E-mail: contact@onr.gov.uk

4. Noodnummer

 • Algemeen: 999
 • Europees noodnummer: 112

5.Taal

 • Engels

Terug naar overzicht
Hongarije

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van bepaalde (zeer) gevaarlijke stoffen boven een (gering) vrijgesteld gewicht, is een speciale vergunning vereist, waarin de te volgen route verplicht wordt voorgeschreven, alsook de te gebruiken grensovergang(en) en eventuele gewichtsbeperkingen. De onder deze regeling vallende gevaarlijke stoffen (en hun afval) zijn bepaalde goederen uit de ADR klasse 1.

Aanvragen voor een vergunning dienen schriftelijk te gebeuren, door gebruik te maken van een speciaal aanvraagformulier, en moeten ingediend worden bij:

 • Magyou Közút
  Pf 749
  H-1535 Budapest
  Tel.: 0036/1.81.99.059
  Fax: 0036/1.33.68.778

Ofwel bij de vertegenwoordiging aan de grenzen:

 • Voor Oostenrijk: Rábafüzes en Hegyeshalom
 • Voor Slowakije: Rusovce/Rajka en Parassapuszta
 • Voor Servië: Röszke
 • Voor Kroatië: Letenye
 • Voor Roemenië: Nagylak
 • Voor Oekraïne: Záhony

Op deze adressen zijn ook de aanvraagformulieren te verkrijgen in de Franse, Duitse, Engelse, Hongaarse en Russische taal. De vergunning kan worden aangevraagd voor één enkel transport of voor meerdere identieke transporten. In dat laatste geval is de vergunning geldig voor maximaal één kalenderjaar.

Opmerking:

Vervoerseenheden die vergunningsplichtig zijn, dienen gebruik te maken van de voornoemde grensovergangen.

2. Meer informatie

 • Ministry of National Development
  Fö utca 44-50
  H-1011 Budapest
  Tel.: 0036/1.795.17.00
  Fax: 0036/1.795.06.97
  E-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Voor klasse 1:

 • Hungarian Bureau of Mining and Geology
  PO Box 95
  H-1590 Budapest
  Tel.: 0036/1.301.29.00
  Fax: 0036/1.301.29.03
  E-mail: info@mbfsz.gov.hu

Voor klasse 7:

 • Hungarian Atomic Energy Authority
  P.O. Box 676
  H-1539 Budapest
  Tel.: 0036/1.436.48.00
  Fax: 0036/1.436.48.43
  E-mail: szerkeszto@haea.gov.hu

3. Noodnummer

 • Politie: 107
 • Brandweer: 105
 • Medische hulp: 104
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 105/107

4. Talen

 • Hongaars

Terug naar overzicht
Ierland

1. Dublin Port Tunnel

De Dublin Port Tunnel is geclassificeerd als een tunnel van catergorie C.

Voor de meest gevaarlijke producten die zijn toegelaten, zijn er bijkomende voorschriften van toepassing, zoals het verbod om gebruik te maken van de rechterrijstrook, een minimale afstand van 200 meter bewaren ten opzichte van de voorligger, enz.

Meer informatie kan gevonden worden op https://www.dublinporttunnel.ie/information-for-hauliers.

 • Dublin Port Tunnel
  East Wall Road
  EI-Dublin 3NH33
  Tel.: 00353/1.884.84.49

2. Meer informatie

 • Health & Safety Authority
  Metropolitan Building
  James Joyce Street
  IE-Dublin 1
  Tel.: 00353/1.879.26.00
  Fax: 00353/1.614.71.25
  E-mail: wcu@hsa.ie

Voor klasse 1:

 • Department of Justice and Equalitym
  Explosives Unit
  94 St. Stephens Green
  IE-Dublin 2 DO2 HK52
  Tel.: 00353/1.602.83.57
  Fax: 00353/1.661.54.61
  E-mail: explosives@justice.ie

Voor klasse 7:

 • Environmental Protection Agency
  PO Box 3000
  IE-Wexford
  Tel.: 00353/53.916.06.00
  E-mail: info@epa.ie

3. Noodnummer

 • Noodnummer: 999
 • Europees hulpnummer: 112

4. Taal

 • Engels
 • Iers

Terug naar overzicht
IJsland

1. Meer informatie

 • Ministry of Foreign Affairs
  Raudararstigur 25
  IS-150 Reykjavik
  Tel.: 00354/545.9900
  E-mail: postur@utn.stjr.is

2. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • IJslands

Terug naar overzicht
Italië

1. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn de algemene rijverboden van toepassing.
 • Voor klasse 1 geldt - ongeacht het gewicht - een extra rijverbod van zaterdag 08.00 uur tot zondag 24.00 uur, vanaf de laatste zaterdag van mei tot en met de tweede zondag van september.

2. Maximum snelheid

Voor vervoerseenheden die geladen zijn met gevaarlijke stoffen en voorwerpen geldt, ongeacht het gewicht, een maximum snelheid:

 • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
 • Secundaire wegen: 50 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
 • Op autosnelwegen: 80 km/uur

3. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Direction de la Communication
  Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
  100 Avenue de Suffren
  F-75015 Paris
  Tel.: 0033/1.40.61.70.00
  E-mail: contact@atmb.net

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

 • Traforo del Monte Bianco
  Tel.: 0039/1.65.89.04.11

4. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 20, 3A of 3O.
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.

De voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die zijn vrijgesteld volgens hoofdstuk 1.1.3 van het ADR, behalve de voertuigen die het kenmerk volgens hoodfstuk 3.4.13 van het ADR dragen, zijn toegelaten door de tunnel, maar ze dienen zich echter aan te melden vóór het inrijden van de tunnel. Het volledige reglement is terug te vinden op http://www.sftrf.fr.

 • Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
  Direction d'exploitation
  Plate-forme du Tunnel de Fréjus
  BP 30
  F-73500 Modane
  Tel.: 0033/4.79.20.26.00
  Fax: 0033/4.79.20.26.10

5. Grote Sint-Bernardtunnel

De grote Sint-Bernardtunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het transport van alle gevaarlijke goederen verboden is, behalve voor de stoffen met UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

 • Sisex sa.
  I-11100 Saint-Rhémy-en-Bosses
  Tel.: 0039/1.65.78.09.49
  E-mail: info@letunnel.com

6. Meer informatie

 • Dipartimento Trasporti Terrestri
  Direzione Generale per la Motorizzazione
  Via G. Caraci 36
  I-00157 Roma
  Tel.: 0039/6.4158.62.36
  E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Voor klasse 7:

 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IPSRA)
  Via V. Brancati 48
  I-00144 Roma
  Tel: 0039/6.50.071
  Fax: 0039/6.50.07.29.16
  E-mail: sandro.trivelloni@isprambiente.it

7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Brandweer: 115
 • Medische hulp: 118
 • Europees noodnummer: 112

8. Talen

 • Italiaans

Terug naar overzicht
Kazachstan

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport & Communication
  32/1 Kabanbay Batyr Avenue
  KZK-010000 Astana
  Tel.: 007/7172.24.13.12
  Fax: 007/7172.24.14.19

Voor klasse 7:

 • Atomic and Energy Supervision and Control Committee
  of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan
  House of Ministries
  Mangilik El Avenue 10
  KZK-Astana 010000
  Tel.: 007/7172.74.03.32
  E-mail: kense-kaenk@energo.gov.kz

2. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Kazachstaans
 • Russisch

Terug naar overzicht
Kroatië

1. Rijverboden

Transitvervoer met gevaarlijke stoffen van de klassen 1, 2, 3, 6.1, 7 of 8 mag in Kroatië enkel via bepaalde wegen worden gereden:

 • D4 Bregana - Zagreb ringweg of Stara Gradiska of Zupanja - Bajakovo
 • D1 Macelj - Zagreb ringweg D1(D3) - Karlovac
 • D3 Gorican - Cakovec - Zagreb ringweg
 • D53 Donji Miholjac - Nasice
 • Rupa - D8 - Rijeka
 • D2 Dubrava Krizovljanska - D3 Varazdin - Zagreb ringweg (mag ook worden gebruikt voor klasse 3)

Vervoer van en naar havens, olieraffinaderijen en vrije zones is toegestaan indien onderstaande instructies worden nageleefd:

 • wegen van de haven van Ploce naar Mali Prolog voor klasse 1, 2, 3 en 8
 • De weg Split - Klis - D1 - Brazne - D60 - Trilj - D220 - Kamensko voor klasse 1, 2, 3, 6.1, 7 en 8 van de havens Split en Solin.
 • D3 - Karlovac - D1 (D3) Zagreb ringweg mag worden gebruikt voor de transit van gevaarlijke stoffen van de haven en de raffinaderij van Rijeka
 • D36 - Popovaca mag worden gebruikt voor de transit van gevaarlijke stoffen van de havens en de raffinaderij van Sisak.
 • Gevaarlijke stoffen van de haven van Zadar dient te gaan via de kruising met de D8 - D502 Smilcic - Benkovac - D56 - Bribir - D509 - Knin - Sinj (D1) - Trilj (D60) - D220 Kamensko.

2. Vergunningsplicht

 • Voor het vervoer van klasse 7 is een speciale Kroatische vergunning vereist, die wordt afgegeven door het Ministry of Interior:
  Tel.: 00385/1.612.21.29
  Fax: 00385/1.612.24.52
 • Voor radioactieve ladingen wordt de vergunning afgegeven door het Ministry of Health:
  Tel.: 00385/1.46.07.555
  Fax: 00385/1.46.77.076
 • De minimum leeftijd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is 21 jaar

3. Parkeermogelijkheden

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen niet overal parkeren. Het is enkel toegestaan te parkeren op de voorgeschreven parkeerplaatsen:

 • Bij Jezevo (D4)
 • Tussen Mala Subotica en Sefance (D3)
 • Bij de plaats Skrad (D3)
 • Tussen Prkos en Kolkocevi (D53)
 • Bij Grabovac (D1)
 • Aan de Solin ringweg (D8)
 • Bij Luzani (D4)

4. Meer informatie

 • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure
  Directorate for Road and Railway Traffic
  Prisavlje 14
  HR-10000 Zagreb
  Tel.: 00385/1.616.90.50
  Fax: 00385/1.619.59.41
  E-mail: info@mmpi.hr

Voor klasse 7

 • State Office for Radiological and Nuclear Safety
  Frankopanska 11
  HR-10000 Zagreb
  Tel.: 00385/1.4881.770
  Fax: 00385/1.4881.780
  E-mail: dzrns@dzrns.hr

5. Noodnummer

 • Politie: 192
 • Brandweer: 193
 • Medische hulp: 194
 • Europees noodnummer: 112

6. Taal

 • Kroatisch

Terug naar overzicht
Letland

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Transport and Communication Security Unit
  3 Gogola Street
  LV-1743 Riga
  Tel.: 00371/67.02.83.12
  Fax: 00371/67.21.71.80
  E-mail: marianna.heislere@sam.gov.lv

Voor klasse 7:

 • Radiation Safety Centre
  Rupniecibas Street 23
  LV-1045 Riga
  Tel.: 00371/670.843.06
  Fax: 00371/670.842.99
  E-mail: pasts@rdc.vvd.gov.lv

2. Noodnummer

 • Brandweer: 112
 • Politie: 110
 • Medische hulp: 113
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Lets

Terug naar overzicht
Liechtenstein

1. Rijverbod

Op zon- en feestdagen geldt een rijverbod van 00.00 uur tot 24.00 uur voor combinaties met MTM > 5 ton en voor voertuigen zonder aanhangwagen met een MTM > 3.5 ton. Dit rijverbod geldt ook voor transitovervoer.

Tevens geldt een nachtelijk rijverbod van 22.00 uur tot 05.00 uur voor dezelfde categorieën voertuigen.

Ontheffingen van het rijverbod op zon- en feestdagen en van het nachtelijk rijverbod worden slechts in zeer dringende gevallen verleend o.a. vervoer van bederfelijke levensmiddelen, levende dieren of vervoer ten behoeve van manifestaties op sportief, cultureel of economisch vlak.

Verzoeken om ontheffing dienen voor aanvraag van het transport te worden ingediend bij:

 • Motorfahrzeugkontrolle in Vaduz
  Tel.: 0042/3.236.75.01
  Fax: 0042/3.236.75.09
  E-mail: info.mfk@llv.li

2. Meer informatie

 • Landespolizei
  Gewerbeweg 4
  FL-9490 Vaduz
  Tel.: 00423/236.71.11
  Fax: 00423/236.77.22
  E-mail: sive@landespolizei.li

Voor de klasse 7:

 • Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI)
  Industriestrasse 19
  CH-5200 Brugg
  Tel.: 0041/56.460.84.00
  Fax: 0041/56.460.84.99
  E-mail: info@ensi.ch

4. Noodnummer

 • Politie: 117
 • Brandweer: 118
 • Medische hulp: 144
 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Litouwen

1. Algemeen

Voor klasse 1 en 7, zowel voor bestemmingstransport als voor transitvervoer, dient men een vergunning aan te vragen bij het desbetreffende ministerie.

De overige klassen mogen vrij in transit doorheen Litouwen worden vervoerd. Als bestemmingstransport kan een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Milieubescherming.

Voor het ADR-vervoer is het verplicht om de dimlichten te ontsteken.

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Gedimino Avenue 17
  LT-01505 Vilnius
  Tel.: 00370/5.239.38.26
  Fax: 00370/5.212.43.35
  E-mail: sumin@sumin.lt

Voor de explosieven van de klasse 1:

 • Weaponry Fund of the Republic of Lithuania
  Linkmenu Street 26
  LT-08217 Vilnius
  Tel.: 00370/706.63.469
  Fax: 00370/706.63.466
  E-mail: info@lgf.lt

Voor de pyrotechnische voorwerpen van de klasse 1:

 • Police Department under the Minitry of Interior
  Saltoniskiu Street 19
  LT-08105 Vilnius
  Tel.: 00370/5.271.64.44
  Fax: 00370/5.271.99.78
  E-mail: info@policija.lt

Voor de splijtbare stoffen van de klasse 7:

 • State Nuclear Power Safety Inspectorate
  under the Government of the Republic of Lithuania
  A. Gostauto Street 12
  LT-01108 Vilnius
  Tel.: 00370/5.262.41.41
  Fax: 00370/5.261.44.87
  E-mail: atom@vatesi.lt

Voor de niet-splijtbare stoffen van de klasse 7:

 • The Lithuanian Radiation Protection Centre
  Kalvariju Street 153
  LT-08221 Vilnius
  Tel.: 00370/5.236.19.36
  Fax: 00370/5.276.36.33
  E-mail: rsc@rsc.lt

3. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Litouws

Terug naar overzicht
Luxemburg

1. Algemeen

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, moet de minimale afstand tot de voorligger 50 meter bedragen. Buiten de bebouwde kom moet dit 100 meter zijn.

's Nachts en wanneer de weersomstandigheden het zicht beperken < 200 meter, is het verboden deze transporteenheden langs de openbare weg te stationeren. Indien dit toch dient te gebeuren, bij pech e.d., dan dient het voertuig ten minste geïsoleerd te worden door twee oranje (knipper-)lichten, geplaatst op 10 meter vóór en 10 meter achter het voertuig. Tijdens de dag mogen deze transporteenheden niet stationeren binnen de bebouwde kom, behalve andersluidend bericht van de ordediensten.

2. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 is een toelating vereist van het Ministère de la Santé, Service de la Radio-Protection.

3. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van wapens, munitie en explosieven van klasse 1 is een vergunning nodig van de Arbeidsinspectie en Mijnbouw.

 • Inspection du Travail et des Mines
  3 Rue des Primeurs
  L-2361 Strassen
  Tel.: 0035/247.76.100
  E-mail: contact@itm.etat.lu

4. Vervoer van toxisch en gevaarlijk afval

Voor het vervoer van toxisch en gevaarlijk afval moet de vervoerder erkend worden door het Ministerie van Leefmilieu. Een speciaal vervoersdocument is hiervoor nodig, eveneens te verkrijgen bij het Ministerie van Leefmilieu.

 • Ministère de l'Environnement
  Division des Déchets
  1 Avenue du Rock'n Roll
  L-4361 Esch-sur-Alzette
  Tel.: 00352/40.56.561
  Fax: 00352/40.56.56.699
  infos@aev.etat.lu

5. Vervoer van goederen van de andere klassen

 • Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
  Départements des Transports
  4 Place de l'Eruope
  L-2938 Luxembourg
  Tel.: 00352/247.844.00
  Fax: 00352/22.85.68
  E-mail: info@tr.etat.lu

6. Beperkingen voor ADR-transporten

 • De weg CR126 (richting Waldhaff) vanaf het knooppunt met de CR119 (richting Larochette) en tot het knooppunt met de N11-E29 (naar Echternach) wordt aanbevolen voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • De tunnel van Saint-Esprit met de Côte d'Eich in Luxemburg stad is verboden voor vervoerseenheden die gevaarlijke goederen vervoeren.
 • Rijverbod bij het vervoer van koolwaterstoffen in tankwagens of in vaten op de:
  • N26 (tussen kilometerpaal 9.540 en 12.335)
  • N27 (tussen kilometerpaal 32.750 en 36.675)
  • N27c (volledig)
  • C.R. 314 (tussen kilometerpaal 12.500 en 17.442)
   C.R. 314 (tussen kilometerpaal 17.800 en 18.280)
  • C.R. 316 (tussen kilometerpaal 4.520 en 7.540)
  • C.R. 318 (tussen kilometerpaal 0.000 en 0.680)
  Dit rijverbod is niet van toepassing op LPG-transporten.
 • Het transport van koolwaterstoffen in tankwagens met een effectieve lading > 7500 liter is in bepaalde delen van Luxemburg (partie 2 de la zone de protection sanitaire) onderhevig aan een toelating van het Ministerie van Gezondheid.

7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Europees hulpnummer: 112

8. Taal

 • Luxemburgs
 • Duits
 • Frans

Terug naar overzicht
Macedonië

1. Klasse 1

Het transport van klasse 1, ontplofbare stoffen en voorwerpen, is enkel toegelaten overdag tijdens weekdagen.

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport and Communications
  Division Transportation of Dangerous Goods
  Plostad Crvena Skopska Opstina 4
  MK-1000 Skopje
  Tel.: 00389/23.14.58.88
  Fax: 00389/23.23.08.77

3. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Macedonië bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 193
 • Politie: 192
 • Medische hulp: 194
 • Pechdiensten: 196

4. Taal

 • Macedonisch

Terug naar overzicht
Malta

1. Meer informatie

 • Transport Malta
  Land Transport Dorectorate
  A3 Towers
  Triq I-Arkata
  MT-Pada PLA 1212
  Tel.: 00356/25.60.80.00
  Fax: 00356/25.60.81.42
  E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Voor klasse 7:

 • Radiation Protection Board
  c/o Occuptional Health & Safety Authority
  Triq Edgar Ferro 17
  MT-Pieta'PTA 1533
  Tel.: 00356/21.24.76.77
  Fax: 00356/21.23.29.09
  E-mail: ohsa@hov.mt

2. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Maltees
 • Engels

Terug naar overzicht
Marokko

1. Meer informatie

 • Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  Rue F. Roosevelt 7
  MA-Rabat
  Tel.: 0037/76.11.23
  Fax: 0037/76.55.08
  E-mail= mail@maec.gov.ma

2. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Marokko bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 15
 • Politie: 19
 • Medische hulp: 15
 • Rijkswacht/hulpdiensten (buiten bewoonde gebieden): 177

3. Taal

 • Arabisch
 • Frans

Terug naar overzicht
Moldavië

1. Meer informatie

 • Ministry of Economy and Infrastructure
  Piata Marii Adunari Nationale 1
  MD-2033 Chisinau
  Tel.: 00373/22.250.545
  Fax: 00373/22.234.064
  E-mail: roadtransport@mei.gov.md

2. Noodnummer

 • Brandweer: 901
 • Politie: 902
 • Medische hulp: 903
 • Ongeval gevaarlijke stoffen: 00373/22.738.545

3. Talen

 • Roemeens

Terug naar overzicht
Montenegro

1. Meer informatie

 • Ministry Maritime Affairs, Transportation & Telecommunication
  Rinshi trg 46
  MNE-81000 Podgorica
  Tel.: 00382/20.234.179
  Fax: 00382/20.237.331
  E-mail: kabinet@msp.gov.me

2. Noodnummer

 • Brandweer: 123
 • Politie: 122
 • Medische hulp: 124
 • Ongeval gevaarlijke stoffen: 122
 • Europees noodnummer: 112

3. Talen

 • Montenegrijns

Terug naar overzicht
Nederland

Behoudens het hieronder bepaalde wordt een éénmaal aangevangen transport zonder noodzaak niet onderbroken en zo spoedig mogelijk voltooid.

1. Toestemming laden of lossen

Er zijn verschillende stoffen, waarvoor beperkingen bestaan in verband met laden of lossen.

Het is verboden met een tankwagen, afneembare tank, batterijwagen, tankcontainer, MEGC, mobiele tank of containers voor losgestort vervoer, gevaarlijke stoffen te laden en te lossen elders dan op het adres van de afzender, vuller, belader of de ontvanger, alsmede op plaatsen waar gevaarlijke stoffen worden aangewend (bv. tankstations)

Het laden of lossen van ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6., alsmede vuurwerk met van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kilogram dient te gebeuren onder toezicht van een deskundige.

2. Tunnels

In Nederland zijn de volgende tunnelcategorieën van kracht:

2.1 Tunnelcategorie C

De categorie C werd toegekend aan de volgende tunnels:

 • Beneluxtunnel
 • Coentunnel
 • Drechttunnel
 • Ketheltunnel
 • Kiltunnel
 • Noordtunnel
 • Salland-Twentetunnel
 • Sluiskiltunnel
 • Sytwendetunnel
 • Thomassentunnel
 • Vlaketunnel
 • Waterwolftunnel
 • Westerscheldetunnel
 • Wijkertunnel
 • Zeeburgertunnel

2.2 Tunnelcategorie D

Categorie D werd toegekend aan de volgende tunnels:

 • Botlektunnel
 • Heienoordtunnel
 • Hubertustunnel
 • IJtunnel
 • Koningstunnel
 • Maasboulevardtunnel
 • Maastunnel
 • Michiel de Ruytertunnel
 • Piet-Heintunnel
 • Velsertunnel

2.3 Tunnelcategorie E

 • Arenatunnel
 • Stadsbaantunnel

3. Routeplichtige stoffen

De stoffen die in Tabel 1 vermeld worden, zijn routeplichtig.

De routes waarover gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd, kunnen worden aangewezen door de minister, de provinciale staten en de gemeenteraad van een betokken gemeente.

De wegen of weggedeelten die deel uitmaken van routering, moeten zijn aangeduid door borden volgens onderstaand model (oranje achtergrond met zwarte tekens):

(pijl geeft de te volgen richting aan) (afrit van auto(snel)weg die aansluit op route gevaarlijke stoffen)

3.1 Tabel 1

Klasse Vervoer in tanks Collivervoer > 1.1.3.6
1 Alle stoffen Alle stoffen en voorwerpen, behalve de stoffen en voorwerpen van subklasse 1.4
2 Alle gassen die voorzien zijn van etiket 2.1 en/of 2.3
4.1 Zelfontledende stoffen met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket 4.1 en 1 is voorgeschreven.
4.2 Stoffen van verpakkingsgroep I
4.3 Alle stoffen
5.2 Organische peroxides met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket 5.2 en 1 is voorgeschreven
6.1 Stoffen van verpakkingsgroep I die als giftig bij inademing worden aangeduid door hun officiële vervoersnaam of bijzondere bepaling 354 van hoofdstuk 3.3 van het ADR.
8 UN 1829, 2240, 2502 en 2817 UN 2502
Lege, ongereinigde tanks, voertuigen of containers van de hierboven genoemde stoffen.

3.2 Er is geen route gevaarlijke stoffen aanwezig

De bebouwde kom moet worden vermeden, ongeacht de hoeveelheid en soort van de vervoerde gevaarlijke stoffen, behalve:

 • Voor laden en/of lossen binnen de dorpskernen.
 • Als redelijkerwijze geen andere route beschikbaar is.

Dit geldt ook voor vrijgestelde en beperkte hoeveelheden.

3.3 Er is wél een route gevaarlijke stoffen aanwezig

 • Wanneer stoffen en/of voorwerpen, genoemd in hoofdstuk 3, in grotere hoeveelheden worden vervoerd, moet de route worden gevolgd. Afwijkingen voor laden en/of lossen zijn enkel toegestaan met een ontheffing.

Opmerking

De door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen autoriteit kan ontheffing verlenen van het verbod om in een bepaalde gemeente van een aangeduide route af te wijken. Een dergelijke ontheffing kan voor de duur van 1 jaar of voor een kortere periode worden vertrekt.

4. Vervoer bij slecht weer

Het vervoer van gevaarlijke stoffen met transporteenheden mag niet geschieden indien het zicht door weersomstandigheden (mist, sneeuw en regen) beperkt is.

4.1 Zicht < 200 meter

Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen < 200 meter, geldt een vervoersverbod voor:

 • Gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit > 3.000 liter is
 • Vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6

4.2 Zicht < 50 meter of glad wegdek

Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen < 50 meter, of bij een glad wegdek, geldt een vervoersverbod voor:

 • Gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, boven de vrijgestelde hoeveelheden van 1.1.3.6
 • Vuurwerk van UN 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa > 20 kg

4.3 Ontheffing

 • De minister kan ontheffing verlenen van het verbod bij glad wegdek, indien:
  • Sprake is van langdurige gladheid
  • Het spoedeisende karakter van het vervoer naar zijn oordeel genoegzaam is aangetoond (de afdeling Gevaarlijke Stoffen en Advies van de Toezichteenheid Goederenvervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verleent de ontheffing - voor informatie over de wegen en de weersomstandigheden kan men zich wenden tot het Korps Landelijke Politiediensten)

5. Zoutveer

5.1 Definitie en plaatsen

Op het vervoer van gevaarlijke stoffen met veren zijn speciale regels van toepassing. Onder zoutveer verstaat men: schip waarmee tegelijkertijd voertuigen en andere passagiers dan de bemanning van de voertuigen worden vervoerd over de volgende trajecten:

 • Den Helder - Texel
 • Harlingen - Vlieland
 • Harlingen - Terschelling
 • Holwerd - Ameland
 • Lauwersoog - Schiermonnikoog

5.2 Voorschriften

5.2.1 Nooit toegestaan

Tabel 2 (zie hieronder) vermeldt de stoffen, wijze van vervoer en hoeveelheden waarvan het vervoer verboden is met een zoutveer.

Klasse Vervoer in tanks Losgestort vervoer Collivervoer
> 1.1.3.6
1 Alle stoffen
2 Alle gassen die voorzien zijn van etiket 2.1 en/of 2.3 Alle gassen die voorzien zijn van etiket 2.1
3 Alle stoffen van verpakkingsgroep I en II die 6.1 en/of 8 als bijkomend etiket hebben Alle stoffen van verpakkingsgroep I of II die 6.1 en/of 8 als bijkomend etiket hebben
4.1 Zelfontledende stoffen met explosieve eigenschappen (type B), stoffen waarvoor een etiket volgens model 4.1 en 1 is voorgeschreven
4.2 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
4.3 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
5.2 Alle stoffen Alle stoffen
6.1 Stoffen van verpakkingsgroep I die als giftig bij inademing worden aangeduid door hun officië vervoersnaam of bijzondere bepaling 354 van hoofdstuk 3.3 van het ADR.   Stoffen van verpakkingsgroep I die als giftig bij inademing worden aangeduid door hun officië vervoersnaam of bijzondere bepaling 354 van hoofdstuk 3.3 van het ADR.
6.2 UN 2814 en 2900 UN 2814 en 2900
8 Alle stoffen Alle stoffen Alle stoffen
Lege, ongereinigde tanks, voertuigen of containers van de hierboven genoemde stoffen
 • Het vervoer van andere gevaarlijke stoffen dan vermeld in Tabel 2 is slechts toegestaan indien het betreft:
  • Ten hoogste twee transporteenheden, als laatste geplaatst op een open rijdek
  • Ten hoogste één transporteenheid, als laatste geplaatst op een gesloten rijdek
 • Op een gesloten rijdek van een zoutveer wordt geen transporteenheid geplaatst die beladen is met stoffen van klasse 3, verpakkingsgroep I en II
 • Rondom de transporteenheden, beladen met gevaarlijke stoffen worden in horizontale richting een vrije ruimte aangehouden van ten minste twee meter en een afstand van ten minste 5 meter ten opzichte van de passagiers.
 • De bestuurder of bijrijder van een transporteenheid met gevaarlijke stoffen blijft tijdens de vaart bij zijn voertuig
 • De bestuurder van een transporteenheid beladen met andere gevaarlijke stoffen dan die zijn vermeld in Tabel 2, verstrekt, alvorens een zoutveer op te rijden, aan de schipper dan wel aan een daartoe aangewezen personeelslid van de waldienst de nodige informatie omtrent de aard en hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen.
 • Rederijen kunnen aanvullende of beperkende maatregelen treffen

6. Ponten over binnenwateren

Bij het kruisen van een binnenwater zijn volgende voorschriften van toepassing op het vervoer van voertuigen op schepen, anders dan bedoeld bij een zoutveer:

 • Transporteenheden geladen met ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 moeten op het schip worden toegelaten met voorrang op andere voertuigen en/of personen. Tegelijkertijd mogen er zich geen andere voertuigen en/of personen op de pont bevinden, tenzij deze personen behoren tot de bemanning van de transporteenheid of nodig zijn voor de bediening van de pont.
 • Transporteenheden met tanks die geladen zijn met ADR-producten, en ook zo zijn gekenmerkt, moeten zodanig op de pont worden geplaatst, dat zij snel kunnen worden verwijderd, indien nodig.
 • De bestuurder van een transporteenheid geladen met gevaarlijke stoffen is verplicht, alvorens het schip op te rijden, aan de schipper of aan een daartoe aangeduid personeelslid van de waldienst de nodige informatie te verstrekken omtrent de aard en de hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen.

7. Individuele ontheffing in Nederland

Wordt afgegeven door de Minister van Infrastructuur en Milieu, gemandateerd aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, VervoersInformatieCentrum (VIC) en de Toezichteenheid Goederenvervoer. De vervoerder of de afzender kan afwijkingen aanvragen. Deze ontheffing kan verschillende vormen aannemen: van één bepaald transport tot één jaar.

8. Consent van invoer, uitvoer of doorvoer en vergunning in Nederland

Bij in-, uit- of doorvoer van munitie van klasse 1 moet er een consent zijn.

Bij vervoer van explosieven, met uitzondering van munitie en pyrotechnische stoffen voor civiel gebruik, moeten vervoerder en ontvanger beschikken over een vergunning, afgeleverd door de korpschef.

Er moet ook een vergunning zijn afgeleverd door het College van Burgemeester en Wethouders van de bestemming in het binnenland of, indien het vervoer eindigt in het buitenland, een goedkeuring door het ministerie van VROM.

9. Meer informatie

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Postbus 20901
  NL-2500 EX Den Haag
  Tel.: 0031/70.456.00.00
  Fax: 0031/70.456.11.11
  E-mail: via contactformulier op https://rijksoverheid.nl

Voor klasse 7:

 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid &Stralingsbescherming
  Postbus 16001
  NL-2500 BA Den Haag
  Tel.: 0031/88.489.05.00
  E-mail: via contactformulier op https://autoriteitnvs.nl

10. Noodnummer

 • Europees hulpnummer: 112

11. Taal

 • Nederlands

Terug naar overzicht
Noorwegen

1. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Tunnel Plaats Categorie Uren
Ellingsoytunnel Alesund-Ellingsoy onderzeetunnel D 07-09
14-18
Valderoytunnel Ellingsoy-Valderoy onderzeetunnel D 07-09
14-18
Akslatunnel Aansluiting Ellingsoytunnel van/naar Flatholmen D 07-09
14-18
Hralertunnel Asmaloy-Kirkoy (*) 00-24
(*) Chauffeurs van voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen, moeten de Road Traffic Central contacteren en wachten op goedkeuring om door de tunnel te rijden. Het telefoonnummer wordt aangekondigd op een bord op enige afstand van de ingang van de tunnel.

2. Meer informatie

 • Directorate for Civil Protection and Emergency Planning
  PO Box 2014
  N-3101 Tonsberg
  Tel.: 0047/33.41.25.00
  Fax: 0047/33.31.06.60
  E-mail: postmottak@dsb.no

Voor klasse 7:

 • Norwegian Radiation Protection Authority
  PO-Box 329
  N-0213 Oslo
  Tel.: 0047/67.16.25.00 of 0047/67.16.26.00 (na kantooruren)
  E-mail: nrpa@nrpa.no

3. Noodnummer

 • Politie: 112
 • Brandweer: 110
 • Medische hulp: 113

4. Taal

 • Noors

Terug naar overzicht
Oekraïne

1. Meer informatie

 • Ministry of Infrastructure of Ukraine
  Department of Safety and Security on Transport
  14, Peremoky Avenue
  UKR-01135 Kyiv
  Tel.: 00380/44.351.50.09
  Fax: 00380/44.351.48.45
  E-mail: vduk@mtu.gov.ua

2. Noodnummer

 • Brandweer: 101
 • Politie: 102
 • Medische hulp: 103
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Oekraïens
 • Russisch

Terug naar overzicht
Oostenrijk

1. Rijverboden en beperkingen

 • Voertuigen met een MTM > 3.5 ton mogen in de periode van 1 november tot 15 april enkel rijden in Oostenrijk wanneer ze uitgerust zijn met winterbanden.
 • Voor vrachtwagens met een MTM > 7.5 ton is er een nachtelijk rijverbod tussen 22.00 en 05.00 uur tenzij de voertuigen uitgerust zijn met een groen "L"-bord.
 • Er is tevens een rijverbod van zaterdagmiddag 15.00 uur tot en met zondagavond 22.00 uur voor voertuigen met een MTM > 7.5 ton. Op algemeen erkende feestdagen is dit verbod van kracht van 00.00 tot 22.00 uur.

2. Tunnels

Transporteenheden die volgens het ADR oranje borden moeten voeren, moeten voor bepaalde tunnels voldoen aan bijkomende voorwaarden.

2.1 Tunnels op autosnelwegen

2.1.1 Voorwaarden

De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 1 volgen.

 1. De transporteenheden moeten van minstens één amberkleurig waarschuwingslicht voorzien zijn. Dit waarschuwingslicht moet voor de ingang van de tunnel ontstoken worden en tijdens de gehele rit door de onderstaande tunnels blijven branden.
 2. De transporteenheid moet door minstens één begeleidingsvoertuig worden vergezeld.

2.1.2 Tabel 1

Tunnelroute Staat Transport-eenheden Voorwaarden
(zie 2.1.1)
A2
Herzogberg
Steiermark Alle 1
A2
Mitterberg
Steiermark Alle 1
A2
Kalcherkogel
Steiermark + Kärnten Alle 1
A2
Gräbern
Kärnten Alle 1
A2
Ehrentalerberg
Kärnten Alle 1
A2
Falkenberg
Kärnten Alle 1
A7
Bindermichl
Oberösterreich Alle 1
A8
Steinhaus
Oberösterreich Alle 1
A8
Noitzmühle
Oberösterreich Alle 1
A9
Ottsdorf überdeckung
Oberösterreich Alle 1
A9
Kienberg
Oberösterreich Alle 1
A9
Klaus
Oberösterreich Alle 1
A9
Spering
Oberösterreich Alle 1
A9
Lainberg
Oberösterreich Alle 1
A9
Bosruck
Oberösterreich + Steiermark Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A9
Selzthal
Steiermark Alle 1
A9
Wald
Steiermark Alle 1
A9
Gleinalm
Steiermark Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A9
Schartnerkogel
Steiermark Alle 1
A9
Plabutsch
Steiermark Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A10
Ofenauer
Salzburg Alle 1
A10
Hiefler
Salzburg Alle 1
A10
Tauern
Salzburg Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A10
Katschberg
Salzburg + Kärnten Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A10
Oswaldiberg
Kärnten Alle 1
A11
Karawanken
Kärnten Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A12
Mils
Tirol Alle 1
A12
Roppen
Tirol Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A12
Landeck
Tirol Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A14
Amberg
Vorarlberg Alle 1
A14
City
Vorarlberg Alle 1
A14
Pfänder
Vorarlberg Alle
Met hoog risico *
1
1 + 2
A22
Kaisermühlen
Wien Alle 1
S1
Rannersdorf
Niederösterreich Alle 1
S1
Tradenberg
Niederösterreich Alle 1
S1
Stetten
Niederösterreich Alle 1
S1
Kreuzenstein
Niederösterreich Alle 1
S6
Semmering
Niederösterreich + Steiermark Alle 1
S6
Steinhaus
Steiermark Alle 1
S6
Spital
Steiermark Alle 1
S6
Tanzenberg
Steiermark Alle 1
S6
Bruck
Steiermark Alle 1
S6
Nikilasdorf
Steiermark Alle 1

* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:

 • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
 • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
 • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X243)

2.2 Tunnels niet op autosnelwegen

2.2.1 Voorwaarden

De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 2 volgen:

 1. De transporteenheden moeten van minstens één amberkleurig waarschuwingslicht voorzien zijn. Dit waarschuwingslicht moet voor de ingang van de tunnel ontstoken worden en tijdens de gehele rit door de ondestaande tunnels blijven branden.
 2. De chauffeur moet de tunnelbeambte inlichten over de aard en de hoeveelheid van de vervoerde producten.
 3. De transporteenheid moet door minstens één begeleidingsvoertuig worden vergezeld.
 4. De chauffeur moet toestemming krijgen van de tunnelbeambte om het transport uit te voeren.
 5. Er moet een minimale afstand in acht worden genomen ten opzichte van de voorligger.

2.2.2 Tabel 2

Tunnelroute Staat Transport-eenheden Voorwaarden (zie 2.1.1)
S6
Ganzstein
Steiermark Alle 3
S16
Strenger
Tirol Alle 3
S16
Perjen
Tirol Alle 3
S16
Pians/Quasratsch
Tirol Alle 3
S16
Arlberg
Tirol + Vorarlberg Hoog risico *
(uitgez. leeg, niet gereinigd)
3 + 4 + 5 + 6
Andere 3 + 4
S16
Langen
Vorarlberg Alle 3
S16
Dalaas
Vorarlberg Alle 3
B1
Eglsee
Oberösterreich Alle 3
B1
Henndorf
Umfahrungstunnel
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B108
Felbertauern
Salzburg + Tirol Hoog risico *
(uitgez. leeg, niet gereinigd)
3 + 4 + 5 + 6
Andere 3 + 4
B115
Burg
Oberösterreich Alle 3
B140
Grünberg
Oberösterreich Alle 3
B145
Geisswand
Oberösterreich Alle 3
B145
Franz-Joseph
Oberösterreich Alle 3
B145
Sonnstein I
Oberösterreich Alle 3
B145
Bartlkreuz
Sonnstein II
Oberösterreich Alle 3
B156
Göming
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B158
Kaiserpark
Oberösterreich Alle 3
B159
Pass Lüg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B165
Umfahrung Wald
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Gigerach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Klamm
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B167
Klammstein
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B169
Brettfall
Tirol Alle 3 + 6
B169
Harpfnerwand
Tirol Alle 3
B170
Kirchberg
Unterflurstrasse
Tirol Alle 3
B170
Kitzbühl
Lebenberg
Tirol Alle 3
B171
Stadtberg
Tirol Alle 3
B178
Umfahrung
Bruckhäusl
Tirol Alle 3
B178
Lärchberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B178
Achberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B179
Lermoos
Tirol Alle 3
B214
Hohenberg
Niederösterreich Alle --
B310
Neumarkt
Oberösterreich Alle 3
B311
Unterflurstrasse
Kirchham
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Schönberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Schmitten
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Trattenbach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
B311
Mauth
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L101
Wartstein
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L109
Alte Wacht
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L109
Schappach
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L197
Passür/Ralegg
Vorarlberg Alle 3
L198
Flexengalerien
Vorarlberg Alle 3
L200
Achrain
Vorarlberg Alle 3
L215
Schaufelberg
Salzburg Alle 3 + 7
(50 meter)
L330
Brandberg
Tirol Alle 3
L546
St. Wolfgang
Oberösterreich Alle 3
L547
Hallstatt
Oberösterreich Alle 3
Tomitssstrassentunnel Oberösterreich Alle Snelheid maximum 30 km/uur

* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:

 • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
 • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
 • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X243)

3. Meer informatie

 • Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
  Abteilung II/ST8
  Postfach 201
  Radetzkystrasse 2
  A-1030 Wien
  Tel: 0043/1.711.62.65.5505
  Fax: 0043/1.711.62.65.5852
  E-mail: st3@bmvit.gv.at

4. Noodnummer

 • Brandweer: 122
 • Politie: 133
 • Medische hulp: 144
 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Duits

Terug naar overzicht
Polen

1. Rijverboden

Er geldt een vakantierijverbod op alle wegen voor voertuigen ≥12 ton vanaf de laatste vrijdag in juni tot de zondag voor het begin van het schooljaar:

 • Op vrijdagen van 18.00 uur tot 22.00 uur
 • Op zaterdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur
 • Op zondagen van 08.00 uur tot 22.00 uur

Er geldt geen rijverbod voor ADR als volgens de ADR-voorschriften het oranje bord moet worden gevoerd.

2. Algemene informatie

 • Ministry of Infrastructure and Development
  Road Transpory Department
  Chalubinskiego Street 4-6
  PL-00-928 Warsaw
  Tel.: 0048/22.630.12.40
  Fax: 0048/22.621.12.02
  E-mail: sekretariatdtd@mi.gov.pl

Voor klasse 7:

 • National Atomic Energy
  ul. Bonifraterska 17
  PL-00-203 Warszawa
  Tel.: 0048/22.556.28.00
  Fax: 0048/22.621.37.86
  E-mail: sekretariat@paa.gov.pl

3. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Polen bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 998
 • Politie: 997
 • Medische hulp: 999
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Pools

Terug naar overzicht
Portugal

1. Algemeen

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen steeds te rijden met de lichten aan.

2. Rijverboden

2.1 Algemeen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met voertuigen met een MTM > 3.5 ton geldt een nationaal rijverbod op volgende wegen, op vrij-, zon- en feestdagen en dagen die een feestdag voorafgaan van 18.00 tot 21.00 uur:

Weg nummer Van - Naar
EN 1 Carvalhos - Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio)
EN 6 Lisboa - Cascais
EN 10 Infantado - Vila Franca de Xira
EN 13 Porto - Viano do Castello
EN 14 Maia - Braga
EN 15 Porto - Campo (A4)
EN 101 Braga - Vila Verde
EN 105 Porto - Alfrena
EN 125 Faro - Olhão
EN 125 (ER) Lagos - São João da Venda
EN 125 (ER) Olhão - Pinheira knooppunt
EN 209 Porto - Gondomar
EN 209 (ER) Gondomar - Valongo
EN 222 Porto - Crestuma
IC 1 Coimbrões - Miramar
IC 2 (EN 1) Alenquer - Carvalhos
IC 4 (EN 125) São João da Venda - Faro
 • Tevens geldt er een verbod voor het vervoer van gevaarlijke goederen van 05.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur 's ochtends, alle dagen via de Pont 25 Abril (Lissabon).
 • Een volledig verbod is van toepassing op de tunnels op de A23, Barracãotunnel, Ramelatunnel en de Gardunhatunnel.
 • Voorts geldt er een rijverbod voor voertuigen met een MTM> 3,5 ton die gevaarlijke stoffen vervoeren, op maandagen van 07.00 tot 10.00 uur (behalve tijdens de maande juli en augustus), op de toegangswegen tot Lissabon en Porto, en op de volgende wegen:
  • A1 - Tussen Alverca en Lisboa
  • A2 - Tussen Almada en Lisboa
  • A5 - Van de kruising met de CREL tot Lisboa
  • A8 - Tussen Loures en Lisboa
  • IC 19 - Tussen Crel en Lisboa
  • EN 6 - Tussen Lisboa en Cascais
  • EN 10 - Tussen Vila Franca en Xira en Lisboa
  • A3 - Vanaf de aansluiting met IC 24 tot Porto
  • A4 - Tussen knooppunt A3 en Porto
  • EN 13 - Tussen Moreira en Porto
  • EN 105 - Tussen Alfena en Porto
  • IC 1 - Tussen Marimar en Porto
  • EN 209 - Tussen Gondomar en Porto
  • EN 222 - Tussen Avintes en Porto

2.2. Uitzonderingen

Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van gevaarlijke stoffen ten bate van ziekenhuizen, politie of leger en vervoer van brandstof voor zeehavens en luchthavens, en vervoer van gevaarlijke stoffen als lading voor een schip of als lading gelost uit een schip.

2.3. Ontheffingen

In de volgende gevallen kan een ontheffing van rijverbod worden gevraagd:

 • Indien tijdens het rijverbod moet worden geladen bij een bedrijf dat slechts via een verboden weg bereikbaar is, met dien verstande, dat deze weg direct toegang biedt tot een weg waar wel mag worden gereden.
 • Vervoer ten bate van continu werkende fabrieken.

Ontheffingen moeten van tevoren worden aangevraagd bij:

 • Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
  Avenida das Forcas Armadas 40
  P-1649-022 Lisboa
  Tel.: 00351/21.794.90.00
  Fax: 00351/21.797.37.77
  E-mail: imt@imt-ip.pt

Een aanvraag om ontheffing dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam transportbedrijf
 • Kopie kentekenbewijs
 • ADR-certificaat voor voertuig, indien noodzakelijk
 • Stofnaam, ADR-klasse en UN-nummer van de te vervoeren stof(fen).
 • Voorziene dag, tijdstip en route

3. Meer informatie

 • DInstituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
  Avenida das Forcas Armadas 40
  P-1649-022 Lisboa
  Tel.: 00351/21.794.90.00
  Fax: 00351/21.797.37.77
  E-mail: imt@imt-ip.pt

Voor klasse 7:

 • Comrsin
  Palacio das Laranjeiras
  Estrada das Laranjeiras 205
  P-1649-018 Lisboa
  Tel.: 00351/217.231.000
  E-mail: geral-comrsin@comrsin.pt

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

5. Taal

 • Portugees

Terug naar overzicht
Roemenië

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van radioactieve stoffen dient men een transportvergunning te hebben, die afgegeven wordt door de National Commission for Nuclear Activities. Voor het verkrijgen van deze transportvergunning dient de verpakking van de goederen te worden goedgekeurd.

Voor het vervoer van deze stoffen dient er belasting te worden betaald, waarbij het bedrag afhankelijk is van de aard van de verpakking en het type voertuig. De belasting dient betaald te worden voor aanvang van het transport.

De nationale Commissie voor Nucleaire Activiteiten, het Ministerie van Vervoer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken stellen gezamelijk de route op voor het transport.

2. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

3. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Blvd. Dinicu Golescu 38 - Sector 1
  RO-010873 Bucarest
  Tel.: 0040/21.315.48.43
  Fax: 0040/21.313.99.54
  E-mail: sorin.sirbu@mt.ro

Voor klasse 1:

 • Romanian Gendarmerie
  St. Jandarmeriei Nr. 9-11
  RO-013894 Bucarest
  Tel.: 0040/21.319.80.58
  Fax: 0040/21.319.80.41
  E-mail: jandarmerie@mai.gov.ro

Voor klasse 7:

 • National Commission for Nuclear Activities Control
  Bulevardul Libertãtii Nr. 14
  Distric 5
  RO-050706 Bucarest
  Tel.: 0040/21.317.38.07
  Fax: 0040/31.805.59.39
  office@cncan.ro

4. Noodnummer

 • Europees noodnummer

5. Taal

 • Roemeens

Terug naar overzicht
Rusland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar of van de Russische Federatie worden sinds enige tijd de bepalingen van het ADR toegepast. Algemeen geldt dat voor elk transport van gevaarlijke stoffen een speciale vergunning nodig is.

De vergunningen moeten minimaal 3 weken vóór het transport aangevraagd worden bij:

 • Sovinteravtoservice
  Institutsky Perevlok 2/1
  RUS-101496 Moskow
  Tel.: 007/0.495.411.55.44
  Fax: 007/0.495.688.95.75

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport
  Ulitsa Rozhdestvenka 1/1
  RUS-109012 Moscow
  Tel.: 007/499.495.00.00
  Fax: 007/499.495.00.10
  E-mail: info@mintrans.ru

Voor klasse 7:

 • State Atomic Energy Corporation "Rosatom"
  Bolshaya Ordynka Street 24
  RUS-119017 Moscow
  Tel.: 007/499.949.45.34
  E-mail: info@rosatom.ru

3. Noodnummer

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Medische hulp: 03
 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Russisch

Terug naar overzicht
San Marino

1. Meer informatie

 • Automotive Technical Service S.R.L.
  Via Consiglio dei Sessanta 99
  SM-47891 Dogana
  Tel.: 00378/0549.905.819
  E-mail: info@ats.sm

2. Noodnummer

 • Brandweer: 115
 • Politie: 113
 • Medische hulp: 118
 • Europees noodnummer: 112

3. Taal

 • Italiaans

Terug naar overzicht
Servië

1. Meer informatie

 • Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
  Transport of Dangerous Goods
  Omladinskih Brigada 1
  SCG-11000 Belgrado
  Tel.: 00381/11.31.22.780
  Fax: 00382/11.31.22.781

2. Noodnummer

 • Brandweer: 193
 • Politie: 192
 • Medische hulp: 194

3. Taal

 • Servisch

Terug naar overzicht
Slovenië

1. Rijverboden

Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, is het verboden te rijden bij winterse omstandigheden. Ook al is het voertuig voorzien van sneeuwkettingen (en een schop), dan nog is het verboden voor buitenlandse voertuigen, geladen met gevaarlijke stoffen, om Slovenië binnen te rijden. Voertuigen met een Sloveens kenteken mogen het land wel inrijden, maar moeten zich naar de dichtst bijzijnde geschikte parkeerplaats bij de grens begeven om betere weerstomstandigheden af te wachten.

2. Karawankentunnel

Het transport van gevaarlijke goederen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De transporteenheid moet voorzien zijn van een oranje/geelkleurige waarschuwingslamp die 50 meter vóór het tolstation in werking moet worden gesteld.
 • De bestuurder moet een minimale afstand van 150 meter op de voorligger bewaren.
 • Begeleiding doorheen de tunnel is verplicht voor transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:
  • met een gevaarsidentificatienummer 2 als eerste cijfer (bv. 20)
  • of met een dubbel cijfer als gevaarsidentificatienummer (bv. 33)
  • of met een gevaarsidentificatienummer dat wordt voorafgegaan door de letter X (bv. X423)
 • Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het vervoer volgens 1.1.3.6 van het ADR.

3. Vergunningsplicht

Het vervoer van stoffen van klasse 1 en klasse 7 mag alleen worden gedaan wanneer de bestuurder van het voertuig in bezit is van een vergunning. De vergunning is geldig voor één rit, en wordt afgegeven binnen de 24 uur nadat alle inlichtingen zijn verstrekt.

Opmerking:

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen minstens 21 jaar oud te zijn.

4. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

5. Meer informatie

 • Ministry of Infrastructure
  Langusova 4
  SL-1000 Ljubljana
  Tel.: 00386/1.478.80.00
  Fax: 00386/1.478.81.70
  E-mail: gp@gov.si

6. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Brandweer: 112
 • Medische hulp: 112
 • Europees noodnummer: 112

7. Taal

 • Sloveens

Terug naar overzicht
Slowakije

1. Tunnels

Tunnel Weg Categorie
Branisko D1 E
Sitina D2 E
Horelica D3 E

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport & Construction
  P.O. Box 100
  Nám. Slobody 6
  SK-81005 Bratislava
  Tel.: 00421/2.594.94.702
  Fax: 00421/2.524.42.202
  E-mail: info@mindrop.sk

Voor klasse 7:

 • Nuclear Regulatory Authority
  Bajkalská 27
  P.O. Box 24
  SK-820 07 Bratislava
  Tel.: 00421/2.58.22.11.11
  Fax: 00421/2.58.22.11.66
  E-mail: info@ujd.gov.sk

3. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Slowakije bereikbaar via volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 150
 • Politie: 158
 • Medische hulp: 155
 • Europees noodnummer: 112

4. Taal

 • Slowaaks

Terug naar overzicht
Spanje

1. Algemeen

 • In Spanje dient bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruik te worden gemaakt van autosnelwegen of autowegen (RIMP-traject/kaart). Deze mogen slechts worden verlaten indien dit noodzakelijk is om de plaats van lading of lossing te bereiken. Dit is niet door borden aangegeven. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over secundaire wegen in gebieden waar autosnelwegen aanwezig zijn, is dus strafbaar en er kunnen hoge boetes voor worden opgelegd.
 • Voor het transport van klasse 1 goederen dient vooraf een speciale vergunning te worden aangevraagd bij de I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos).

2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden volgende maximum snelheden:

 • Bebouwde kom: 40 km/uur
 • Secundaire wegen: 60 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
 • Snelwegen: 80 km/uur (met aanhangwagen: 70 km/uur)

3. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare producten • Verbod voor vervoerseenheden die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren
 • Verbod voor vervoerseenheden die een lading gevaarlijke stoffen vervoeren die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2
 • Verbpd voor vervoerseenheden die een (bruto-)lading gevaarlijke stoffen > 3 ton vervoeren in colli - van één bepaalde klasse - die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.1 of 5.2

4. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor waterlopen en grondwaterVerbod voor alle vervoerseenheden die volgens 5.3.2 oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren.

5. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffenDit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.

6. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden, geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 08.00 tot 24.00 uur. Op de vooravonden van feestdagen (niet zaterdagen) geldt een rijverbod van 16.00 tot 24.00 uur
 • In Baskenland geldt een rijverbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op zon- en feestdagen en op 31 juli van 08.00 tot 24.00 uur. Op de vooravonden van feestdagen (niet zaterdagen) geldt een rijverbod van 16.00 tot 24.00 uur.
 • In Catalonië geldt een rijverbod op zon- en feestdagen van 08.00 tot 24.00 uur. Op de vooravonden van feestdagen, als dit een woensdag of een donderdag is, geldt een rijverbod van 16.00 tot 24.00 uur.

Opmerking:

Deze rijverboden gelden niet voor:

 • Het vervoer van LPG en stookolie voor huishoudelijk gebruik naar distributiepunten of verbruikers.
 • Het vervoer van producten voor het bevoorraden van tankstations.
 • Het vervoer van gassen voor ziekenhuizen en particulieren, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de gezondheid.
 • Het vervoer van brandstof voor luchthavens en havens voor de bevoorrading van vliegtuigen en schepen.
 • Het vervoer van brandstof voor de bevoorrading van het treinverkeer

Tevens kan voor een ander transport een speciale toegelating bekomen worden, wanneer het vervoer noodzakelijk is en de noodzaak kan worden gerechtvaardigd.

7. Tunnels

7.1 Malmasin Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden door de tunnel, behalve wanneer het transport onder een vrijstelling valt, zoals voorzien in het ADR.

7.2 Del Cadi Tunnel

Er geldt een volledig verbod voor het transport van gevaarlijke goederen, ongeacht de vervoerde hoeveelheid, op de volgende dagen:

 • Van vrijdag om 14.00 uur tot zondag om 24.00 uur.
 • Op de vooravond van feestdagen, telkens van 14.00 tot 24.00 uur.
 • Op feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.

7.3 Vielha Tunnel

Het transport van gevaarlijke goederen is volledig verboden, ongeacht de vervoerde hoeveelheden, op de volgende dagen:

 • Iedere dag van 22.00 tot 06.00 uur.
 • Vrijdagen van 16.00 tot 22.00 uur.
 • Zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur.
 • Zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur.
 • Op de vooravonden van feestdagen, geen zaterdag, van 16.00 tot 22.00 uur.

8. Meer informatie

 • Ministerio de Fomento
  Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes
  Comision para la Coordinacion del transporte de Mercancias Peligrosas
  (8° planta)
  Paseo de la Castellana 67
  E-28071 Madrid
  Tel.: 0034/91.597.70.00
  Fax: 0034/91.597.85.02
  E-mail: mercanias.peligrosas@fomento.es

Voor klasse 1:

 • I.C.A.E. (Intervencion Central de Armas y Explosivos)
  Dirección General de la Guardia Civil
  CL Batalla del Salado 32
  E-28045 Madrid
  Tel.: 0034/915.146.900
  E-mail: dg-icae@guardiacivil.org

Voor klasse 7:

 • Consejo de Seguridad Nuclear
  Pedro Juste Dorado Delmans 11
  E-28040 Madrid
  Tel.: 0034/91.346.01.00
  Fax: 0034/91.346.05.88
  E-mail: comunicaciones@csn.es

9. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

10. Taal

 • Spaans

Terug naar overzicht
Tadzjikistan

1. Meer informatie

 • Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan
  14 Aini Street
  TJ-Dushanbe Tel.: 00992/37.221.17.13 E-mail: mr@mintrans.tj

2. Noodnummer

 • Brandweer: 101
 • Politie: 102
 • Medische hulp: 103
 • Europees noodnummer: 112

3. Talen

 • Tadzjieks
 • Russisch

Terug naar overzicht
Tsjechië

1. Tunnels

De volgende tunnels zijn geklasseerd als tunnels van categorie A, en hebben dus geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

 • Klimkovice
 • Valik
 • Libouchec
 • Panenská
 • Jihlava
 • Liberec
 • Hrebec

2. Meer informatie

 • Ministry of Transport & Communications
  Nábr. Ludvika Svobody 12
  P.O. Box 9
  CZ-110 15 Praha 1
  Tel.: 00420/225.131.111
  Fax: 00420/225.131.184
  E-mail: sekretariat.101@mdcr.cz

Stoffen van de klasse 7:

 • State office for Nuclear Safety
  Senovázné námesti 9
  CZ-110 00 Praha 1
  Tel.: 00420/221.624.111
  Fax: 00420/222.220.917
  E-mail: podatelna@sujb.cz

3. Noodnummer

 • Brandweer: 150
 • Politie: 158
 • Medische hulp: 155
 • Europees noodnummer: 112

4. Talen

 • Tsjechisch

Terug naar overzicht
Tunesië

1. Meer informatie

 • Ministère du Transport
  13 Rue Borjine
  TN-1073 Montplaisir
  Tel.: 00216/71.905.026
  Fax: 00216/71.901.559
  E-mail: boc@mt.gov.tn

Voor klasse 7:

 • Ministère de la Santé Publique
  Centre National de Radio-Protection
  Hôpital d'Enfants Bab Saadoun
  TN-1006 Tunis
  Tel.: 00216/71.571.630
  Fax: 00216/71.571.630

2. Noodnummer

 • Brandweer: 198
 • Politie: 197
 • Medische hulp: 190

3. Talen

 • Arabisch
 • Frans

Terug naar overzicht
Turkije

1. Verkeersvoorschriften

 • Voor het vervoer van klasse 1 en klasse 7 is een speciale vergunning vereist.
 • De maximum snelheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen bedraagt:
  • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
  • Secundaire wegen: 30 km/uur
  • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
  • Snelwegen: 60 km/uur

2. Rijverboden

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, zijn toegelaten op de Fatih Sultan Mehmet Brug van 02.00 tot 06.00 uur. Deze regel is ook van toepassing op het vervoer van Limited Quantities. Voertuigen die goederen van de klasse 2 vervoeren, moeten ferries gebruiken.

3. Tunnels

Voor de volgende tunnels geldt er een verbod voor het transport van alle gevaarlijke goederen.

Tunnel Weg
Karşiyaka 2 Izmir Ring Road - Aydin
Karşiyaka 1 Izmir Ring Road - Aydin
75-Yil Sclatin Izmir Ring Road - Aydin
Bolu Daği Gümüşova – Gerede
Ayran T.A.G.
Kizlaç T.A.G.
Aslani T.A.G.
Kirkgeçit-1 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-2 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-3 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-4 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-5 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-6 Eminlik – çiftehan
Kirkgeçit-7 çiftehan – Pozanti
çakit çiftehan – Pozanti
Kadioglu Aybasti – Ordu / Giresun Provina Border
Kozbükü Aybasti – Ordu / Giresun Provina Border
Tekkebak Aybasti – Ordu / Giresun Provina Border
Ordu – Nefise Akçelik Aybasti – Ordu / Giresun Provina Border
Asarkayasi Aybasti – Ordu / Giresun Provina Border

4. Meer informatie

 • Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication
  GMK Bulvari 128/A
  TR-06750 Ankara
  Tel.: 0090/312.203.10.00
  Fax: 0090/312.231.51.89
  E-mail: tmkt@udhb.gov.tr

Voor klasse 7:

 • Turkish Atomic Energy Authority
  Dumlupinar Bulvari 192
  06510 Sankaya
  TR-Ankara
  Tel.: 0090/312.295.87.00
  Fax: 0090/312.287.87.61
  E-mail: taek@taek.gov.tr

5. Noodnummer

 • Brandweer: 110
 • Politie: 155
 • Medische hulp: 112

6. Taal

 • Turks

Terug naar overzicht
Wit Rusland

1. Algemeen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar, van en door Wit-Rusland, onafhankelijk van het gewicht, is een speciale vergunning vereist. Deze moet minstens 3 weken vóór aanvang van het transport worden aangevraagd bij Promatomnadzor:

2. Meer informatie

 • Committee of the Republic
  for ensuring the safe performance of work
  in Industry and Atomic Energy (Promatomnadzor)
  Ul. Kazintsa 86/1
  BY-220108 Minsk
  Tel.: 00375/17.212.73.67
  Fax: 00375/17.398.33.17

3. Noodnummer

 • Brandweer: 101
 • Politie: 102
 • Medische hulp: 103

4. Taal

 • Wit-Russisch

Terug naar overzicht
Zweden

1. Algemeen

In Zweden gelden per graafschap aparte bepalingen in verband met het transport van gevaarlijke stoffen (verplichte routes, parkeerplaatsen, enz...). Deze bepalingen zijn van toepassing als de vervoerseenheid oranje borden moet voeren.

Een verbod wordt aangegeven door onderstaand verkeersbord:

2. Verkeersvoorschriften

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen op wegen met 1 rijstrook per rijrichting niet uitwijken naar rechts, dit in tegenstelling met de algemene uitwijkregel, waarbij de rechterstrook als een soort vluchtstrook wordt gebruikt om het achteropkomend verkeer te laten inhalen.

3. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Stad Tunnel Categorie
Göteborg Tingstad Tunnel E
Göta Tunnel E
Lundby Tunnel E
Stockholm Blekholm Tunnel E
Hundra Knutars Backe E
Klara Tunnel E
Muskö Tunnel E
Toelatingen voor alle gevaarlijke goederen kunnen eventueel verleend worden door Södertörns Police District
Tel.: 0046/114.14
Söderleds Tunnel E
Södra Lönken Tunnel B (van 07u00 tot 19u00)
A (van 19u00 tot 07u00)
Kvarnholm-förbindelsen E
Norra-Länken
- Eugania tunnel
- Gärdes tunnel
- Haga tunnel
- Norrtulls tunnel
- Nortullspafarten
B
Deze restrictie geldt niet voor stoffen van klasse 2, classificatiecodes F, TF en TFC

4. Öresund connectie

De Öresund connectie bestaat uit een brug en een tunnel die Zweden en Denemarken verbinden. Doordat de Zweedse brug rechstreeks aansluit op de Deense tunnel, is het Deense tunnelverbod ook van toepassing op de brug, wat betekent :

 • Categorie E (van 06u00 tot 19u00)
 • Categorie B (van 19u00 tot 06u00)

Meer informatie in verband met de Öresundbrug is verkrijgbaar bij:

 • Öresund Customer Service:
  Tel.: 0045/40.22.30.00

5. Veerboot

Volgende goederen mogen niet per veerboot worden vervoerd:

 • Alle goederen van klasse 1 (behalve deze met classificatiecode 1.4S en 1.6N).
 • De goederen van klasse 4.3 met verpakkingsgroep I.
 • De UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112.
 • De goederen van klasse 6.1 met verpakkingsgroep I.

Voor de andere goederen kunnen er speciale eisen van toepassing zijn.

6. Meer informatie

 • The Swedish Civil Contingencies Agencies
  Norra Klaragatan 18
  S-651 81 Karlstad
  Tel.: 0046/771.240.240
  Fax: 0046/10.240.56.00
  E-mail: registrator@msb.se

Voor klasse 7:

 • Swedish Radiation Safety Authority
  Solna Strandväg 96
  S-171 54 Solna
  Tel.: 0046/8.799.40.00
  Fax: 0046/8.799.40.10
  E-mail: registrator@ssm.se

7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112

8. Taal

 • Zweeds

Terug naar overzicht
Zwitserland

1. Tunnels

Voertuigen die gekenmerkt zijn voor het ADR (oranje borden) moeten in de tunnels de rechterzijstrook gebruiken.

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Weg Tunnel Tunnel-categorie
N2
Stans - Flüelen
Seelisberg E a)
N2
Göschenen - Airolo
Saint-Gotthard E
N13
Thusis - Tessin
San Bernardino E
RC
Martigny - Aoste
Grand Saint-Bernard E
RC
Bellinzona - Brissago
Mappo / Morettina E
RC
Crissier
Galerie du Marcolet E
RC
Frauenfeld
Giratoire de la gare de Frauenfeld E
RC
Lugano
Vedeggio-Cassarate E
a)
 • Dit geldt op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 • Op de overige dagen geldt dit van 17.00 tot 07.00 uur.

2. Milieugevaarlijke stoffen

Op de volgende trajecten geldt een verbod voor transporteenheden met milieugevaarlijke stoffen:

 • Belp, Gürbebrücke - Splitsing Auhaus/Giessenhof
 • RC 1315, Gimmiz-Aarberg
 • Neuenegg, Süri - Matzenried
 • Seedorf, RC Räbhalen - splitsing Holteren/Ruchwil
 • Bâle en Riehen, Riehenstrasse - äussere Baselstrasse
 • Riehen, äussere Baselstrasse, het stuk tussen de Rauracherstrasse en de Bäumlihofstrasse (omwonenden toegelaten)
 • Riehen, Rauracherstrasse (omwonenden toegelaten)
 • Riehen, Weilstrasse
 • Muttenz, Rheinfelderstrasse
 • Sissach, Grienmattweg
 • Itingen, Sonnenbergweg/Weiermattweg
 • Baden/Dättwil, RC Täfernstrasse
 • Frick-Oeschgen, RC Oeschergerstrasse
 • Reinach, RC Brüggelmoosstrasse
 • Spreitenbach, RC Müslistrasse
 • RC 335, Brunnenrainstrasse
 • RC 420, gedeelte tussen Mülligen en Birmenstorf (Omwonenden toegelaten)
 • RC 289, Orny - Bavois via Entreroches
 • RC 26, Le Brassus - kruispunt van Grand-Fuey (omwonenden toegelaten)
 • RC 414, Saint-Martin
 • RC 2233, van het zuiden van Boveresse tot het noorden van Môtiers (omwonenden toegelaten)
 • Fontenette brug (alleen verboden in tanks)
 • Val d'Arve brug (alleen verboden in tanks)
 • Vessy brug (alleen verboden in tanks)
 • Weg van Boute du Monde (alleen verboden in tanks)
 • Weg langs de linkeroever van de Rhône, van de stuwdam van Verbois in de richting van Moulin-de-Vert (alleen verboden in tanks)
 • RC 75, weg van Bois de Bay-Peney-Dessous (alleen verboden in tanks)
 • RC 80, route van Veyrier - hameau de Vessy (omwonenden toegelaten, alleen verbooden in tanks)
 • Weg langs de rechteroever van de Rhône, de route van Verbois (omwonenden toegelaten, alleen verboden in tanks)
 • Weg gaande van de route de Peney tot de plaats Maison Carrée (omwonenden toegelaten, alleen verboden in tanks)
 • Granges, Granges-Romont, de weg van Romont
 • De splitsing Valens-Vasön

3. Verbod van vervoer

Voor enkele producten is het transport enkel toegelaten als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u de lijst van die producten.

UN-nr Productnaam Voorwaarde
1017 Chloor Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
1076 Fosgeen Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
1079 Zwaveldioxide Maximale toegelaten netto hoeveelheid:
1000 kg per transporteenheid
3375 Ammoniumnitraat in emulsie, suspensie of gel Transport op MEMU in stalen tanks conform punt 6.12 van het ADR:
 • niet toegelaten met een capaciteit 1000 l
 • wel toegelaten met een capaciteit ‹ 1000 l, op voorwaarde dat de ventilatieinrichtingen zwanenhalzen zijn, conform 6.12.4.4 van het ADR
Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
1942 Ammoniumnitraat Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
  Slagpijpjes / slagpijpjes, samengesteld Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR
  Ontplofbare stoffen van compatibiliteits-groep D / voorwerpen van compatibiliteitsgroep D Toestemming van de bevoegde overheid nodig, conform 7.5.5.2.3 van het ADR

4. Meer informatie

 • Office Fédéral des Routes
  Affaires Internationales, Prévention des Accidents
  Mühlestrasse 2
  CH-3003 Bern
  Tel.: 0041/58.462.94.11
  Fax: 0041/58.463.23.03
  E-mail: info@astra.admin.ch

Voor klasse 7:

 • Office Fédéral de L'Energie
  Section de l'Energie Nucléaire
  CH-3003 Bern
  Tel.: 0041/58.462.56.32
  Fax: 0041/58.463.25.00

5. Noodnummer

De hulpdiensten zijn in Zwitserland bereikbaar op volgende telefoonnummers:

 • Brandweer: 118
 • Politie: 117
 • Medische hulp: 144
 • Europees noodnummer: 112
 • Pechdiensten: 140

6. Taal

 • Duits
 • Frans
 • Italiaans
 • Retroromaans

Terug naar overzicht