Algemene privacyverklaring

Als ESI vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hieromtrent of contact met ons op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ESI vzw
Sint-Pieterstraat 6
B-8906 Ieper
info@esi.be
Tel.: +32 (0) 51 249 250

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ESI vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de opleidingen georganiseerd door ESI vzw
 • voor de opmaak van attesten van deelname en facturen
 • om de deelnemers op de hoogte te brengen dat hun ADR certificaat vervalt

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoongegevens van u vragen en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer, nummer van het ADR certificaat
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen en folders;
 • de opmaak van facturen door middel van een online boekhoudprogramma;

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoongegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

ESI vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, in dit geval 6 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement kun je terug vinden hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heef u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacy statement

ESI vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 7 mei 2018.